simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Lev [AB] . ܘܢܗܘܐ ܟܕ ܢܚܛܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ : ܘܢܘܕܐ ܕܚܛܐ ܥܠܝܗ̇ . ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܒܡܘܡܬܐ̈ ܘܢܗܡܐ ܡܢܗ̇ : ܘܗܘ ܝܕܥ ܕܚܛܐ : ܒܚܕܐ ܡܢ
SergStyl:epLuqJew . . . ܐܢܐ ܠܟ . ܐܝܕܐ ܓܒܝܐ ܠܟ . ܕܬܬܢܩܦ ܠܓܪܡܐ ¹ܕܥܢܕ ܆ ܐܘ ܗܠܝܢ . ܦܪܘܫ ܡܟܝܠ ܡܠܬܐ ܕܡܫܐܠ ܗܠܝܢ ܝXܘܩ . ܓܙܡܐܓܝ̈ ܕܐܝXܝ
Nars:memCreat . 375ܠܘ ܒܐܝܠܢܐ ܟܣܐ ܗܘ̣ܐ ܡܘܬܐ ܕܫܥܒܕ ܠܐܕܡ ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܚܝܠܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ ܘܠܘ ܫܬܝܩܐ ܥܒ̣ܕ ܠܡܠܝܠܐ ܕܢܕܥ
ActsGregPirang . ܐܝܟ ܡܐ ܪܥܒܕ ܗܘܐ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܙܠ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܒܕܩܠܬ ܢܗܪܐ ܘܚܒܫܗ ܒܓܘܗ . ܡܥܕ ܗܘ ²²ܓܝܪ ܡܪܢ ܠXܣܥܪ ܕܐ
Ps-JacSer:SyrSongAlex . ܐܡ̣ܪ ܝܝ̇X ܡܐ ܕXܫXܠܡ ܟܠ XX9ܐܡ̇ܪ ܥܝܪܐ ܡX ܕܐܫXܠܡ ܗܠܝܢ XXX ܕܡܪܝܐ ܫܕܪܗ ܒܝܝܙܘܐ ܠܘXܗ ܢܠXܝܘܗܝ ܗܠܢ ܆ ܕܢܐܠܦܗ
ActsMarMaʿIn . ܘܡܫܪ ܐܢܐ ܠܗ ܕܫܪܪܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܀ 42 . ‏ ‏ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ . ܗܘ̇ ܓܝܪ ܕܬܠܡܕܢܝ ܘܐܥܡܕܢܝ ܆ ܗܘ ܐܡܪ ܠܝ
JnRufus:Pleroph . ܚܙܐ ܒܝܠܝܐ ܠܪܝܫ ܐܒܗܬܐ̈ ܝܥܩܘܒ ܓܒܪܐ ܡܠܐ ܚܘܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܥܡܝ . ܘܨܦ ܐܢܬ ܕܕܘܟܬܐ ܗܕܐ . ܘܒܕ ܐܨܛܠܝ ܗܘܢܗ ܠܘܬ
ComGenExod . ܡܢ ܙܒܢܝܗܘܢ̈ ܓܝܪ ܕܗܠܝܢ 5ܡܫܟܚܝܢܢ ܠ]ܡܕܥ ܕܐܡܬܝ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܩ̇ܪܐ ⁵⁶[ܠܫܘܘܕܥܐ̈ ܕܫܘܚܠܦܝܗܘܢ̈ ܕܙܒܢܐ̈
CaveTreas X XX7 X ܕXܢ . Xܝܢ : ܒXܘܠXܢܝܢ ܕXܝXܟܘܢܐ : XܝXܣܢܐXẌ ܗܠܝܢ ⁸ --Xܕܗ̇ܐ ܡܝ . XܐX XܒܝܢܝܗܘܢX -- X-- XX47ܒܐܩܪܚܐ .
