simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Lev [AB] . ܘܢܗܘܐ ܟܕ ܢܚܛܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ : ܘܢܘܕܐ ܕܚܛܐ ܥܠܝܗ̇ . ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܒܡܘܡܬܐ̈ ܘܢܗܡܐ ܡܢܗ̇ : ܘܗܘ ܝܕܥ ܕܚܛܐ : ܒܚܕܐ ܡܢ
SergStyl:epLuqJew . . . ܐܢܐ ܠܟ . ܐܝܕܐ ܓܒܝܐ ܠܟ . ܕܬܬܢܩܦ ܠܓܪܡܐ ¹ܕܥܢܕ ܆ ܐܘ ܗܠܝܢ . ܦܪܘܫ ܡܟܝܠ ܡܠܬܐ ܕܡܫܐܠ ܗܠܝܢ ܝXܘܩ . ܓܙܡܐܓܝ̈ ܕܐܝXܝ
Nars:memCreat . 375ܠܘ ܒܐܝܠܢܐ ܟܣܐ ܗܘ̣ܐ ܡܘܬܐ ܕܫܥܒܕ ܠܐܕܡ ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܚܝܠܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ ܘܠܘ ܫܬܝܩܐ ܥܒ̣ܕ ܠܡܠܝܠܐ ܕܢܕܥ
ActsGregPirang . ܐܝܟ ܡܐ ܪܥܒܕ ܗܘܐ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܙܠ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܒܕܩܠܬ ܢܗܪܐ ܘܚܒܫܗ ܒܓܘܗ . ܡܥܕ ܗܘ ²²ܓܝܪ ܡܪܢ ܠXܣܥܪ ܕܐ
Ps-JacSer:SyrSongAlex . ܐܡ̣ܪ ܝܝ̇X ܡܐ ܕXܫXܠܡ ܟܠ XX9ܐܡ̇ܪ ܥܝܪܐ ܡX ܕܐܫXܠܡ ܗܠܝܢ XXX ܕܡܪܝܐ ܫܕܪܗ ܒܝܝܙܘܐ ܠܘXܗ ܢܠXܝܘܗܝ ܗܠܢ ܆ ܕܢܐܠܦܗ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ̇ . ܩܘܠXܚܘܗdd XXXܠXܚܘܗܝ XXX . ܗܠܝܢ . ܘܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ 25 ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܗ̣ܢܘܢ
ActsMarMaʿIn . ܘܡܫܪ ܐܢܐ ܠܗ ܕܫܪܪܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܀ 42 . ‏ ‏ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ . ܗܘ̇ ܓܝܪ ܕܬܠܡܕܢܝ ܘܐܥܡܕܢܝ ܆ ܗܘ ܐܡܪ ܠܝ
JnRufus:Pleroph . ܚܙܐ ܒܝܠܝܐ ܠܪܝܫ ܐܒܗܬܐ̈ ܝܥܩܘܒ ܓܒܪܐ ܡܠܐ ܚܘܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܥܡܝ . ܘܨܦ ܐܢܬ ܕܕܘܟܬܐ ܗܕܐ . ܘܒܕ ܐܨܛܠܝ ܗܘܢܗ ܠܘܬ
ComGenExod . ܡܢ ܙܒܢܝܗܘܢ̈ ܓܝܪ ܕܗܠܝܢ 5ܡܫܟܚܝܢܢ ܠ]ܡܕܥ ܕܐܡܬܝ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܩ̇ܪܐ ⁵⁶[ܠܫܘܘܕܥܐ̈ ܕܫܘܚܠܦܝܗܘܢ̈ ܕܙܒܢܐ̈
BarBahl:SyrLex . ܦܪܫ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܦܘܪܫܢܐ ܒܝܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܨܒܘܢ̈ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܙܦܠܢ ܢܗܘܐ ܠܟ ܕܠܐ ܫܩܠܬܝܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܒܝܫ ܡܢ ܚܝܐ̈
Elia:epLeonḤar : ܐܝܠܝܢ ܕܝܚܝܕܐܝܬ . ܡܦܪܫܝܢ ܠܩܢܘ ܕܡܠܬܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܐܒܐ ܗܠܝܢ ܫܡܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܝܕܐ ܘܗ̇ܘ ܕܒܪܐ ܘܗ̇ܘ ܕܝܚܝܕ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
CaveTreas X XX7 X ܕXܢ . Xܝܢ : ܒXܘܠXܢܝܢ ܕXܝXܟܘܢܐ : XܝXܣܢܐXẌ ܗܠܝܢ ⁸ --Xܕܗ̇ܐ ܡܝ . XܐX XܒܝܢܝܗܘܢX -- X-- XX47ܒܐܩܪܚܐ .
