simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܐܪܡ ܂ ܢܝܐ̈ ܘܐܬܛܝܒ ܕܢܥܘܠ ܢܫܒܐ ܠܐܬܪܘܬܗܘܢ̈ ܂ ܘܗܟܘܬ ܗܠܝܢ ܗ̣ܘܐ ܘܡ̇ܚ̇ܪܒ̇̇ ܠܟܠܗ ܒܝܬ ܝܘ̇ܢ ܃ ܐܬܚܡܬ ܛܒ̇ ܥܠ ·XXX X
Chron1234 ܬܘܒ ܟ̣ܬܒܘ ܬܫܥܝܬܐ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܀ ܐܪܛܚܫܫܬ ܗܠܝܢ ܂ · ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܘܠܥܠ ܡܚܘܝܢܢ ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܕܡܩ̇ܒܝ̇ܐ̈ ܂ XX
Chron1234 ܐܠܢܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܐܬܐܠܨܘ ܒܢܝ̈ ܕܪܡܣܘܩ ܨܒܘ ܝ ܕܢ̇ܫܠܡܘܢ ܗܠܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܃ ܐܩܝܡܘ ܟܠܝܗ̇ ܩ̇ܪܒܐ ܬܩܝܦܐ ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܂ XXܝ
Chron1234 ܐܚܐ̈ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܘܐܬ̣X ܫܪܘ ܥܠ ܕܡܫX ܕܢܟܒܫܘܢܗ̇ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܘܐܘܪܫܠܡ ܆ ܐܚܐ ܕܡܠܟ ܐܠܟܡܠ ܘܡܠܟ ܠܫܪܦ ܂ ܘܐܬܥܬܕܘ Xܝ
Chron1234 Xܝܠܢ ܂ ܠXܘ ܡܣ̇ܝܥ ܐܢܐ ܂ ܒXܓܘܢ ܐܢXܘ ܕܡܠܟܐ Xܠܟ ܢܣܓܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܂ ܒܪܡ ܠXܘ Xܢ ܡܢܟܘܢ XܡXܐܘܐ ܠܢ ܘܡXܒܛܠ ܠX Xܥܠ
Chron1234 ܕܬܡܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘܫܕܪܘ ܐ ܙܓܕܐ̈ ܡܦܝܣܢܐ̈ ܘܥܒܕܘ ܥܡܗ ܗܠܝܢ ܕܚܕܪܝ̈ ܦܪܬ ܂ ܘܣܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܚܠܒ ܘܕܪܡܣܘܩ ܂ ܘܙܥܘ ·
Chron1234 ܟܬܒܢܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢ ܆ ܪܘܡܝܐ̈ ܐܙܠ ܫܪܐ ܥܠ̇ ܐܪܙܘܢ ܃ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܢ ܕܐܬܩܛܠܘ ܡܢ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܣܘܓܐܐ ܃ · ܗܦܟ ܣܪܝܩܐܝܬ ܀ ܀
Chron1234 ܂ XX ܂ ܓܝܪ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܘܠܗܠ ܕXܝܠܠܘܣܘ-ܦܐ ܗ̣ܝ ܕܢܒܚܢܘܢ ܗܠܝܢ ܢܣ̣ܒ ܘܣܡܗ X ܥܠ ܪܝܫܗ ܂ ܘܒܗܢܐ ܙܢܐ ܐܡܠܟ ܝܘܠܝܢܘܣ ܀
Chron1234 ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܣܪܚܢܘܬܐ ܡܠܟܝXܐ ܂ ܘܒܟXܝܠܐ ܪܝܫܟ ܗ̇ܘ ܠܐ ܗܠܝܢ ܝX Xܘܢܐ ܕܝܠܝ ܢܣ̇ܒ ܐܢܐ ܂ ܕܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܐܢܬ ܡܠܒܫ ܐ̇ܢX ܂
Chron1234 ܗܝܟܠܐ̈ ܕܬܐܓܪܝܬܝܐ̈ ܗܘܘ ܒܚܪܢ ܃ ܩܡܘ ܕܝܢ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܠܗܘ̇ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܕܩܘܒܐ̈ ܘܠܗ̇ܘ̇ ܕܡܪܝ ܐܚܘܕܐܡܗ ܂
