simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat . 375ܠܘ ܒܐܝܠܢܐ ܟܣܐ ܗܘ̣ܐ ܡܘܬܐ ܕܫܥܒܕ ܠܐܕܡ ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܚܝܠܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ ܘܠܘ ܫܬܝܩܐ ܥܒ̣ܕ ܠܡܠܝܠܐ ܕܢܕܥ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܒܩܢܝܢܗܝܢ ܕܪܘܪܒܬܐ̈ ܗܘܝܢܢ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܠܘܩܕܡ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܒܗܢܐ ܫܡܐ ܒܠܚܘܪ̈ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܘ ܒܡܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ
Ath:Inc . ܐܠܐ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬ̣ܐ ܒܦܓܪܐ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܐܬ̣ܐ . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܗ̣ܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܘܪܝܐ . XX ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܝ̈
SynWestSyr . ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܪܫܝܡܢ̈ X ܕܒܒܛܝܠܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܝܘܚܢܢ ܐܬܥܩܒܘ ܗܠܝܢ ܕܙܘܘܓܐ̈ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ̈ ܘܕܥܠܝܗܘܢ X0 ܬܚܘܡܐ ܡܪܢܝܐ ܦܣܩ
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܥܡ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ : ܘܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܕܝܕܢ ܡܢܗܝܢ ܆ ܘ̇ܠܐ ܗܠܝܢ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܇ ܕܫܟܝܪܝܢ ܘܢܕܝܕܝܢ ܘܛܢܦܝܢ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:LuqJul . ܘܒܕܓܘܢ ܟܕ ܗ̣ܘ ܫܩ̣ܠ ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܕܫܩܠ ܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܕܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܫܒܚ . ܕܢܚܘܐ ܝܕܒܣܪܐ ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܕܣܢܝܩ ܥܠ
JnRufus:Pleroph . ܚܙܐ ܒܝܠܝܐ ܠܪܝܫ ܐܒܗܬܐ̈ ܝܥܩܘܒ ܓܒܪܐ ܡܠܐ ܚܘܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܥܡܝ . ܘܨܦ ܐܢܬ ܕܕܘܟܬܐ ܗܕܐ . ܘܒܕ ܐܨܛܠܝ ܗܘܢܗ ܠܘܬ
Basil:SyrHex 0ܕܡܬܚܙܝܢ ܣܘܟܠܐ ܕܥܗܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܢܣܒܪܘܢ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܝܘܠܦܢܐ ܘܒܝܬ ܡܪܕܘܬܐ ܠܡܫܬܘܕܥܘ ܠܐܠܗܐ . ܘܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ : ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܐܠܗܘܘܢ ܆ ²ܠܐ ܦ-ܪܝܫܝܢ ܒܡܕܡ ܗܠܝܢ ܘܕܠܡܢ̣ܘ ܝX XX ܦܪܫܝܢ ܠܗ ܘܕܡܛܠ ܡܢܐ ܨܝܡܝܢ ܠܗ . ܐܠܐ
ThdrMops:ComPs : ܕܠܐ ܗܘܐ ܫܘ̇ܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܡܚܘܝܐ ܠܟ . ܗܒܠܝ ܡܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܘܬܘܒ ܥܠ ⁵ܗܠܝܢ ܪܦ̇ܩܕ ܐܢܬ ܠܢ . ܠܝܬ ܓܝܪ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ
DidascApost X -- ³⁷³ܕܝܢ ³⁷² ܡܢ ܢܛܘܪܬܐ̈ X⁸ܝ ܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܗܠܝܢ XX -- ³⁶⁴ܩ XXXܕܠܐ ܢܕܩ ܕܢܛܪܘܢ ܟܙܝܣܛܝܢܐ̈ ܚܕܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul X ܕܐܝܬܝܢܢ ܡܚܘܐ ܀ ܫ̇ܢܝ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܡܢ ܐܪܫܠܡ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܚܣܝܪܝܢ ܗܘܝܢ . ܘܠܗܠܝܢ ܢܗܝܪܐܝܬ : ܘܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
PhiloxMab:epMonksSen XXX X ܕܐܠܗܘܬܐ ܒܟܝܢܐ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܝܬܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ . ܡܕܝܢ ܫܦܝܪ ܐܡ̣ܪ ܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܇ ܕܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ
BarKoni:ScholUrm Xܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܨܪ X ܒܡܠܘܗܝ̈ ܆ ܡܣܪܚ ܝܘܠܦܢܐ ܠܫܡܘܥܐ̈ : ܗܠܝܢ ܠܟܠܢܫ ܡ̣ܢ ܒܝܫܐ ܘܡܩܪܒ ܠܗ X2 ܠܛܒܬܐ . ܡ̣ܢ X ܕܡܘܬܐ̈
SevAnt:CathHom Xܝ X XX ܝܪܬܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܠܟܠܗܝܢ ܠܟܪܣܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܣ̇ܒܥܐ ܢܫܕܪ ܗܠܝܢ ܢܝ̣ܐ̈ ܢ̇ܒܥ ܦܬܘܪܢ ܇ ܠܐ ܢܫ̇ܘܬܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܢܝ̣ܩܝܢ̈ ܡܢ
ApocPs-Meth ³ܕܡܬܩܪܝܢ X ⁴ܒܢܝ̈ ܓܪܒܝܐX ܇ ܘܩܕ̇ܒ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ¹ܩܕܡ ܐܠܗܐ ²ܘܫܡܥܗ ܐܠܗܐ . 5 ܘܦܩ̣ܕ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ Xܠܛܘܪܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ³ܘܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܢܫܒܘܩ ܫܥܬܐ ܚܕܐ ܘܠܐ ܢܙܘܥ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܕܝܠܗ ܐܝܠܝܢ ܕܦܠ̣ܚ ܒܗ . ܘܗܫܐ ܐܘ ܐ̇ ܒܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܟܕ
SevAnt:LuqJul ³⁰ܕܒܝܬ ܡ̇ܢܝ : ܥܡ ܪܫܝܥܬܐ̈ ܢܬܬܣܝܡܘܢ . ܐܪܐ ܗܟܝܠ : ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ : ܗ̇ܘ ܕܡܟ̣ܢ ܕܢܚܫ . ܘܐܡ̣ܪ ܕܗܠܝܢ : ܟܕ ܡܬܪܥܝܢ
BarṢal:ComGosp ܀ ܚܕܐ ܡ̇ ܕܙܠܗܝ ܐ ܝ Xܨ̇ܙ̈ ܢ ܗܝ̇ ܕܗܘܬ̇ ܒܦܪܣ ܒܡܐܬܝܬܐ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܥܪܝ ܒܗܝ̇ ܕܗܘ̣ܐ ܒܝ ܇ ܙ ܫܐ ܂ ܝ ܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܥ̣ܠܬܐ̈
BarEbr:CandSanc ܀ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܫܒܝܥܝܐ . ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܢܒܝܐܘܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܝ . ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܗܫܐ ܡܪܝ ܐܒܘܢ ܐܢܬ . ܘܣܘܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܝܟ