simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist . ܐ ܠܐ ܡܩ̇ܠܣ ܠܡ̇ܥܗܕܢܗ X⁰ܥܠ 1ܕܝܠܗ . ܘܡ̇ܘܪܒ ܗܠܝܢ . ܡ̣ܢܘ ܕܐܬ ܡ̇ܙܓ ܒܟ ܆ ܠܐ ܥ̇ܕ ܠ ܠܡܓܪܓܢܐ ܕܪܚܡ̇ܗ ܒܕܐܝܟ
JnDalya:Epist . ܐܠܐ ܡܩܿܠܣ ܠܡܿܥܗܕܢܗ ܥܠ ܕܝܠܗ . ܘܡܿܘܪܒ ܠܡܫܿܟܢܢܐ . ܗܠܝܢ . ܘܡ̣ܢܘ ܕܐܬܡܿܙܓ ܒܟ ܠܐ ܥܿܕܠ ܠܡܓܪܓܢܐ ܕܪܚܡܿܗ ܒܕܐܝܟ
JnDalya:Epist . ܘܐܦ ܐܢ̇ܐ ܐܝܟ ܡ̣ܠܬܟ ܫ̇ܠܐ ܐܢܐ ܀ ܠܐ ܕܡܢ܏ܘ XX XX-- . X ܗܠܝܢ ܒܓܘܪܓܐ ܀ 4ܐܠܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܕܫ̣ܠܝ ܠܟ . ܠܐ ܬܫܢܩ̣ܢܝ ܒܕܐܝܟ
JnDalya:Epist . ܘܐܦ ܐܢܿܐ ܐܝܟ ܡ̣ܠܬܟ ܫܿܠܐ ܐܢܐ ܠܒ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܓܘܪܓܐ 5 . ܐܠܐ ܐܿܡܪ ܐܢܬ ܕܫ̣ܠܝ ܠܟ . ܠܐ ܬܫܢܩ̣ܢܝ ܒܕܐܝܟ
JnDalya:Epist . ܠܐ ܕܝܢ X ¹ܬܬܕܡܕ̇ ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܕܣ̣ܡ ܨܒܥܬܗ̈ ܒܐܕܢܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܟܘܢܫ ܥܠܠܬܗ̈ ܒܟܠ ܥܠܡ ܢܬܒ̇ܣܡܘܢ ܀ 3ܬ̣ܡܗ ܐܚܝ ܕܒܚܪܫܐ
JnDalya:Epist . ܠܐ ܕܝܢ ܬܬܕܡܪ . ܡܛܠ ܕܗܿܘ ܕܣܼܡ ܨܒܥܬܗ̈ ܒܐܕܢܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܟܘܢܫ ܥܠܠܬܗ̈ ܒܟܠ ܥܠܡ ܢܬܒܿܣܡܘܢ 3 . ܬܼܡܗ ܐܚܝ ܕܒܚܪܫܐ
JnDalya:Epist . ܠܗܝܩܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܨ̇ ܗܝܢ . ܟܦܢܐ̈ ܟܠܫܥ ܆ ܘܐܘܨܪܝ̈ ܗܠܝܢ ⁸⁶ܠܕܝܠܗܘܢ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܢܗܘܢ ܠܡ̣ܐܢܐ ܘܢ̇ܘܚܐ ܠܕܐܝܟ
JnDalya:Epist . ܠܗܝܩܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܨܿܗܝܢ . ܟܦܢܐ̈ ܟܠܫܥ ܘܐܘܨܪܝ̈ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܕܝܠܗܘܢ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܢܗܘܢ ܠܡ̣ܐܢܐ ܘܢܿܘܚܐ ܠܕܐܟ
JnDalya:Epist . ܡ̣ܢܘ ܕܗ̇ܠܟ ܒܥܩܒܬ̈ ܗ ܢ̣ܐܬܐ 1ܒܬܪܝ XX ܆ ܘܕܠܐ ܢ̣ܣܛܐ ܗܠܝܢ . ⁴⁶ܡ̣ܢܘ ܕܫܡ̣ܥܗ ܠܫܡܥܘܢ ܆ ܘܐܦ ܐܬܡ̇ܙܢ ܒܕܝܠܗ . ܢ̣ܕܥ
