simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 0 ܓܪܒܝܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܡ̣ܛܐ ܥ̣ܕܡܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܐܬܡܠܟ ܗܠܝܢ ܠܘܩܒܠ ܦܐܡܦܘܠܝܐ ܘܩܐܦܕܘܩܝܐ ܂ ܘܢܡܠܟ ܠܐܬܪܘܬܐ̈
Chron1234 Xܘܪܟܝܐ̈ ܘܐܡܠܟܘ ܂ ܟܕ ܒܫܘܪܝܗܘܢ ܡܢ ܡܠܟܘXܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܛܝܝܐ̈ ܒܗܠܝܢ ܬܘܪܟܝܐ̈ ܂ ܘܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܢܣܒܘ ܢܘܡܝ
Chron1234 Xܝܠܢ ܂ ܠXܘ ܡܣ̇ܝܥ ܐܢܐ ܂ ܒXܓܘܢ ܐܢXܘ ܕܡܠܟܐ Xܠܟ ܢܣܓܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܂ ܒܪܡ ܠXܘ Xܢ ܡܢܟܘܢ XܡXܐܘܐ ܠܢ ܘܡXܒܛܠ ܠX Xܥܠ
Chron1234 Xܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܣ· ܐܡܝܢ̈ ܂ ܣܘܥܪܢܐ ܕܓ̇ܗܪ ܗܘܢܐ ܡܢܗ ܟX ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐܝXܬ ܂ ܐܠܐ ·ܡ · ܐܡܐ̈ ܗ̇ܘܐ ܐܘܪܟܗ̇ ܕܟܐX ܚXܐ ܂
Chron1234 Xܪܝܢ ܝ ܫܘܩܐ̈ ܇ ܒXX ܢܝܝXܘ ܘܡܛܝܘ ܥXܡܐ ܠXܩܪXܐ ܂ ܢܚXX ܗܠܝܢ XܪXܝܐ ܂ XܝX XܝܠXܐ XX XܫX ܐܘܪܗܝ ܡܢ ܕXܚܘX ܒܫܒܝܐ ܂ ܒܪX
Chron1234 ·ܒ· ·ܝ ܝ ·ܝ ܐܚܝܕܐ̈ ܡܫܡܗܐ̈ ܂ ܟܕ ܠܐ ܣܠ̇ܩܐ ܗܘܬ̇ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܚܕܐ ܫܥܐ ܢܗܘܘܢ ܐܣܝܪܘܗܝ̈ ܂ ܗܟܢܐ ܐܬܠܒܟܘ ܘܐܬܐܣܪܘ
Chron1234 ·ܒ· ܐܚܝܢ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܃ ܟܕ ܗܘܘ ܝܬܡܐ̈ ܡܢ ܐܒܘܗܘܢ ܒܨܝܪ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܩܛܠܘ ܪܘܡܝܐ̈ ܠ ܠܡܛܝܘܣ ܛܠܝܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ
Chron1234 ·ܒܢ· ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܒܕܘܟܪܢܗ ܕܣܪܓܝܣ ܘܒܟܘܣ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܗܠܝܢ X ܘܠܥܘܪܠܐ̈ ܡ̇ܐܚܝܢ ܗܘܘ ܃ ܘܠܓܙܝܪܐ ܩܛ ܂ ܠܝܢ ܂ ܗܘܝ̈ ܕܝܢ
Chron1234 ܀ · ܢܘܣܟܐ ܕܟܪܟ̣ܐ ܕܟܬ̣ܒ ܦܐܛܪܪܟܐ ܆ ܘܐܬܝܗܒ ܒܐܝܕܝ̈ ܗܠܝܢ ܢܕܥ ܠܫܪܒܐ ܐܝܢܐ ܕܪܓܝܓ ܠܡܦܓܥ ܒܗ1 ܒܫܪܒܐ̈ ܕܕܐ ܟ
Chron1234 ܀ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܕ ܢ ܐܙ̣ܠ ܠܒܝܬ ܦܪܣܝܐ̈ ܘܬܡܢ ܡܝܬ ܀ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܩ̇ܝܡܝܢ ܠܥܠ ܡܢXܝܫܪܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢ ܡܘܕܥܢ̈
