simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc . |ܐܘ ܓܝܪ X X25X X86ܐ̇ܠܦܢܢ ܒܗܕܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ . ܗܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ⁵³⁷ܡܢ ܝ41ܩ ܕܢܬܠ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ ܟܐܢܐܝܬ ܐܦ ܥܠ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܐܝܢܘ ¹⁹⁰ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܐܝܬ ܠܢ . ܒܗ̇ܘ ܒܝܬ ܕܝܢܐ ܗܠܝܢ . ܐܦܠܐ ܠܐܒܐ ܕܫܠܚܗ ܡܝܩܕ̇ ܡܢܐ 5ܗܟܝܠ ܢܐܡܐ ܐܢܚܢܢ ܥܠ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܕܐܦܠܐ ܠܡ ܟܕ ܥܡܕܝܢ X X82ܐܢܚܢܢ ܒܫܡ ܪܘܚܐ . ܘ̇ܠܐ ܠܢ ܗܠܝܢ ⁴⁹⁰ܕܡܢ ܪܒܘܬܗ ܀ ܀ ܀ 65 XXXX . 31ܐܡܪܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܗ̣ܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܕܝܗܝܒܐ ܠܡ ܗܕܐ ܕܬܬܡܢܐ . 481 ܕܠܐ ܒܨܝܪܘܬܐ ܪܘܚܐ ܗܠܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܀ ܀ ܀ 100ܐܡܪܝܢ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܕܟܕ ܠܡ ܥܡܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܒܡܝܐ̈ . ܠܗܘܢ ܠܡܝܐ̈ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ⁵³⁵ܐܢܫܐ . ܐ̇ܡܪܝܢ ܓܝܪ ܗܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܕܟܬܒܐ ܠܡ ܘܠܐ ܒܕܘܟ ܚܘܝ ܕܬܫܬܒܚ ܥܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܪܘܚܐ . ܗܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܢܗܘܐ XXXX . 581ܠܗ ܒܢ ܕܢܦܫܢ . ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ ܗ̣ܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܕܢܦܚܡܘܢ |ܫܪܝܪܬܐ ܕܡܢ X39 ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܠܢ ܐܬܝܗܒ . ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܪܢ . ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܢܦܩܘ ܠܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܡܪܚܘܬܐ ܗ̣ܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ̇ . ܩܘܠXܚܘܗdd XXXܠXܚܘܗܝ XXX . ܗܠܝܢ . ܘܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ 25 ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܗ̣ܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܡ̇ܢ ܕܩܪܐ ܠܕܪܐ̈ 15ܡܢ ܪܫܝܬܐ . ܘܗܢܘX ⁹ܕܐܩܝܡ ܟܠ ܡܕܡ ܗܠܝܢ ܘܡܬܚ ܐܢܘܢ . ܘܪܩ̣ܥ ܐܪܥܐ ܘܟܠ ܕܒܗ̇ . ܘܡܢ̣ܘ ܠܡ ܥܬܕ ܘܥܒܕ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܡܐܢܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܒܕܝܢܐ ܩܫܝܐ ܥܠܝܢ ܢܬܠܛܫܘܢ . ܘܢܘܪܐ ܗܠܝܢ ܨܐܕܝܗܘܢ̈ . ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ¹⁰⁶⁷ܫܪܝܪܬܐ̈ ܘܡܛܠ
Basil:SyrDeSpirSanc 5 ܡܠܐ̈ . ܘܡܚܝܢܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܥܠܝܗܝܢ ܣܓܝX ⁹⁵ܐܠܨܐ . ܐܢ ܗܠܝܢ ܛܟܣܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܕܡܪܢ . ܕܣܓܝ ܒܘܠܝܬܐ ܢܩܝܦܢ ܚܕܐ ܠܚܕܐ
Basil:SyrDeSpirSanc |ܩܠܐ̈ ܚܕ ܠܚܕ ܒܚܝܠܗܘܢ . ܟܘܠ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ X X12ܕܬܬܐܡܪ ܗܠܝܢ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܡܚܘܝܘ ¹³⁵ܚܘܝ ܕܩܪܝܒܝܢ X X60ܐܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ¹⁸³ܬܚܘܝܬܢ̈ ܙܥܘܪܝܢ̇̈ ܐܢ ܗܘ ܕܡܡܟܟܐܝܬ ܗܠܝܢ . ܠܫܡܘܥܐ 5 ܕܝܢ ܬܪܝܨܐ ܘܠܡ̇ܒܚܢ ܟܐܢܘܬܐ . ܐܦܠܐ ܗ̣ܢܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܒܗܝܢ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ . ܕܗܘܘ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܪܝܘܬܐ ܕܒܓܘܗ . ܫܝܛܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܣܓܝܐܐ ܗܝ . ܗܟܢܐ ܐܦ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ . ܕܢܗܦܟܘܢܗ̇ ܠܫܪܝܪܬܐ ܒܥܫܘܩܝܐ ܗܠܝܢ ܨܝܕ ܗܢܐ ܫܪܪܐ ܦܫܝܛܐ 20ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ . ܘܗܢ̣ܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܢܝܢ . ܐܝܟ ܕܐܢܫܐ5 ⁵³⁶ ܡܠܝܝ̈ ܪܘܓܙܐ ܕܡܢ ܚܫܐ ܕܚܡܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܝܗܒܝܢ ܐܢܚܢܢ ܐܝܩܪܐ . ܡܠܝܗܘܢ̈ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܕܐܝܟ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܢܫܐ . ܕܒܨܝܪܐܝܬ ܒܡܠܬܐ |ܬܗܘܐ ܙܟܘܬܢ ܡܢܗܘܢ . ܫܠܝܛ ܗܠܝܢ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܡܬܒܥܝܐ ܕܡܢ ܡܟܝܟܬܐ̈ ܢܥܒܕ ܬܟܬܘܫܢ ܥܡ X62ܩ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܢܫܐ ܐܝܬ ܥܠ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ . ܕܡܢ ܩܠܐ̈ 10 ܕܡܘܟܟܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܗܠܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܢܥܒܕ ܠܗܕܐ ܚܡܬܐ⁸⁷⁹ ܕܡܓܢ . ܕܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܢܫܐ ܕܗܟܢܐ ܐܫܩܦܘX . ⁶⁵ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܢܐܬܘܢ ܗܘܘ . ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡܫܥܒܕܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܣܒܪ ܗܘܝܬ ܥܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܢܫܐ ܛܘܒܢܐ̈ ܐܬܚܫܚ ܒܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܝܘܡܢܐ 25 ܗܠܝܢ . ܒܥ̇ܝܐ ܥܒܝܕ ܐܢܐ ܘܡܥܩܒܢܐ . ܕܐܚܙܐ ⁹⁹⁷ܠܡܐ ܐܢܫ ܡܢ