simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܐܢܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܝܫܡܥܝܠ : ܘܗܠܝܢ ܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ : ܘܪܘܡܐ : ܘܡܣܐ . ܘܚܕܪ : ܘܬܝܡܐ : ܘܢܛܘܪ : ܘܢܦܫ : ܘܩܕܡ .
BarKoni:ScholUrm ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܓܝ ܒܪܫ ܓܢܣܢ ܐܬ̣ܒܕܩ : ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥX ܗܠܝܢ . ܘܗܐ ܡܩܪܒܐ ܒܐܝܕܗ ܣܓܕܬܐ ܠܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܡ̇ܢ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ ܟܬܝܒܢ̈ ܡܛܠܬܗ . ܘܗܕܐ ܠܩܕܝܫܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܢܫܐܝܬ .
P:1Chr [AB] ܒܢܘܗܝ̈ ܕܫܡܥܝ ܐܪܒܥܐ .     ܘܗܘܐ ܢܚܬ ܩܫܝܫܗ : ܘܙܒܕܐ ܗܠܝܢ ܕܫܡܥܝ . ܒܢܘܗܝ̈ ܕܫܡܥܝ : ܢܚܬ : ܙܒܕܐ : ܝܥܘܫ : ܒܪܝܥܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܟܕ ܚܒܪܬܗܝܢ̈ ܦܠܚܢ ܗܢܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܛܝܠܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܩܐܦܢܐܣ ¹⁵ܡܢ ܝܘܢܝܐ̈ ܕܒܘܪܝܬܐ̈ ܒܛܝܠܬܐ ܕܒܟܘܪܐ̈ .
Shub:BookGifts ܥܡ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܣܬܟܠܝܢܢ ܇ ܒܗ̇ܢܝܢ̈ ܕܗܝܕܝܟ ܠܛܘܒܢܐ ܗܠܝܢ ܥܡܠܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܘܙܢܝܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܕܕܘܒܪܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܚܢܦܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܚܒܝܢ ܠܕܘܒܪܐ ܗܠܝܢ ܢܣܬܒܪ ܕܠܐ ܝܠܝܦܐ̈ ¹ܐܝܬܘܗܝ ܕܕܘܒܩܘܗܝ̈ ܕܗܘܡܪܘܣ .
Ath:HomEpist ܕܝܢ ܕܒܬܪ ܗܕܐ ܚܠܦ ܐܪܝܘܣ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ܝ̈ . ܠܘܩܒܠ ܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܗܟܢܐ ܘܡܛܠ ܥܐܕܐ . ܘܗܕܐ ܗܘ̣ܬ ܥܠܬܐ ܕܣܢܗܕܣ ܕܢܝܩܝܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܠܐ ܨ ܒܘ ܒܫܪܪܐ . ܐܠܐ ܗܝܡܢܘ ܠܫܘܩܪܐ . Xܝܝܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܢܫܕܪ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܛܘܥܝܝ ܕܢܬܕܝܢܘܢ .
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܗܟܝܠ ܢܬܪܥܐ ܒܙܒܢܐ ܕܒܥܘܬܢ . ܘܢܬܛܦܝܣ ܠܗ̇ܘ ܕܐܡܪ ܆ ܗܠܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡ̣ܝܢ ܚܛܘܦܝܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܕܒܝܫܐ̈ .
P:1Chr [AB] ܩܘܪܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܟܦܪܘܢܝܗܝܢ̈ . ܘܥܩܝܡ : ܗܠܝܢ ܘܒܚܫܡܘܢ : ܘܒܚܬܦܠܛ : ܘܒܨܢܩܠܓ . ܘܒܡܪܡܪܢܐ : ܘܣܡܣܠܐ .
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܡܩ̣ܝܡ ܝܕܝܥܐ ܓܝܪ ܐܟܙܢܐ ܕܡ̣ܫܟܢܐ ܗܠܝܢ ܠܟܠܢ . X ܕܩ̇ܐܡ ܗܠܝܢ ܕܝܠܦ̣ܐ̈ ܩܝܡܢ ܠܗ ܘܫܪܟܢ .
Ps-MaruMayph:Canons ܬXܐ ܐܡܬܝ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܢܕ ܟܠܗ ܓܘܐ ܬܫܡܫܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܗܠܝܢ ܥܢܕ ܐܦܣܩܘܦܐ ܢܗܠܟ ܩܕܡ ܥܪܣܗ . ²ܐ ܐܒܐ ܕܡܠܘܐ ܠܒܢܘܗܝ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܡܫܬܐܠ ܐܢܐ ܠܡ̇ܓܠܐ ܐܢܘܢ̣ ܕܠܐ ܐ̇ܪܗܒ ܘܐ̇ܙܝܥ ܗܠܝܢ ܒܗܘܢ ܡ̇ܫܬܢܕܝܢ ܒܢ ܇ ܘܒܟܣܝܐ ܘܒܓܠܝܐ ܠܢ ܡܢܓܕܝܢ .
BarṢal:ComGosp ܬܪܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܠܚܡܐ ܂ ܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܐ̇ ܕܛܥ̣ܘ ܐܢܝܢ̈ ܀ ܗܠܝܢ ܕܐܙܕܗܪܘ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܦܪܝܫܐ̈ ܂ 2ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܗܕ 0ܐܢܘܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܟܢܐ ܡܬܝܕܥܢ ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܒܘܠܝܬܐ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܘܡܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܢܗ ܕܢܩܝܦ ܠܗ ܐܘ ܕܥ̇ܡܪ ܒܗ ܆ ܐܝܟ ܐܚܪܢܐ ܢ . ܐ ܀ 274ܘܐܢ
Cyr:Epist ܕܗܘ̣ܘ ܡܢ ܒܬܪܗܐܘ ܩܕܡܘܗܝ ܕܫܠܡܝܢ ܠܪܥܝܢܗ ܇ ܕܐܡܪܚܘ ܗܠܝܢ ܟܐܢܐܝܬ ܘܚܬܝܬܐܝܬ ܚ̇ܝܒܬ . ܘܠܩܠܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ²ܕܐܚܪܢܐ̈ :
BarAphton:ActsSev ܕܠܡܬܕܡܪܘ ܒܘܝܢ ܟܒܪ ܕܠܝܠܐ ܗܝ ܆ ܠܡܣܥܪ ܐܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܩܕܡ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܗܠܝܝܢ ܐܝܝܢ̈ ܕܝܠܟ ܐܘ ܐܒܐ ܐܠܗܝܐ :
Pall:LausHist ܐܢܘܢ ܛܒܥܐ̈ . X ܘܡܚܬ X ⁴²ܠܗ̇ ܬܘܒ X ⁴³ܠܬܚܬܝܐ̈ X ܗܠܝܢ | ⁴0ܕܡܣܪܚܢ̈ XX ⁴¹ ܐܦܝܗܝܢ̈ ܘܦܓܪܝܗܝܢ̣̈ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ :
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܦܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܐܠܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܠܘܬ ܚܕ ܗܠܝܢ ܢܐܬܘܢ ܒܫܡܐ ܕܝܠܝ ܘܢܐܡܪܘܢ ܕܐܢܐܐܢܐ ܡܫܝܚܐ :