JnDalya:Epist 2 . ܐܬܒܿܩܐ ܐܚܝ ܟܕ ܚܿܐܪ ܐܢܬ ܣܿܟܘܠܬܢܐܝܬ ܕܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܐܚ̣ܝܕ ܟܠ . ܐܟܡܐ ܕܣܿܦܩܐ ܡܚܝ̣ܠܘܬ ܡܕܥܝ ܠܐ ܫܿܘܐ ܠܕܐܝܟ
JnDalya:Epist 3 . ܗܟܢ ܕܡܿܝܐ ܨܒ̣ܘܬܐ ܕܝܠܝ ܦܿܟܝܗܐ ܡܒ ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܥܐ ܒܐܦܝ̈ ܣܝܡܬܐ̈ ܡܢ ܕܢܚ̣ܙܐ ܐܢܝܢ̈ ܒܙܒܢܐ̈ ܕܕܐܝܟ
JnDalya:Epist 5 . ܘܡܟܐ ܘܠܗܠ ܫܿܦܝܘܬܐ ܒܬܡܗܐ ܡܩܝܼܡܐ ܠܗ ܘܙܘܥܐ̈ ܠܐ ܗܠܝܢ ܘܐܿܡܪ . ܐܒܐ ܐܒܐ ܐܒܐ . ܗܕܐ ܠܚܘܕ ܡܫܬܟܚܐ ܠܗ ܒܥܕܢܐ̈
JnDalya:Epist : X ܠܗܕܐ : XXX XX -- XX XX : ܩ . ̣̇ ܦ̇ܩ : XXXX XX . -- ܗܠܝܢ : X X XX -- . XX ܗ̇ܘ ܢXX . -- ⁵ܩ ܢܟ̇ܬܪ XX . -- X⁰ܩ
JnDalya:Epist : XXX XX X X . -- ܏¹ܕܓܢܒܪܝܬ XX . -- ¹ܢX XX : X ܝ̇ܛܦܝܢ : ܗܠܝܢ : X X X . -- ¹¹ܢX XX : X ܝ̇ܛܦܝܢ : XXX XX . -- X⁰ ܗ̇ܢܝܢ ܡܢ
JnDalya:Epist : ܡܢ ܣܝ̣ܡܬ ܚܝܐ̈ ܕܟܠ ܡܫܝܚܐ ܆ X ܘܠܐ ܐ̇ܝܬܝ X ܓܝܙܒܪܗ . ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܝܠܢ ܚܒܢܢܐ̈ ܘܡܩܛܥܐ̈ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܫ̇ܠܛ ܐܢܐ ܥܠ ܕܐܝܟ
JnDalya:Epist : ܫ̇ܪܝܬ̇ ܩ̇ܦܣܐ ܬܐܘܪܝܐܐ ܕܢܦܫܟ ܇ ܘܡܬܡ̇ܠܐ ܠܒܟ ܫܚ̇ܩܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܝܬ ܒܗ̇ ܙܐܦܐ . ܐܢܕܝܢ ܡܐ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܡܘܬܐ̈
JnDalya:Epist X . --⁷ܩ ܡܝܝܕܝ̈ : XX ܡܝܝܕܢܐ̈ --·XܐܚܝXXܝXX . --⁰⁰ܩ ܗܠܝܢ -- . ܩ ܕܝܠܗ . XXX XXXX . --X⁰XX X . --XXXX XX --X⁰ . ܩ
JnDalya:Epist X ܕܐܠܗܘܬ ܗ . ܫܥܒܕ ܗ̣ܘ ܠܗ ܠܢ̇ܡܘܣܐ ܡܪܗ ܕܢ̇ܡܘܣܐ ܆ ܗܠܝܢ 2ܘܡ̇ܢܘ ܕܘܡܝܗ . ܢ̣ܛܪ ܙܕܩܘܗܝ̈ ܕܟܝ̇ܢܐ ܐܢܫܝܐ ܆ ܘܟ̇ܣܝ
JnDalya:Epist XX XX ܕܡܢ ܠܒܪ ܡܬܚ̣ܙܝܢ ⁴⁸ܐܙܕܗܪ ܀ ⁴⁷ 25ܘܚ̣ܙܝ ܐܚܝ ܗܠܝܢ XX ܕܡܬܚܙܝܐ ܐܦ ܢܦܫܐ ܒܗܠܝܢ ⁴⁴ܫܘܚܠܦܐ̈ . X⁴ܐܠܐ ܐܢܬ ܡܢ
JnDalya:Epist XX X¹ܕܓ̇ܒܐ ܨ ܒܝܢܗ XX . ܕܡܝܬ ܪܐ XX ܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܢ̈ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܢܣܬ ܝܒܕ̇ ܘܠܐ ܡܢܗܝܢ ⁰ܝ ܢ̇ܣܠܐ ܆ ܘܢ̣ܡܠܐ ܟܪ ܣܗ ܡܢ