simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢܘܢ ³³ܒܛܟܣܐ̣ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܠ̣ܦ ܘܙܗ̣ܪ ܇
MiaphysiteDocs ܡܫܚܠܦܐ ܒܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܚܠܡܐ̈ ܐܚ-ܝܕܝܢ ܒܕܓܘܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܟܝܢܐ ܂ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܬܝܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܒܥܦܐ̈ 3ܣܓܝܐܐ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ [ܕܒܟܠܕܘܟ̣ ܂ ܘܐܦ]
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܪܥܝܢܐ̈ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܥܡܠܝܗ̇̈
JnMaron:Expos X X [117]ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܓܘܕܦܐ̈ ܛܢ̇ܦܐ ܕܡܢܗ
ComGenExod ܡܨܪܝܐ̈ . ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܣܡܘ ܥܠܝܗܘܢ ܬܘܒ
Cyr:ComLuke ܟܠ ܦܪܘܣ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܚܟܝܡ ܒܟܠ
ChronMin ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܫܓܘܫܝܐ̈ ܂ ܡܚܕܐ
JnEph:EccHist 0ܝ ܠܐܠ̣ܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܕܒܚܐ̣ܦܐ ܒ̇ܥܪܝܪܝܐ ܠܦܛܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܡܬܘܡ 1ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܚܕ ܡܢ ܢ
Babai:BookUnion ܐܝܟܐ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܫܡܥܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܕܫܐ̈ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܩܝܠ ܐܢܬܬܐ ܘܝ̇ܨܦ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ . O⬩ܡܛܠ
SevAnt:LuqGramm ܬܘܒ ܡܪܚܐܝܬ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܣܦܩܐ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܬܐܡܪ ܐܦܠܐ
MiaphysiteDocs ܕܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܙ̇ܕܩܝܢ ܠܗ ܒܓܢܣܐ
JnEph:EccHist ܟܠܗܝܢ ܝ ܝ̈ ܗܠܝܢ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܆ ܐܬܪܡ̣ܝܘ
Ps-Zach:EccHist ܥܠܝܟܘܢ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܆ ܐܒܪܩ
PhiloxMab:epMonksSen ܟܝܢܐ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ . ܐܠܐ