simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܡܛܠܬܢ ܗܘ ܐܬܟܬܒ ܕܚܪܬܗܘܢ ܕܙܒܢܐ̈ ܥܠܝܢ ܡܛܝܬ . X X ܗܠܝܢ ⁴ܡܢܗܘܢ ܘܗܕܐ ܡܚܘܐ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܟܠܗܝܢ X |ܠܡ ܓܝܪ . -
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ . ܕܚܢܢ ܢܣܬܟܠ ܒܫܝܛܘܬܗ ܕܝܠܕܢ ܩܕܡܝܐ . ܗܘ̇ ܗܠܝܢ . |ܘܠܐ ܡܢ ܨ ܒܝܢܐ X42 ܕܒܣܪܐ . ܐܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܠܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܐܦ ܒܪܐ . ܐܟܘܬܗ ܥܒ̇ܪ . . ܟܕ ܡܘܕܥ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܗܠܝܢ ܩ̇ܕܡ ܘܒܛܠܗ ܠܚܪܝܢܐ ܒܕܐܡ̇ܕ̇ ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܒܐ ܥܒ̇ܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܐܦ ܒܪܐ XX32 ܐܟܘܬܗ ܥܒ̇ܪ . . ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ ܐܪܝܡܗ̇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܕ̇ ܡܢܐ |ܗܟܝܠ ܐܡ̣ܕ̇ ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܒܐ ܥܒ̣ܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܕܐܡܪܢ . ܠܘ ܕܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈ . ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܡܫܟܐ ܘܦܠܓܡܐ . ܘܡ]ܪܪ[ܬܐ . ܡܢ ܐܝܟܐ ܓܘ]ܢܐ̈ [ܡܦܬܟ̇ܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܚܣܡܐ ܗܘ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܬܐܡܕ̇ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܠܗ ܕܒܝܫ . ܐܠܐ ܠܗܘ̇ ܕܥܒ̣ܕ ܕܒܝܫ . ܒܟܠ ܕܘܟ ܠܘܐ ܐܒܕܢܐ .
Chrys:ComJohn1 |ܕܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ XX68 ܡܚܬܬܗ ܕܡܢ ܛܘܪܐ ܐܣܬܥܪ ܡܫܬܥܐ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܡܢ ܡܐܙܠܬܗ ܕܠܚܘܪܒܐ ܫ̣ܬܩ . ܡܛܠ ܕܡܬܝ ܥܠܝܗ̇ ܐܘܕܥ .
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܆ ܕܐܢܬܘܢ ܬܚܘܢ . ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܐܡܪ̣̣ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܡܢ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܢܣ̇ܒ ܐܢܐ ܣܗܕܘܬܐ ܆ ܐܘܣܦ .
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܫܬܕܪܘ ܠܐ ܐܡܪܘ ܠܗ ܕܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܥܠ ܡܫܝܚܐ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܥܠ ܢܦܫܗ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܘܠܐ ܢܒܥܘܢ ܥܡܗ ܣܗܕܘܬܐ ܐܚܪܬܐ .
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܐܡܬܝ ܕܠܦܬܟܪܐ̈ ܠܐ ܦܠܚܝܢ ܗܘܘ . ܘܠܐ ܡܙܢܝܢ ܗܘܘ . ܗܠܝܢ . ܘܡܢܐ ܗܝ ܗ̇ܝ . ܚ̇ܙܐ ܬܘܒ ܐܦ ܗܪܟܐ ܕܦܘܪܫܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ .
Chrys:ComJohn1 ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܠܐ ܫ̇ܠܐ ܐܢܐ ܡܢ ܕܠܡܐܡܪ . ܠܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܕܢܦܫܐ ܠܘܬ ܗܢ̇ܘܢ ܕܒܕܘܒܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܫܒܝܚܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ .
Chrys:ComJohn1 ܕܕܠܐ ܢܦܫ ܘܕܠܐ |ܪ ܓܫܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܩܝܣܐ ܚ̇ܝܐ XX X25ܐܝܬܘܗܝ . ܟܐܦܐ ܚܝ̇ܐ ܐܝܬܝܗ̇ .
Chrys:ComJohn1 ܬܡܝܗܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܐܫܬܘܕܥܘܗܝ . ܘܡܢ ܩܕܡ̇ ܡܐܬܝܬܗ ܕܒܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܣܟܠܐ ܘܫܓܝܫܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܪܚܡܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܕܡܢ ܟܢܫܐ ܗܢܐ ܫܒܝܚܐ ܘܕܚܝܠܐ ܡܢܟܪܝܢ . ܗܢ̇ܘܢ ܕܒܚܘܨ ܦܐ ܗܠܝܢ ܗܢܘܢ ܕܒܗ ܒܬܐܛܪܘܢ ܝܬܒܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܕܠܐ ܕܚܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܕܬܡܢ ܕܡܣܡ ܒܪܫܐ . ܘܡܢܐ ܠܡ . ܟܠܗܘܢ ܟܘܪܗܢܐ̈ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܥܡ ܥܠܡܐ ܢܬܚܝܒ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܬܢܢ ܕܟܘܘܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ .
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܡܝܪܢ̈ . ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܕܪܘܟܒܐ ܢܣܬܟܠ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܗܘ ܐܠܗܐ . ܘܬܘܒ ܕܥ̇̇X ܒܢܘܗܪܐ ܓܐܝܐ ܕܠܝܬ ܐܟܘܬܗ .
Chrys:ComJohn1 ܕܐܬܦܩܕܢܢ ܕܟܕ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܢ ܢܣܠܐ ܐܢܝܢ̈ ܆ ܘܪ ܓܝܓܝܢ ܚܢܢ ܗܠܝܢ ܠܘ ܕܘܝ̇ܐ ܐܝܬܝܢ ܘܚܠܫܐ̈ . ܕܗܠܝܢ ܫܐܠܝܢܢ ܡܢ ܐܠܗܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܢܒܝܐ̈ ܘܕܫܠܝܚܐ̈ ܘܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܝܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܐܢܗܘ ܕܢܣܥܘܪ ܘܢܐܡܕ̇ ܟܕ ܩܪܒܝܢܢ ³ܠܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܐܡܪ̇ ܐܢܐ ܡܛܠܬܟܘܢ ܕܐܢܬܘܢ ܬܚܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܢܥܕܪ . ܥܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܪܡ̇ܙ ܗܘܐ ܟܕ ܐܡܪ̇ .
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܐܡܪ̇ ܐܢܐ ܕܐܢܬܘܢ ܬܚܘܢ· ܐ ܢܬ ܘܢ ܕ ܝܢ ܕܐܡܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ . ܣܐܡ ܥܠ̣ܬܐ ܕܡܬܢܚܬܢܘܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܟܕ ܐܡܪ̇ .