simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܝܢ ܫܒܝܠܐ̈ ܕܡܣܛܝܢ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܓܡܝܪܬܐ ܕܐܙܠܐ ܠܗܘ ܐܬܪܐ ܗܠܝܢ ܒܗܘ ܥܠܡܐ : ܘܠܐ ܥܐܠ ܐܢܬ ܠܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܀ ( 2 )
JnDalya:Epist ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܦܿܪܫ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܐܘ ܐܚܝ ܡܢ ܝܿܕܥܐ ܕܐܿܡܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܕܡܼܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܢܘܪܢܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܫܐܕܐ ܕܪܡܘܼܬܐ 26 .
CaveTreas X XX7 X ܕXܢ . Xܝܢ : ܒXܘܠXܢܝܢ ܕXܝXܟܘܢܐ : XܝXܣܢܐXẌ ܗܠܝܢ ⁸ --Xܕܗ̇ܐ ܡܝ . XܐX XܒܝܢܝܗܘܢX -- X-- XX47ܒܐܩܪܚܐ .
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ²⁹ ܕܫܒܬܘ X . ³ܕܡܐ̣ ³¹ܐܬܐ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܒܐܘܪܚܐ ²⁶ ܠܡܥܠ ²⁷ܠܐܪܥܐ ²⁸ܕܡܘܠܟܢܐ .
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܪܡ̇ܝܢ ܕܪܓܝܗܘܢ̈ ܠܥܠ ܡܢ ܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܙ̇ܕܩ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܩ̇ܐܡ . ܘܗܘܝܬ ܡܝܩܪ ܠܗ̇ܘXX ܕܩܫܝܫ ܡܢܟ . ܘܕܚܠ ܡܢ ܐܠܗܟ .
BarṢal:LuqArabs ܥܠ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܐܡܝܪܢ̈ ܘܠܘ ܥܠ ܝܘܕܝܐ̈ . ܒܟܬܒܟܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܬܠܬܐ ܐܠܗܐ̈ ܘܬܠܬܐ ܒܪܘܝܐ̈ ܘܥܒܘܕܐ̈ . ܒ .
ActsMarBenh&Sar ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܘܐܬܥܠܝ ܠܗ ܠܫܡܝܐ ܀ ‏ ‏ 18‏ ܗܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܪܪܐ . ܕܡܘܒܠܐ ܠܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܠܗܢܘܢ ܕܪܕܝܢ ܒܗ̇ .
P:1Chr [AB] ܒܢܘܗܝ̈ ܕܫܡܥܝ ܐܪܒܥܐ .     ܘܗܘܐ ܢܚܬ ܩܫܝܫܗ : ܘܙܒܕܐ ܗܠܝܢ ܕܫܡܥܝ . ܒܢܘܗܝ̈ ܕܫܡܥܝ : ܢܚܬ : ܙܒܕܐ : ܝܥܘܫ : ܒܪܝܥܐ .
JnRufus:Pleroph ܠܝܛܐ̈ ܘܡܣܠܝܐ̈ ܟܢXܝܢܝܐ ܐܝܟ ܕܚ̇ܘܝܢ ܚܢܢ ܒܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܘܗܠܝܢ ܒܢܝ̈ ܪܐܙܐ ܕܝܠܗ̇ ܘܕܫܘܝܢ ܠܗ̇ ܒܬܪܥܝܬܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܩܒܠ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܬܬܠܡܕ ܗܠܝܢ ܆ ܫܡܗܐ̈ ܘܩܠܐ̈ ܕܐܡܝܪܝܢ ܡܛܠ ܪܙܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ .
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܗܟܝܠ ܢܬܪܥܐ ܒܙܒܢܐ ܕܒܥܘܬܢ . ܘܢܬܛܦܝܣ ܠܗ̇ܘ ܕܐܡܪ ܆ ܗܠܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡ̣ܝܢ ܚܛܘܦܝܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܕܒܝܫܐ̈ .
Ps-MaruMayph:Canons ܐܢܘܢX⁵ ܩܢܘܢܐ̈ X ⁵ܕܣܡܘ ܐܢܘܢ ⁵⁴ܫܠܝܚܐ̈ ܒܥܕܬܐ . Xܘܟܕ ܗܠܝܢ ܝX -XܡXܢܢ ܕܪܓܐ̈ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ X ܘܕܡܫܡܫܢܘܬܐ .
ComGenExod ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܢܦܫܐ ܕܠܐ X ܦܣܩ . ܕܡܬܝܠܕܢ̈ ܟܕ ܠܐ ܡܬܦܣܩܢ̈ ܗܠܝܢ . ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ . ܝܗ̣ܒ ܕܝܢ ܐܦ ܠܗܢܐ ܚܝܘܬܐ ܘܡܠܝܠܘܬܐ .
P:1Chr [AB] ܩܘܪܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܟܦܪܘܢܝܗܝܢ̈ . ܘܥܩܝܡ : ܗܠܝܢ ܘܒܚܫܡܘܢ : ܘܒܚܬܦܠܛ : ܘܒܨܢܩܠܓ . ܘܒܡܪܡܪܢܐ : ܘܣܡܣܠܐ .
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܡܩ̣ܝܡ ܝܕܝܥܐ ܓܝܪ ܐܟܙܢܐ ܕܡ̣ܫܟܢܐ ܗܠܝܢ ܠܟܠܢ . X ܕܩ̇ܐܡ ܗܠܝܢ ܕܝܠܦ̣ܐ̈ ܩܝܡܢ ܠܗ ܘܫܪܟܢ .
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ⁵ܟܕ ܩܪܝܒܢ̈ ܠܟܘܢ ܘܡܫܪܬܚܢ̣̈ ܠܐ ܒܛܝܠܐ̈ ܘܠܐ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ̣ ܪܚܡܬ ⁴ܐܚܘܬܐ ܇ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܪܚܡܬ ܐܚܘܬܐ̣ ܚܘܒܐ .
P:Matt [AB] ܟܠܗܝܢ ܠܟ ܐܬܠ ܂ ܐܢ ܬܦܠ ܬܣܓܘܕ ܠܝ . ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܗܠܝܢ . ܘܚܘܝܗ ܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܂ ܘܫܘܒܚܗܝܢ . ܘܐܡܪ ܠܗ .
P:Phil-Phlm [AB] ܕܚܪܝܢܐ̈ ܗܘ ܥܒܕܢ̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܁ ܘܠܐ ܒܢܝܢܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܠܫܘܥܝܬܐ̈ ܘܠܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܫܪܒܬܐ̈ ܁ ܕܣܟܐ ܠܝܬ ܠܗܝܢ .
Ath:ExposPs ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܫܪܪܐ ܘܕܝ̣ܢܐ . ܘܫܡܐ . ܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܩܕܝܫܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܒܝܕ ܫܠܝܚܐ̈ ܕܝܠܗ ܚܘܝ ܚܝܠܐ . ܥܒ . . . ܕܘܗܝ ܠܥܡܗ .
PhiloxMab:Disc ܡܘܕܟܐ̈ ܘܛܥܘܡܐ̈ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܦܬܘܪܗ ܇ ܕܗܢܐ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܡܐܟܘܠܬܗ ܢܣܒ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܠܡ ܕܩܛܡܐ ܐܝܟ ܠܚܡܐ ܠܥܣܬ .