simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ [ܐܢ] ܡܪܝܡܝܢܢ ܫܢܝܐ̈
ChronMin ܂ [ܘܫܝXܓ ܂ ܗܠܝܢ [ܕܡܢ ܝ ܡܘܬܗ̇
ChronMin ܂ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ [ܕܣܐܡ ܐܘܣܒܝܘܣ X
ChronMin X X ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ]ܐܬܚܙܝܬ ܥܫ[ܘܩ[ܘܬ]ܐ ܕ[ܩܘ]ܛ[ܪܓ]ܐ̣̈
ChronMin ܕܝܢ ܠܘܩܒܠ [ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ]ܕܗ̣ܘ ܘܠܝܘܣ ܐܫܬ̇ܠܛ
ChronMin ܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܀ ܐܘܒܐܐ ܂
ChronMin ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܗܠܝܢ ܀ ܐܡܠܟ ܕܢ
ChronMin ܪܫܡܝܢܢ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܀ ܒܬܪ ܗܟܝܠ
ChronMin ܂ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܀ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܝܕܠܦܘܣ
ChronMin ܘܚܫܚܢ̈ ܩܕܡܘܗܝ ܕܩ̇ܢܘܢX ܗܠܝܢ ܀ ܩܕܡܐܝܬ 2ܡ̇ܢ
ChronMin ܕܐܝܬ ܂ ܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ - ܩܕܡܝܐ
ChronMin ܕܡܪܢ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ 5 ܟܣ̣ܪܘ
ChronMin ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܥܒ̇ܕܢܢ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܬ ܂
ChronMin ܂ ܕܫܡܗܝܗܘܢ̣̈ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܐܢܛܝܟܪܝܘܣ ܕܐܢܙܪܒܐ
ChronMin ܝ ܐܝܬܝܗܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܒ ܂
ChronMin ܃ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܒ ܂
ChronMin ܬܡܢ ܘܠܟܐ ܗ̣ܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܒ ܂
ChronMin ܂ ܘܕܒܝ̣ܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܂ ܘܒܗܘ̇ ܝX
ChronMin ܬܫܢܝܩܐ̈ ܂ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܒܝ̣ܫ ܡܢ
ChronMin ܕܒܝܬ ܗܘܪ[ܩܢܘܣ ]ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܚ[ܕܐ] ܢܢܦܝXܠܐܝܬ