simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres . ܐܠܐ ܘܕܠܐ ܩܢܘܡ . ܘܠܐ ܚܕܐ ܓܝܪ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ . ܐܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܒܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܓܝܪ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܒܪ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܐܬܢܣܝܘܣ ܢܬܚܡܨܘܢ ܕܝܢ ܪܘܪܒܐܝܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܟ ܐܬܪܢܝܘ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܢܛܝܦ ܠܨܢܥܬܐ . ܟܬܒ ܓܝܪ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܐܦܝܩܛܛܘܣ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܒܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܗ̇ܢܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܬܝܪ ܪܡܢ̈ ܩ̇ܪܒ ܗܠܝܢ ܠܗ̇ܝ ܕܐܣܬܪܩ ܘܐܬܒܣܪ ܘܩ̇ܒܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܕܡܛܠܬܢ ܟܬܒ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܕܥ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܦ ܠܐ ܐܝܬ ܕܢܐܡܪ ܡܪܢܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܡܟܢܢ ܒܗܘܢ ܠܪܘܟܒܐ . ܘܠܘܬ ܡ̇ܢ ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܚܫ ܒܒܣܪ ܟܕ ܩܘܝ ܒܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܢܣܒܘܠ . ܐܠܐ ܫܦܝܪ ܝܕܝܥܐ ܕܒܗ̇ܘ ܕܡܟܢ ܠܡܚܫ ܡܩܒ̇ܠ ܗܘܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܗ̇ܢܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܡܚ̇ܘܐ ܕܗܘܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܒܣܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܥܡ ܗܕܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܝܠܝܬܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܟܕ ܡܟܣ ܠܫܢܝܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܐܡ̇ܪ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܡܪ ܠܝ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܒܛܘܡܣܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܠܘܩܒܠ ܓܘܕܦܐ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܠܦ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܣ̇ܓܝ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܕܐ ܠܘܬ ܥܡܢܘܐܝܠ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܐܡܪܝܢܢ ܗܠܝܢ ܕܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܡܫܘܕܥܘܬܐ ܐܘ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܪܟܒ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܝܘܠܝܘܣ ܚܕ ܓܝܪ ܘܗܘ ܟܕ ܗܘ ܦܓܪܐ ܘܐܠܗܐ ܕܕܝܠܗ ܦܓܪܐ . ܠܘ ܗܠܝܢ ܕܗܠܝܢ ܟܕ ܕܚ̇ܩ ܦܘܠܓܐ . ܟܬܒ ܓܝܪ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܡܐܡܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܟܕ ܐܢܬܘܢ ܪܘܪܒܐ̈ ܡܦܣܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܕܟܡܐ ܕܚܝܠܐ ܠܝ ܗܠܝܢ ܕܢܦܠܝܢ ܘܠܘܬܗܘܢ ܗܦܟܝܢ ܫܐܠܝܢ ܚܢܢ ܥܩܪܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܠܐܠܗܐ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܕܝܠܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܟܕ ܠܘܬ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܒ̇ܥܝܢܢ ܡܫܟܚܝܢܢ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܦܢ ܓܝܪ ܘܚܕ ܡܬܐܡܪ ܡܢܢ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܩܘܪܝܠܘܣ ܕܟܬܒ ܒܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܠܘܬ ܣܘܩܢܣܘܣ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܩܘܪܝܠܘܣ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܘܦܪܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪ ܠܘܬ ܐܢܫ ܐܪܡܝܐ ܟܬܒ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܩܘܪܝܠܘܣ ܘܗܐ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܓܫܬܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܐ ܘܡܬܓܫܫܢܐ ܗܠܝܢ ܝܕܘܥܬܢܐܝܬ ܚܟܝܡܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܕܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡܪ ܐܦ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܩܘܪܝܠܘܣ ܠܐ ܙܕ̇ܩ ܗܟܝܠ ܕܢܦܠܓ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܠܐܚܪܢܝܘܬ ܗܠܝܢ ܒܡܐܡܪܐ ܕܫܘܐܠܐ ܘܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܒܗ̇ܘ ܕܚܕ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܐܦ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܒܗܝܐ̈ ܟܬܒܝܢܢ ܒܢܦܫܬܐ̈ ܠܐ ܢܪܓܙ ܠܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܠܘܬ ܦܓܪܐ ܐܬܪܟܒ ܠܐ ܚܫܘܫܐܝܬ . ܟܕ ܠܢܡܘܣܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܘܣܝܣ̈ ܕܝܠܗ̇ ܡܬܗܓܓ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ ܪܐܙܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܬܫܒܚܬܐ̈ ܚܢܦܝܬܐ̈ ܐܪܡܝ . ܟܕ ܡ̇ܢܐ ܐܟܚܕܐ ܘܟܠܗܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܟ ܕܠܝ ܡܬܚܙܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܐ ܕܡܫܬܩܠܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܨܠܡܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܗܟܢܐ . ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܡܘܙܓܐ . ܘܡܛܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܬ ܠܝ ܬܪܥܝܬܐ ܟܕ ܠܐܠܗܐ ܫ̇ܩܠ ܐܢܐ ܣܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܢܦܩ̇ ܗܠܝܢ ܪܕܝܘܬܐ ܕܗܦܟܝ̈ ܐܘܣܝܣ̈ ܐܬܪܫܐ . ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܟܢܐ ܡܛܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܠܗܝܬܐ̈ ܐܕ̇ܝܩܬ ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܒܙܠܝܩܐ̈ ܫܡܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܣܪܓܝܣ ܒܨܝܪܐ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܒܡܪܢ ܚܕܝ . ܟܕ ܗܫܐ ܠܘܬ