simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs . . . ܗܠܝܢ ܥܡܡܐ̈ . .
Ath:ExposPs . . . ܗܠܝܢ . . .
Ath:ExposPs . Xܪܚܡܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܠܡܛܥܐ ܠܐ ܘ̇ܠܐ
Ath:ExposPs ܕܐܝܠܝܢ |ܕܗܝܡܢܘ . ܗܠܝܢ Xܝ 11 ܕܒܝܕ
Ath:ExposPs ܘܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܡܫܡܗܝܢ
Ath:ExposPs ܢܡܘܣܟ ܐܝܠܦܘ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܕܐܦ ܒܗܘܢ
Ath:ExposPs ܐܬܟܢܫܘ ܐܟܚܕܐ . ܗܠܝܢ ܬܓܡܐ̈ ܕܐܬܐܡܪܘ ܡܢ
Ath:ExposPs ܠܫܠܝܚܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܐܫܥܝܐ ܚ̇ܒܠܘ
Ath:ExposPs ܡܠܬܐ ܐܠܗܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܦܠܚ ܐܢܘܢ
Ath:ExposPs ܐܝܟܘ ܐܠܗܟ . ܗܠܝܢ ܐܬܕܟܪܬ ܘܐܫܪܬ ܥܠܝ
Ath:ExposPs ܦܘܡܝ ܐܡܝܢܐܝܬ . ܗܠܝܢ ܕܝ̇ܕ ܐܢܐܕܒܢ ܐܣܬܥܪ
Ath:ExposPs ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܠܡܫܝܚܐ
Ath:ExposPs ܐܕܘܫ ܐܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܡܬܪܓܫܢܐ̈
Ath:ExposPs ܓܒ̣ܐ ܐܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܡܠܟܘܬܐ Xܝ
Ath:ExposPs ܟܗܢܝܬܐ̈ ܐܩܝܡ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܓܠܝܬܐ̈ |ܡܚܘܝܢ
Ath:ExposPs ܪܘܡܐ ܐܩܝܡܢܝ . ܗܠܝܢ ܡܫܬܩܠܢ̈ ܘܥܠ ܫܠܝܚܐ̈
Ath:ExposPs ܫܡܗ ܐܬܝܕܥ . ܗܠܝܢ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܚܣܝܢܐ
Ath:ExposPs ܥܠܝܟ ܐܬܠܬܟܘ . ܗܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܡܨܝܢ ܠܡܩܡܘ
Ath:ExposPs ܕܨ̇ܒܐ ܒܗ . ܗܠܝܢ ܢܗܝܪܐ ܐ̇ܡܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ
Ath:ExposPs ܗܘܘ ܒܗ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܐܕܐ̈