simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Josh [AB] ܡܢܐ ܐܢܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܡܪܘ
P:PsSol [AB] ܘܪܚܡܝ̈ ܟܝܒܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܢܐ
P:Rev [AB] ܘܥܬܝܕܢ̈ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܐܪܙܐ
P:Luke [AB] ܥܡܟ ܂ ܘܐܣܒܪܟ ܗܠܝܢ . ܡܟܝܠ
Tim1:Epist ܕܗܘ̣ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ 7ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . 2 ,
Nars:memCreat ܥܒ̣ܕ ܠܡܠܝܠܐ ܕܢܕܥ ܗܠܝܢ . 375ܠܘ ܒܐܝܠܢܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܡܠܟܐ . ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ . ܐܕܘܪܦܪܘܐ .
ActsGregPirang ܡܪܢ ܠXܣܥܪ ܕܐ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܡܐ
P:4Macc [AB] ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܐܦ
ChalcedWrit ܘܡܢ ܬܚܬ ܫܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܐ̇ܡܪ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܦܣܝܩܬܐ̈ ¹¹ܥܠ ܢܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ
P:Job [AB] ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܡܠܠ ܗܠܝܢ . ܘܪܘܚܐ ܪܡܬܐ
BarEbr:CandSanc ܠܡܬܐܪܙܘ ܡܢܗ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܙܓܪ ܐܡ̣ܕ̇
P:1Macc [AB] ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܢܦܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
JulRom ܦܪܘܫܐ ܪܓܫ ܗܘܐ ܗܠܝܢ . ܣܡܝܟ ܗܘܐ
BarṢal:ComLiturg ܗܕܐ ܕܢܨܘܪ ܠܨܠܝܒܐ̈ ܗܠܝܢ 10ܕܢܣܝ̣ܡ ܝܝ ܝܡܝܢܗ
Ps-MaruMayph:Canons ܘܡܠܦܢܐ̈ . ܘܚܠܦ ܗܠܝܢ 5ܫܦܝܪܬܐ̈ . ܪܚܡܘ
IsaacAnt:memHom ܐܝܢ ܪܒܐ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܐܝܕܐ ܚܪܬܐ
P:Sam [AB] ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܕܫܡܥ ܐܢܐ
BarḤadbš:FoundSch ܡܫܡܠܝܪܐ ܐܝܝܢ ܠܗ ܗܠܝܢ : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