Chron1234 ܀ ܒܗ̇ܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ ܛܒܝܒܝܢ ܗܘܘ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܂ ܡܪܝ ܗܠܝܢ ܝ ܗܕܝܪܐ̈ ܘܚܝܠܬܢܐ̈ ܀ ܂ X ܝ ܡܛܠ ܐܒܗܬܐ̈ ܕܒܙܒܢܐ̈
Chron1234 ܀ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܕܝXܢܬ ܐ̇ܠܦ ·ܘܬ·ܘܘܘ· ܢܦ̣ܩ ܝܐܠ̇ܚ ܐܠܕܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܡܠܟ ܘܐܬܦܬܝ ܐܘܚܕܢܗ Xܢ ܒܟܠ̣ܝXܘX ܬܚܘXܐ̈
Chron1234 ܀ ܠܬܠܒܫܪ ܪܢ̈ ܘܥܝܢ ܬܐܒ ܘܫܪܟܐ ܕܐܘܚܕܢܝܗܝܢ̈ ܕܠܐ ܩܪܒܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܥܙܙ ܆ ܘܡ̇ܫܩܠܐ ܕܕܘܟܝܬܐ̈ ܘܚܣܢܐ̈ ܕܒܐܬܪܘܬܐ̈
Chron1234 ܀ ܡܛܠ ܚܐܪܝܬܐ ܘܣܟܪܐ ܕܐܬܥܒܕ ܒܐܘܪܗܝ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܠܦܪܣ ܬܚܬܝܬܐ ܂ ܘܐ̣ܙܠ ܬܠܡܕ ܠܐܪܡܢܝܐ ܘܠܟܠܗܝܢ ܦܝܬܐ̈
Chron1234 ܂ XX ܂ ܓܝܪ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܘܠܗܠ ܕXܝܠܠܘܣܘ-ܦܐ ܗ̣ܝ ܕܢܒܚܢܘܢ ܗܠܝܢ ܢܣ̣ܒ ܘܣܡܗ X ܥܠ ܪܝܫܗ ܂ ܘܒܗܢܐ ܙܢܐ ܐܡܠܟ ܝܘܠܝܢܘܣ ܀
Chron1234 ܂ ܂ ܗܝܕܝܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܪܕܦܘ ܒܬܪ̇ܗܘܢ ܂ ܘܟܕ ܐܕܪܟܘ ܐܢܘܢ ܃ ܗܠܝܢ ܕܡܝܐ̈ ܕܥܡܗܘܢ · ܘܪܟܫܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ̈ ܇ ܗܝܕܝܢ ܦܢ̇ܝܢܢ ܥܠ
Chron1234 ܂ ܃ ܝ′ · ܕܡܕܚܐ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܬܘܪܟܝܐ̈ ܗ̇ ܛܐܛܐܪ ܂ ܐܬܥܬܕ ܗܠܝܢ ܡܠܟ ܐܠܟܡܠ X ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܒܓܘܢܚܐ̈ ܕܗܘ̣ܘ ܒܐܬܪܘܬܐ̈
Chron1234 ܂ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܢ ܠܙܢܓܝ ܫܠܝܛܐ ܒܪܓܠܘܗܝ̈ ܟܐܒܐ ܗܠܝܢ ܐܢܐ ܕܡܨܝܐ ܒܘܪܟܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܬܣܥܘܪ ܚܝܠܐ̈ ܕܐ̣ܝܟ
Chron1234 ܂ ܐܠܐ ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܐܓܘܢܝ̣ܣܛܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܢܬܡܪܡܪ ܗܠܝܢ ܡܫܡܠܝܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܠܘ 0ܝ ܐܠܗܐ ܠܚܘܕ ܢܪܓܙ ܥܠ ܕܐܝܟ
Chron1234 ܂ ܐܠܐ ܚܪܡܘܬܐ ܘܩܫܝܘܬܐ ܃ X0ܘܐܛܝܡܘܬ ܠܒܐ ܘܒܝܫܘܬ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܚܙܝܬ̇ ܒܟܪ·ܣܛܝܢܐ̈ ܕܥ̇ܡܪܝܢ ܒܐܬܪܘܬܐ̈