simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡܝܪܝ̈
IsaacNin:DiscColl ܡܚܝܢܢ ܫܠܡܢܢ ܪܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܕܥܬܐ ܕܣܝܡ ܒܗܘܢ
JacSer:mem6DaysDay2 ܟܕ ܫܪܝ ܕܢܥܒܕ ܗܠܝܢ ܫܘܦܪܐ̈ ܕܗܘܘ ܩܒܠ
ActsSlaveChrist ܩܪܒ ܐܫܝܪ ܨܝܕ ܗܠܝܢ ܛܠܝܐ̈ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ
JacSer:mem6DaysDay4 ܩܠܝܠ ܀ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܐ ܡܫܬܥܝܢ ܫܡܝܐ
sugTwoThieves ܠܬܪܝܢ ܣܕܩ ܘܣܗܕܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܐ ܕܟܠ ܒܪܣܡܠܐ
sugDeath&Satan ܡܢܘ ܕܐܟܘܬܝ ܤܛܢܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܘ ܡܘܬܐ
sugZechariah&Angel ܐܝܙܓܕܐ ܩܕܡܘܗܝ ܢܕܘܨ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܙܟܪܝܐ ܫܡܥ
sugMary&Magi ܡܪܝܡ ܐܡܪܐ ܡܪܝܡ ܗܠܝܢ ܠܡܢ ܘܡܛܠ ܡܢܐ
LiberGrad ܕܢܛܪ ܐܢܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܚܐܝܢ ܡܐ ܕܢܛܪܝܢ
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܕܠܐ ܣܘܟܠܐ̈ 35 ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܟܬܒܐ ܐܡܪ
Hom6thCent ܕܡܬܗܦܟܐ ܥܠܘܗܝ ܕܠܝܬ ܗܠܝܢ ܒܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܆
JacSer:memSolit ܫܘܒܚܐ ܘܫܡܐ ܛܒܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܐ ܥܠ ܪܥܝܢܟ
JacSer:memElijFledJez ܐܠܝܐ 295 ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܩܠܐ ܕܡܡܠܠܐ ܫܡܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܬܟܬܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܀ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܡ̣ܢ
Chron1234 ܒܥܠܡܐ ܀ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܘܒܬܪ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ
Babai:BookUnion ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ
Tim1:Epist ܢܗܘܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܝ ܕܡܬܟܢܫܢ̈ ܂
BarṢal:ComGosp ܡܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܦ̇ܣܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܐܝܟ ܕܪܝܫ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