simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܝܝ ܬܠܬܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܫ̣ܕܪ ܡ̇ܠܟܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܫܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܛܝܝܐ̈ ܝ ܕܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܡܢ ܝ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܠܣܛܝܐ̈ ܒܝܫܝܢ ܗܘܘ
Chron1234 ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܒܘ ܘܣܡܘ ܗܠܝܢ ܚܟܝܡܐ̈ ܡܟܬܒܝ̈ ܙܒܢܐ̈
Babai:BookUnion ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܣܥܪܘ ܒܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ̣ ܗܠܝܢ ܓ̣ܕܫ ܠܗ̣ ܫܒܩܬܗ
Ps-Zach:EccHist ܠܡܠܬܗ ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܘܘ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܣܬܥܪܢ ܗܘܝ̈
SevAnt:CathHom ܬܪܥܝܬܐ ܇ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕ̈ ܢ ܇
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܠܬܐ ܦܬܓܡܐ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܂ ܦܬܓܡܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܬܟܢܫܝܢ ܂ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܝ ܃
SevAnt:CathHom ܐܘ ܟܝܬ ܠܬܪܥܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܒ̣ܝܫܬܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ
MiaphysiteDocs ܝܝ ܬܩܢܬ ܥܡ ܗܠܝܢ ܒܠܐ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
Cyr:ComLuke ܘܐ̇ܝܟܢܐ ܠܐ ܝܗ̇ܒ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܘܕܝ ܂ ܟܠ
Babai:BookUnion ܣܓܝܐܐ̈ ܗܪܛܝܩܐ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ ܃ ܠܘ ܙܒܢܐ
MiaphysiteDocs ܃ ܕܒܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܫܬܟܚܢ̈ ܂ ܡܛܠ
IšoAdiab:Epist ܠܝ ܒܕܐ ܟ ܗܠܝܢ ܒܟܠܙܒܢ ܘܚ̇ܕܐ ܐܢܐ
IšoAdiab:Epist ܡܥܠܝܐ ܂ ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܃ ܟܕ ܠܐ
BarAphton:ActsSev ܕܝܬܝܪ ܪܘܪܒܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘ ܣܥܪ ܆