PhiloxMab:epMonksSen XXX X ܕܐܠܗܘܬܐ ܒܟܝܢܐ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܝܬܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ . ܡܕܝܢ ܫܦܝܪ ܐܡ̣ܪ ܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܇ ܕܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ
Pall:LausHist ²ܐܡܪܢܢ̣ ܬܘܒ ܐܚܪܢܐ ܦܝܣܐ ³ܡܩܪܒ ܐܢܐ ܠܪܚܡܬ ܝܘܠܦܢܐ ܗܠܝܢ X ²ܡܘܕܐ ²⁷ܠܐܠܗܐ̣ ܠܐ ܚ̇ܛܐ . 8 X4ܟܕ ܗܟܝܠ ¹ܣܦܩܐܝܬ ܥܠ
JnEph:ActsEastSaints ³ܘܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܢܫܒܘܩ ܫܥܬܐ ܚܕܐ ܘܠܐ ܢܙܘܥ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܕܝܠܗ ܐܝܠܝܢ ܕܦܠ̣ܚ ܒܗ . ܘܗܫܐ ܐܘ ܐ̇ ܒܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܟܕ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ ܕܒܗ ܐܨܛܒ̇ܝܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܗ̇ܢܘ ܠܡ ܒܪܝ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܂ ܒܕܒܚܐ ܕܝܢ ܕܒܪܗ ܘܒܡܥܡܘܕܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܠܗܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܀ XܝܫX XܝXXܒXܝX XXXܪܝX ܝܫXܝXܝX· ܗܠܝܢ ܗܠܟ ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܃ ܐܠܐ ܒܥܡܕܐ ܕܡܢ ܡܝܐ̈ ܘܪܘܚܐ ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ
BarṢal:ComGosp ܃ ܘܠܘ ܒܗ̇ܝ ܕܫ̇ܘܐ ܠܐܒܐ ܘܠܪܘܚܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܣܒ̣ܠ ܗܠܝܢ ܐ̇ܘ̇ ܚ̣ܫܬ̇ ܂ ܒܗܝ̇ ܗܟܝܠ ܐ ܬܘܗܝ ܒܪܐ ܒܩܢܘܡܗ ܣܒ̣ܠ
P:Mark [AB] ܆ ܗܘ ܕܝܢ ܫܬܝܩ ܗܘܐ . ܘܡܕܡ ܠܐ ܥܢܝܗܝ ܀ ܘܬܘܒ ܫܐܠܗ ܪܒ ܗܠܝܢ ܠܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ . ܠܐ ܡܦܢܐ ܐܢܬ ܦܬܓܡܐ ܆ ܡܢܐ ܡܣܗܕܝܢ ܥܠܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܕܝܠܗ ܕܝܢ ܕܦܪܘܩܢ ܗ̣̇ܘ ܦܓܪܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܝ ܝXX ܐ ܚ-ܫܘܫܐ ܗܠܝܢ ܆ ܡܛܘܠܬܗ - X ܪ ܂ ܗܠܝ ܆ ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܝܝ̇Xܢ ܕܒܣܪܐ ·Xܝ ܘ
P:John [AB] ܆ ܚܘܝ ܬܘܒ ܢܦܫܗ ܝܫܘܥ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܇ ܥܠ ܝܡܐ ܕܛܝܒܪܝܘܣ . ܗܠܝܢ . ܘܡܐ ܕܗܝܡܢܬܘܢ ܆ ܢܗܘܘܢ ܠܟܘܢ ܒܫܡܗ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܀   ܒܬܪ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܟܕ ܘܠܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ Xܝ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܗܟܢܐ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܗܐܝܬ ܕܝܢ ܡ̇ܦܬܚ ܗܘܐ ܩܒܪܐ̈ ܆ ܘܡܩ̣ܝܡ ܡܝܬܐ̈ ܂ ܡܢ
SynWestSyr ܏ܟܕ ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܝܪܘܬܐ̈ ܕܬܒ̇ܪܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܩܕܡܢܢ ܗܠܝܢ ܘܐܢ ܢܗܘܐ ܒܝܪܘܬܐ̈ ܝܪܬܐ̈ ܕܬܒ̇ܪܝܢ ܒܡܢܘܬܐ̈ ܡܕܡ ܥܦܦ