simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܠܐ ܡܐܢܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܐܢܐ ܕܐܪܓܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܕܐܡܪܢܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܘܒܢܝܚܘܬܐ ܕܒܣܝܡܘܬܟ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢܢ ܐܬܡܠܠ
Basil:SyrDeSpirSanc 10 ܕܙܘܥܘܗܝ̈ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܩܠܝܠܬܐ̈ ܕܠܘܬܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̣ܘܝ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܡܫܥܒܕܐ̈ ܐܢܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܡܠܠܝܢ ܚܢܢ . ܗܠܝܢ ܕܠܢ ܡܚܝܢܝܢ̇ ܘܠܗܘܦܟܝܢ̈
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܐܬܚܘܝ ܠܗ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܬܡܠܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܫܦܠܢ ܠܘܬܢ . ܗܠܝܢ ܠܗ ܡܣܒܠܝܢ ܐܢܚܢܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܒܢܦܫܗܘܢ ܡ̇ܕܝܪܐ . ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܬܐ̈ ܠܬܘܟܣܗܘܢ ܡܕܢܚܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܐܠܗܐ ܡܬ̇ܕܒܪܝܢ . ܗܠܝܢ ܒܢܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܐܠܗܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܀ ⁸⁷⁸ 128ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡܠܐ̈ ܕܠܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܀ ܀ 163ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܒܠܝܠܬܐ̈ ܕܠܝܬ
Basil:SyrDeSpirSanc 1X¹XX . 20ܥܠ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܘܗ̣ܢܘܢ 25 ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܠܡܕܡ ܐܚܪܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܀ ³²² 44ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܐܡܝܪܢ ܥܠܘܗܝ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܩܪܝܒܝܢ X X60ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ |ܩܠܐ̈ ܚܕ ܠܚܕ
Basil:SyrDeSpirSanc ܬܟܬܘܫܢ ܥܡ X62ܩ ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ . ܕܒܨܝܪܐܝܬ
Basil:SyrDeSpirSanc . X X71ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܬܘܢ̈ ܠܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܘܗܐ . |ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܢܚܘܘܢ ܫܘܥܒܕܗ̇ ܕܪܘܚܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐ̇ܡܝܢ . ¹X⁵ܘܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܫܘܚܠܦܐ