simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 . 3ܡXܡ ܕܐܝܠܝܕ ܡܢ ܪܘܚܐ ܪܘܚܐ ܗܘ . ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܪܒܘܬܗ ܗܠܝܢ ܫܩ̣ܠ ܦܓܪܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ . ܒܐܝܢܐ ܟܝ ܪܘܫܥܐ ܠܐ ܢܦܠܝܢ ܗܘܘ
Chrys:ComJohn1 . X38 ܘܬܘܒ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܟܕ ܡܦܫܩ ܐܡ̣ܪ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܠܙܕܝܩܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܐܫܬܥܒܕܘ ܆ 1ܥܠ ܗܕܐ ܗܘܝ ܠܗܘܢ
Chrys:ComJohn1 . XX . XX ܗܢ̇ܘܢ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܘܪܝܬܐ̈ |ܒܛܠܬܐ̈ ܚܒܢܢܝܢ . ܗܠܝܢ ܬܗܘܐ ܥܡܪܐ ܒܟܘܢ ܥܬܝܪܐܝܬ . ܐܠܐ ܡܢܐ |⁷ܐܡܪܝܢ ܠܘܩܒܠ
Chrys:ComJohn1 . XXX62 ܘܠܐ ܟܕ ܛܒܬܐ̈ ܕ ܓܘܐ . ܘܗܠܝܢ ܕܚܝܝܢ̈ ܒܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܗܢ̇ܘܢ ܕܥܬܪܝܢ̈ . ܐܠܐ ܠܐ |ܐܚܝ̈ . . ܠܐ ܬܘܒ ܢܗܘܝܢ
Chrys:ComJohn1 . | XXX . XX2ܡܢܐ ܕܝܢ ܣܥܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܢܗܘ ܕܟܕ ܫܠܝܢ ܗܠܝܢ ܓܡܐ ܡܦܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܚܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܐܦܐ ܕܡܠܐ̈
Chrys:ComJohn1 . ܐ̇ܝܕܐ ܐܬܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ ܠܢ . ܐܘ̇ ܡܢ ܠܒܐ ܕܠܐ ܗܘܢܐ . ܐܬܐ ܗܠܝܢ ܡܘܕܥܐ . ܗܝܕܝܢ ܗܘ ܒܒܥܪܝܪܝܘܬܐ ܩܝܡܝܢ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ
Chrys:ComJohn1 . ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܕ̇ · ܕܡܢܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܕܠܟ ܠܐ ܡܫܪܝܢܢ ܗܠܝܢ - ܢܦܫܟ ܆ ܣܗܕܘܬܟ̣ ܠܐ ܗܘ̣ܬ ܫܪܝܪܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܩ̇ܕܡ ܐܡܪ̣
Chrys:ComJohn1 . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܡܐ ܕܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܠܐ ܡܨ ܝܐ ܕܐܠܗܐ ܢܚܛܐ . ܠܘ ܗܠܝܢ . ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܗܢܐ ܗܘ . ܕܟܝܢܐ ܗܘ̇ ܠܐ ܡܩܒܠ ܕܐܝܟ
Chrys:ComJohn1 . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܡܕܡ ܕܫܡܥܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܚܝܪܝܢ X0 ܗܘܘ ܒܗ . ܗܝܕܝܢ ܣܐܡ ܐܦ
Chrys:ComJohn1 . ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܡܣܬܒܪܢ̈ ܕܥܒ̣ܪX ¹ܥܠ ¹¹ ܝ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܐܣܝܘ ܒܫܒܬܐ ܘܠܡܥܒܕ ܣܓܝ̇ܐܬܐ ܕܐܝܟ
Chrys:ComJohn1 . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܒܗܝ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܩܠܗ ܫܡܥܬܘܢ . ܠܘ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܚܙܘܐ . ܐܠܐ ܡܥܠܝ ܗܘ ܡܢ ܐܣܟܡܐ̈ ܘܡܢ ܢܥܡܬܐ̈ ܕܐܝܟ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܒܛܒܬܐ̈ ܪܫܝܬܐ̈ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܨ ܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܐܚܝܕ ܗܠܝܢ ܝܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܨ ܒܘܬܐ ܕܫܚܝܡܐ ܗܘܐ ܠܟܘܢ ܣܘ ܓܦܢܐ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܒܩܢܝܢܗܝܢ ܕܪܘܪܒܬܐ̈ ܗܘܝܢܢ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܠܘܩܕܡ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܒܗܢܐ ܫܡܐ ܒܠܚܘܪ̈ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܘ ܒܡܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܘܟܕ ܛܒ ܠܚܪܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܡܛܝܘ ܒܡܦܘܠܬܗܘܢ ܡܢ ܫܠܝ . ܗܠܝܢ ܡܬܝܩܪܝܢ̈ ܗܘܘ . ܐܝܟܢܐ ܢܛܢܘܢ ܗܘܘ ܒܥܒܕܐ̈ ܕܐܝܟ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܙܕ̇ܩ ܠܡܗܝܡܢܘ ܒܠܚܘܕ ܘܠܐ ܠܡܒܨܐ . ܡܕܡ ܕܐܬܐܡܪ ܟܕ ܗܠܝܢ ܥܠ ܫܘܐܠܗ . ܐܝܟ ܗܘ̇ ܕܠܘ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܝ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܡܒܥܐ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܚܢܢ ܡܥܠܬܐ ܗܕܐ ܢܣܟܘܪ ܩܕܡܘܗܝ . ܢܬܬܥܝܪ ܘܢܫܗܪ . ܗܠܝܢ . ܘܠܝܬ ܠܗܘܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܕܚܝ̇ܐ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܛܠܝܐ̈ ܕܕܠܐ ܡܪܕܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ² . . . ] XXX | [ . . . ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܫܘܝܢ̈ ܕܢܬܚܫܚܘܢ ܒܗ̇ . ܐܡܪ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܝܩܪܝܢܢ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܡܣܡ ܒܪܫܐ . ܘܟܕ ܥܠ ܗܠܝܢ ܥܠ ܡܣܟܠܢܐ̈ . ܘܟܕ ܛܒ ܗܟܢܐ ܠܐ ܪ̈ ܓܙܝܢ ܚܢܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܡܢ ܢܦܫܗ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܚܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܗܠܝܢ XX145ܝ ܗܘܐ . ܓܕܫܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܕܠܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܝܕܥܝܢ |ܗܘܘ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܬܘܒ ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ̈ ܪ ܓܝ̇ܢ ܗܘܘ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܟܐܦܐ ܠܐ ܣܦܩܐ ܗܘܬ ܠܡܪܟܟܘ . ܐܠܐ ܘܠܐ ܒܡܕܡ ܕܐܝܟ ܐܪ ܓܫܘ