PhiloxMab:epMonksSen XXX X ܕܐܠܗܘܬܐ ܒܟܝܢܐ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܝܬܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ . ܡܕܝܢ ܫܦܝܪ ܐܡ̣ܪ ܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܇ ܕܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ
SevAnt:CathHom Xܝ X XX ܝܪܬܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܠܟܠܗܝܢ ܠܟܪܣܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܣ̇ܒܥܐ ܢܫܕܪ ܗܠܝܢ ܢܝ̣ܐ̈ ܢ̇ܒܥ ܦܬܘܪܢ ܇ ܠܐ ܢܫ̇ܘܬܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܢܝ̣ܩܝܢ̈ ܡܢ
Pall:LausHist ²ܐܡܪܢܢ̣ ܬܘܒ ܐܚܪܢܐ ܦܝܣܐ ³ܡܩܪܒ ܐܢܐ ܠܪܚܡܬ ܝܘܠܦܢܐ ܗܠܝܢ X ²ܡܘܕܐ ²⁷ܠܐܠܗܐ̣ ܠܐ ܚ̇ܛܐ . 8 X4ܟܕ ܗܟܝܠ ¹ܣܦܩܐܝܬ ܥܠ
AbbaIs:Ascet ³ܕܡܫܪܝܢ̈ ܠܗ̇ ܆ ܗܝܕܝܢ ܡܚܪܩܝܢ ܫܢܝܗܘܢ̈ ܣܦܪܐ̈ ܗܠܝܢ ²ܥܪܣܟ̣ ܘܗܠܟ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ̣ ܕܐܢܗܘ ܕܬܬܚܠܡ ܢܦܫܐ ܡܢ ܚܛܗܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ³ܘܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܢܫܒܘܩ ܫܥܬܐ ܚܕܐ ܘܠܐ ܢܙܘܥ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܕܝܠܗ ܐܝܠܝܢ ܕܦܠ̣ܚ ܒܗ . ܘܗܫܐ ܐܘ ܐ̇ ܒܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܟܕ
BarṢal:ComGosp ܀ ܚܕܐ ܡ̇ ܕܙܠܗܝ ܐ ܝ Xܨ̇ܙ̈ ܢ ܗܝ̇ ܕܗܘܬ̇ ܒܦܪܣ ܒܡܐܬܝܬܐ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܥܪܝ ܒܗܝ̇ ܕܗܘ̣ܐ ܒܝ ܇ ܙ ܫܐ ܂ ܝ ܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܥ̣ܠܬܐ̈
BarEbr:CandSanc ܀ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܫܒܝܥܝܐ . ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܢܒܝܐܘܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܝ . ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܗܫܐ ܡܪܝ ܐܒܘܢ ܐܢܬ . ܘܣܘܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܂ Xܘܝ̇ܝX ܂ ܚܕ ܡ̇ܢ ܦܪܨܘܦܐ ܘܚܕ ܒܪܐ ܘܡܫܝܚܐ ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܗܠܝܢ ܘX ܕܬܠܬܐ ܕܩܦܠܐܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ ܕܚܪܡܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