simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin [ܐܢ] ܡܪܝܡܝܢܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܒ ܂ ܃ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܫܘܪܝ ܡܠܟܘܬܗ ܗܠܝܢ ܂ ܪܨܕ ܂ ܆ ܡܬܟܢܫܢ̈ ܟܠܗܝܢ̈ ܫܢܝܐ̣̈ ܂ ܣ̇ܡܢܢ ܂ ܂ ܡܢ
ChronMin [ܕܡܢ ܝ ܡܘܬܗ̇ ܕܩܠܐܘܦܛܪܐ ܃ ܥܕܡܐ ܠܫܘܪܝ [ܡܠܟܘܬܗ ܗܠܝܢ ܐܚܘܗܝ ܃ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܗ̇ ܕܩܠܐܘܦܛܪܐ ܃ ܂ [ܘܫܝXܓ ܂
ChronMin [ܕܣܐܡ ܐܘܣܒܝܘܣ X ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܫܢܕ ܂ ܗܠܝܢ ܡܟܢܫܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܂ ܕܒܨܝܪܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܓ ܂ ܂ ܡܢ
ChronMin ]ܐܬܚܙܝܬ ܥܫ[ܘܩ[ܘܬ]ܐ ܕ[ܩܘ]ܛ[ܪܓ]ܐ̣̈ ܂ ܝ ܝ ܬܘܒ ܠܐ ܗܠܝܢ ܘܠܟܣܐ̈ ܟܦ̣ܐ̣ ܂ ܘܐܘܩܕ ܠܟܬܒܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܂ ܂ X ܂ X X ܒܟܠܗܝܢ
ChronMin ]ܕܗ̣ܘ ܘܠܝܘܣ ܐܫܬ̇ܠܛ ܆ ܂ ܝܓ ܂ [ܠܘܩܒܠ ܫܢܝܐ̈ ] ܩܕܡܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡ̇[ܠܟܐ ܩ]ܕܡܝܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܂ ܗ ܂ ܕܝܢ ܠܘܩܒܠ [ܫܢܝܐ̈
ChronMin ܀ ܐܘܒܐܐ ܂ ܩܪXܠܐ̈ ܂ ܣܝܩܝܠܝܐ ܂ ܩܘܦܪܘܣ ܂ ܩܘܐܘܣ ܂ ܪܘܕܘܣ ܗܠܝܢ ܣܦܪܕܝܣ ܂ ܕܒܗܝܢ ܐܬ̇ܝܬ̣ܒܘ ܝ ܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܐܝܬܝܗܝܢ
ChronMin ܀ ܐܡܠܟ ܕܢ ܡ̇ܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܟܗ ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܂ ܘܐܡܠܟ ܗܠܝܢ ܐܫܟܚ ܝ ܕܟܬ ܒ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܆ ܒܐܝܩܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ
ChronMin ܀ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܡܦܩܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ ܡܢ ܝ ܂ ܝ ܐܢܛܝܘܟܝܐ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܘܒܥܢܢܗܘܢ ܗܘ̇ܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ̣ ܪܫܡܝܢܢ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
ChronMin ܀ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܝܕܠܦܘܣ ܂ ܠܚ ܂ ܂ ܗܢܐ ܕܒܫܢܬܐ ܫܒܝܥܝܬ ܐ ܗܠܝܢ ܂ ܂ X 3ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܩܡܘ ܡܠܟܐ̈ ܦܛܘܠܡܝܐ̈ ܂ ܝܐ ܂ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
ChronMin ܀ ܩܕܡܐܝܬ 2ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܫܘܠܡܐ ܕܩܢܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܘܣܒܝܘܣ ܃ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܒܥܝܢ̈ ܘܚܫܚܢ̈ ܩܕܡܘܗܝ ܕܩ̇ܢܘܢX
ChronMin ܂ - ܩܕܡܝܐ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܟܗܢܐ ܥܡ ܙܘܪܒܒܠ ܀ ܝ ܃ ܝܘܝܩܝܡ ܗܠܝܢ ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ̣ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ̈ ܒܬܪ ܡܣܩXܐ ܕܐܝܬ ܂ ܗܘܢ
ChronMin ܂ 5 ܟܣ̣ܪܘ ܂ ܘܛܪܛܛ ܂ ܘܟܣܪܘ ܂ ܘܛܝܪܐܢ ܂ ܘܐܫܐܩ ܂ ܝ ܂ ܘܦܐܦ X ܗܠܝܢ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܃ ܐܘܟܝܬ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
ChronMin ܂ ܐܝܬ ܂ ܗ̇ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܩܝ̣ܡܘ ܗܠܝܢ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܙ ܠܐ ܒܨܒܝܢܐ ܘܐܦ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܥܒ̇ܕܢܢ
ChronMin ܂ ܐܢܛܝܟܪܝܘܣ ܕܐܢܙܪܒܐ ܐܬܪܕܦ ܘܢܦ̣ܩ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܀ ܗܠܝܢ ܟܘܪܣܘܬܗܘܢ̈ ܂ ܡܢ ܩܝܠܝܩܝܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܕܫܡܗܝܗܘܢ̣̈ ܂
ChronMin ܂ ܒ ܂ ܦܠܓܘܢ̈ ܕܡ̇ܠܟܘܬ ܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܕܒܢܐܛܘܢ ܘܕܦܪܣܢܘܢ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܒܝܒܫܐ̣ ܕܢܙܟܐ ܦܪܣܢܘܢ ܂ ܘܡܢ ܬܡܢ ܘܠܟܐ ܗ̣ܘܝ̈
ChronMin ܂ ܒ ܂ ܫܢ[ܝ]ܢ̈ [ܡܬܒ]ܨ [ܪ̈ ]ܢ [ܡܢ ]ܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܇ X · ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܕܩܠܐܘܦܛܪܐ ܃ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ
ChronMin ܂ ܒ ܂ 3ܕܡܢܝܢ̈ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܥܠ ܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐܓܝܕܐ̈ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝ]ܢ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗ̤ܝ ܆ ܕܡܝܐ ܕܬܘܣܦܬܐ ܝ ܐܝܬܝܗܝܢ ܫܢܝܐ̈
ChronMin ܂ ܘܒܗܘ̇ ܝX ܂ ܝܝXܝXܢܥܢ ܂ ܝX ܥܠܡܐ ܝ̇ܪܬ ܢܘܪܐ ܕܓܝܗܢܐ ܂ ܗܠܝܢ ܘܟܠ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܟܠ ܬܫܢܝܩܐ̈ ܂ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܒܝ̣ܫ ܡܢ
ChronMin ܂ ܘܕܒܝ̣ܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܂ ܘܒܗܘ̇ ܝX ܂ ܝܝXܝXܢܥܢ ܂ ܝX ܥܠܡܐ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܟܠ ܥܩܬܐ̈ ܘܟܠ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܟܠ ܬܫܢܝܩܐ̈ ܂ ܕܐܝܟ
ChronMin ܂ ܘܡܚ[ܕܐ] ܢܢܦܝXܠܐܝܬ ܐܬܐ ܠܝܗܘܕ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܗܠܝܢ [ܕܪܘܡܝܐ̈ ]ܠܐܬܪܐ ܘܐܘܕܥܘܗܝ ܕܒܝܬ ܗܘܪ[ܩܢܘܣ ]ܥܠ