Chron1234 ܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܐܝܙܕܓܪܕ ܐܬܚܫܒ ܕܢܫܪܝܘܗܝ ܠܡܪܘܬ̣ܐ ܗܠܝܢ ܕܐܪܓܝܗ ܂ ܕܐܣܒܪ ܥܠ ܟܗܢܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܫܪܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂
Chron1234 ܟܬ̣ܒܢܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܗ ܕܫܒܛ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܗܠܝܢ ܐܬܢܐܣܝܘܣ ܫܠ̣ܚ ܗ̣ܘ ܡܦܪܝܢܐ ܂ 0 ܘܬܢܝܢܘܬ ܐܣܪܚ ܐܢܘܢ ܂
Chron1234 ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܠܟ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫܝ̈ ܠܝ ܂ ܂ ܘܟܕ ܦ̇ܩܕܗ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܠܟ ܃ ܕܐܝܟ ܕܥܒܕ ܗ̇ܘ ܂ ܝX ܕܩܕܡܝܟ ܇ ܥܒܕ ܐܦ ܐܢܬ ܂
Chron1234 ܟܠܗܘܢ ܬܘܩܢܐ̈ ܐܬܚܒܠܘ ܘܐܬܥܛܝܘ ܂ ܐܦ ܩܪܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܢܬܢܦܨ ܗܟܢܐ ܓ̇ܒܐ ܗܘܐ XX ܠܗ ܩܘܩܐ ܕܢܫܬܐ ܒܗ ܂
Chron1234 ܕܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܓܒ̇ܐ ܗܘܐ ܘ̇X ܡܢ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܘܐܚܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܝܗܒܘ ܠܗ ܗܡܝܪܐ̈ ܠܫܘܪܪܐ ܕܬܢܘܝ ܕܗܘܬ̇ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂
Chron1234 ܕܗܐ ܡܬܕܒܪܢ̈ ܥܠ ܥܩܘܪܝܐ ܕܒܝܬܗ ܀ ܘܟܕ ܐܒܥܕ ܡܢ ܡܕ ܢܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܠܝܢ ܙܘܥܙܥܐ̈ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܂ ܠܐ ܣܠܩܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܥܠ ܒܠܗ ܂
Chron1234 ܗܫܐ ܡܬܓܪܓܚܝܢ ܠܘܬ ܕܘܪܟܬܐ̈ ܕܝܠܝ ܂ ܟܕ ܡܫܬܘܕܝܢ ܗܠܝܢ ܚܙܬܐ ܕܪ ܂ ܡܝܐ ܠܚܙܘܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܐܠܐ ܕܡܘܬܐ ܒܪܒܪܝܬܐ ܂
Chron1234 ܟܠܗܘܢ ܩܕܡ ̈ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܙܟܝܐ ܗܘܘ ܀ ܗܠܝܢ ܀ ܘܒܗܢ ܙܒܢܐ ܗܘܐ ܐܦܝܣ ·ܕܠ· ܣܝܠܝܒܣܛܪܘܣ ܒܪܘܡܝ ܂
Chron1234 ܗܘܝ̈ ܒܐܕܪ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ ܐܠܦܐ · ܘܬ· ·ܘܟܘ· ܀ ·XX X0 ܝ ܘ ܟX ܗܠܝܢ ܠܫܒܝܬܐ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܘܗܘ̣ܬ̇ ܗܕܐ X0ܥܠܬܐ ܕܒܢܫܬܐ ܂
Chron1234 ܚܕܥܣܪ ܐܦܝܣ̈ ܐܬܟܢܫܘ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܂ ܘܣܪܗܒܘ ܘܥܒ̣ܕܘ ܗܠܝܢ ܕܠܐܩܒܝܢ ܂ ܐܝܘܐܝܘܣ ܕܐܢܐܙܪܒܐ ܂ ܝܘܚܢܢ ܕܟܝܫܘܡ ܂