simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc ܟܐܢܐܝܬ ܐܦ ܥܠ ܗܠܝܢ . |ܐܘ ܓܝܪ
Basil:SyrDeSpirSanc ܢܐܡܐ ܐܢܚܢܢ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܝܢܘ ¹⁹⁰ܡܦܩ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܬܘܒ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ . ܕܐܦܠܐ ܠܡ
Basil:SyrDeSpirSanc 100ܐܡܪܝܢ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ . ܕܝܗܝܒܐ ܠܡ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐ̇ܡܪܝܢ ܓܝܪ ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ . ܕܟܕ ܠܡ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ . ܕܟܬܒܐ ܠܡ
Basil:SyrDeSpirSanc ܟܠܗ̇ ܡܪܚܘܬܐ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ . ܕܢܦܚܡܘܢ |ܫܪܝܪܬܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ . ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ̇
Basil:SyrDeSpirSanc ܠܡ ܥܬܕ ܘܥܒܕ ܗܠܝܢ . ܡ̇ܢ ܕܩܪܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܟܝܠ ¹⁰⁶⁷ܫܪܝܪܬܐ̈ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܡܐܢܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܢܩܝܦܢ ܚܕܐ ܠܚܕܐ ܗܠܝܢ 5 ܡܠܐ̈ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܩܪܝܒܝܢ X X60ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ |ܩܠܐ̈ ܚܕ ܠܚܕ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܐܦܠܐ ܗ̣ܢܝܢ ܗܠܝܢ ¹⁸³ܬܚܘܝܬܢ̈ ܙܥܘܪܝܢ̇̈ ܐܢ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܐܒܗܝܢ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܠܗܐ . ܘܗܢ̣ܘܢ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ . ܐܝܟ
Basil:SyrDeSpirSanc ܬܟܬܘܫܢ ܥܡ X62ܩ ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ . ܕܒܨܝܪܐܝܬ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܡܓܢ . ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܐܝܬ ܥܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܣܒܪ ܗܘܝܬ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܕܗܟܢܐ ܐܫܩܦܘX
Basil:SyrDeSpirSanc ⁹⁹⁷ܠܡܐ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܛܘܒܢܐ̈ ܐܬܚܫܚ