simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:SancChurch ܀ 63 ܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܕܡܠܝܢ ܬܗܪܐ
Ath:HomEpist ܕܠܥܠܡ X . ܗܠܝܢ ܒܟܪܝܬܐ̈ ܡܢ ܡܐ
SynWestSyr . Xܘܩܪܘܝܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܫܘܘܟܢܐ̈
IsaacAnt:memHom ܚܙܐ ܐܢܬ . ܗܠܝܢ ܓܪܡܐ̈ ܕܚܙܐ ܐܢܬ
JnSol:OntheSoul ܗܘܐ ܒܗ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܙܘܥܐ̈
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܕܒܝܫܐ̈ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܢܬܪܥܐ ܒܙܒܢܐ
IšoMerv:ComOT ܒܪܘܬܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܥܠܘ ܠܐܪܥܐ
P:1Chr [AB] : ܘܣܡܣܠܐ . ܗܠܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܡܠܟܐ
SevAnt:Epist ܠܗ ܘܫܪܟܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܥܡ ܗܠܝܢ
DionAr:MystWritings ܥܬܝܩ ܝܘẌ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ
P:Phil-Phlm [AB] ܕܡܬܩܪܐ ܝܘܣ‍ܛܘܣ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܓܙܘܪܬܐ
SevAnt:CathHom XܢXܝܪ ܟ̇ܠܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܩXܢ ܠܗX
PhiloxMab:Disc ܚܫܝܒܝܢ ܠܗ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܥܠ ܚܝܠܐ
Cyr:Epist ¹⁷ܕܐܬ̇ܓܫܡ ܡܠܬܐ . ܗܠܝܢ ܐܘܕܝܘ -- .
Chrys:ComJohn1 ܐܢܫ ܡܩܒܠ . ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܕ̇ ܟܕ ܐܦ
Ath:Treatises ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܡܬܪܥܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܕܚܠܝܢ ܕܒܣܓܝܐܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܦܝܠܣܘܦܣܐ ܥ̇ܒܕ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܚܘܒܐ
SevAnt:CathHom ܕܝܠܟ ܫܡ̇ܝܢܝܬܐ . ܗܠܝܢ . ܠܘ ܟܠܗ
BarṢal:ComGosp 2ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܗܕ 0ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܠܚܡܐ
Ps-Zach:EccHist ܠܡܓܠܐ̈ ܂ 1ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܘܒܦܢܝܬܐ ܗܕܐ ܓܪܒܝܝܬܐ