simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܗܦܟܬܐ ܇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܝXܥܬܒܘܬܐ ܂ X ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܐܝܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܛܠ ܒܪܐ ܟܬ̣ܒ ܗܠܝܢ ܂ XXܘXܝܘܣ ܂