simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gal-Eph [AB] ܕܡܪܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܟܬܒ ܐܢܐ
P:ProvQohSong [AB] ܝܕܥ . ܗܠܝܢ ܠܚܟܝܡܐ̈ ܐܡܪ ܐܢܐ
P:Gen [AB] ܠܡܥܒܕ . ܗܠܝܢ ܬܘܠܕܬܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ
P:Num [AB] ܥܝܢܢ . ܗܠܝܢ ܩܪܝܚܐ̈ ܕܟܢܘܫܬܐ :
Nars:SancChurch ܀ 63 ܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܕܡܠܝܢ ܬܗܪܐ
P:Cor [AB] ܐܠܗܐ ܀ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܝ̈ ܆
P:John [AB] ܕܡܣܢܘܗܝ̈ ܀ ܗܠܝܢ ܒܒܝܬ ܥܢܝܐ ܗܘܝ̈
CaveTreas ¹⁶ܘܪܘܚܐ̈ ¹⁷ܘܡܫܒܐ̈ . ܗܠܝܢ ¹⁸ܟܠܗܘܢ X ܒܗ⁹
Ps-JacSer:SyrSongAlex ܗܟX ܐܝܬܘܗܝ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐXܡܠܠܝ̈ ܗܘܝ̈
GanBus . ܐܡܝܢX . ܗܠܝܢ ܕܠܗܠ ܡܢܗܘܢ ܢܦܠܝܢ
BarEbr:Ethic ܕܛܪܝܢ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܚܛܦ ܚ̇ܛܦܝܢ
MartStPhokSinop ܟܠ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܢܣܝܢܘܗܝ̈ ܘܐܓܘܢܘܗܝ̈
SevAnt:CathHom ܐܠܗXX ܘXܪXܝXܐ . ܗܠܝܢ ܕ ܐܝXܒܟܝ ܚܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܒܐ ܘܒܘܣܡܐ . ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ
SynWestSyr ܘܡܬܚܡܝܢ ܘܡܫܪܪܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܬܚܬ .
JnDalya:Epist ܪܓܬܐ ܡ̇ܣܠܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ X ¹ܩܝܣܘܗܝ̈
SevAnt:Epist XXXXXX ܡܛܠ . ܗܠܝܢ X ܗܟܝܠ ܆
SevAnt:LuqJul ܕܟܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡܪܬ .
Eph:madNativ ⁴⁷ܠܚܫܗ X 1ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܫ̣ܠܚ ܘܠܒ̣ܫ
JacSer:memBuildTowBab ܗܘܐ 15 295 ܗܠܝܢ ܕܠܓܘ ܨܒܐ ܗܘܐ