simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܝܕ ܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܐܦܢ
Chrys:ComJohn1 ܐܢܬܘܢ ܚܐܦܐ ܕܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . | XXX
P:ApocBar [AB] ܢܗܘܐ ܕܝܢܐ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܘ ܠܡܢܘ
Ath:Inc ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܝ̈ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܘܠܝܝܢ ܕܥܡ̇ܪܝܢ ܒܛܘܪܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ
P:Matt [AB] ܐܣܬܟܠܬܘܢ ܆ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܟܝܠ ܐܡܪܝܢܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܐܠܗܐ
JnSol:OntheSoul ܘܡܢܐ ܢܐܡܪ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܒܝܫܬܐ ܣܓܝܐܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܐܢܘܢ ‏ ‏ܠܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܟܠ ܐܝܠܝܢ
JnRufus:Pleroph ܐܨܛܠܝ ܗܘܢܗ ܠܘܬ ܗܠܝܢ . ܚܙܐ ܒܝܠܝܐ
IšoMerv:ComOT ܥܝܕܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܐܡܝܪܢ̈ ܗܠܝܢ . ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܫܡܘܥܐ̈
P:4Macc [AB] ܕܝܠܗ̇ ܕܚܟܡܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ . ܡܗܘܢܘܬܐ .
SynWestSyr ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ
SynWestSyr . ܗܢܘܢXX ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܥܡ ܟܠܗ̇
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܢܩ̣ܢܘܢ ܐܦ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܫܬܩܐ ܘܢܛܘܪܬܐ
SynWestSyr ܘܫ̇ܪܝܢ ܚܪܝܢܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ : XX⁰ ܡܛܠ
SevAnt:LuqJul : ܕܐܦܐ̈ : ܗܠܝܢ : ܕܣܒܠ :
IsaacAnt:memHom ܀ ܒܙܩܝܦܐ ܐܫܟܚܬ ܗܠܝܢ : ܛܒܬܐ̈ ܕܠܐ
P:Jer [AB] ܝܗܒܬ ܟܠܗܝܢ ܐܪܥܬܐ̈ ܗܠܝܢ : ܠܡܦܠܚ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ
AbbaIs:Ascet ⁴⁵ X X²ܕܡܢ ܗܠܝܢ ddX ܕܗܠܝܢ ⁴⁴