simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܢܫܐ ܠܐ ܡܐܢܐ ܠܝ . ܘܕܐܣܓܐ ܐܚܘܐ ܐܢܘܢ ܕܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܠܝܢ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܚܠܦ ܩܠܐ̈ ܡܡܟܟܐ̈ ܕܡܥܠܝܢ ܥܠ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܕܐܡܪܢܢ . ܕܐܢܫܐ . 7 20ܐܢܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܦܪܝܫܐ ܕܘܟܬܐ ܘܙܒܢܐ |ܝ56 ܡܢ ܡܐܢܐ ܕܐܪܓܢܘܢ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܕܡܢܢ ܐܬܡܠܠ ܠܘܬܟ ܢܬܢܛܪܢ . ܠܐ ܗܘܐ 20ܕܣܓܝ ܪܘܪܒܢ . ܗܠܝܢ . ܘܒܕܘܒܪܐ̈ ܬܩܢܐ̈ ܕܟܐܢܘܬܟ . ܘܒܢܝܚܘܬܐ ܕܒܣܝܡܘܬܟ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܓܝܪ ܩܠܝܠܬܐ̈ ܕܠܘܬܢ ܝܩܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܠܦܘܬ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܠܚܪܝܦܘܬܗ ܕܪܥܝܢܢ ܒܩܠܝܠܘܬܐ 10 ܕܙܘܥܘܗܝ̈ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܓܝܪ ܕܡܫܥܒܕܐ̈ ܐܢܝܢ ܘܕܒ̣ܪܝܐ̈ . ܘܣܓܝ ܘܕܠܐ ܣܟܐ ܗܠܝܢ X X70ܥܒ̣ܝܕܐ̈ ܥܠ ܐܝܠܝܢ |ܕܕܐܠܗܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̣ܘܝ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܠܢ ܡܚܝܢܝܢ̇ ܘܠܗܘܦܟܝܢ̈ ܕܡܝܢ ܒܙܘܥܝܗܘܢ̈ . ܘܠܝܬ ܠܗ̇ ܗܠܝܢ . ܩ̇ܕܡܬ ܓܝܪ ܐ̇ܡܪܬ ܕܒܩܠܐ̈ ܗܘ ܐܢܫܝܐ̈ ܡܡܠܠܝܢ ܚܢܢ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܬܡܠܠ ܐܦܢ ܡܚܝܢ 20ܫܡܥܗܝܢ ܠܕܝܠܢ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡܠ̣ܟܐ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܪܓܝܫ ܗܘܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܬܚܘܝ ܠܗ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܠܗ ܡܣܒܠܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܠܝܬ ܦܚܡܐ 5ܠܗܕܐ ܗܠܝܢ ܐܢܚܢܢ̇ ܘܥܠ ܕܡܟܟ ܪܘܡܐ ܕܪܒܘܬܗ . ܘܢܚܬ ܡܛܠ ܫܦܠܢ ܠܘܬܢ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܫܪܝܪܬܐ̈ ܠܬܘܟܣܗܘܢ ܡܕܢܚܝܢ ܚܢܢ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܩܘܒܠܗ̇ . ܘܠܬܪܥܝܬܐ ܕܓ̇ܠܬܐ ܕܒܢܦܫܗܘܢ ܡ̇ܕܝܪܐ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܒܢܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܐܠܗܐ |ܚܝܐ . ܘܐܢ ܝ72ܩ ܐܝܠܝܢ ܕܕܘܒܪܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡܢܐ ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ ܕܐܝܠܝܢ ܠܡ ܕܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܬ̇ܕܒܪܝܢ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܟܝܠ ܡܠܐ̈ ܕܠܐ ܩܛܥܢ ܣܓܝܐ ܥܝܪܘܬܗ ܕܗܢܐ 5 ܩܪܒܐ . ܕܠܝܬ ܗܠܝܢ . ܐܘ ܕܩܠܗܘܢ ܠܗܕܐ ܫܘܝܘܬܐ ܢܫܘܬܦܘܢ ܀ ܀ ܀ ⁸⁷⁸ 128ܒܝܕ
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܟܝܠ ܒܠܝܠܬܐ̈ ܕܠܝܬ ܛܟܣܐ ܠܕܘܒܪܝܗܝܢ̈ . ܘܠܐ ܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܐܚܪܢܐ̈ ܝܘܬܪܢܐ ¹¹¹⁴ܗ̣ܘ ܪܒܐ ܒܥܘܠܐ ܀ ܀ ܀ 163ܡܛܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܟܝܠ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ . ܕܐܢܐ ܠܡ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܝ ܠܐ ܡܠܠܬ . ܘܡܕܡ ܗܠܝܢ ܒܪܗ . ܥܒܘܕܘܬܗ ܒܟܘܠ ܩܝ̇ܡܐ ܗܘܬ ܀ ܀ ܀ 40 1X¹XX . 20ܥܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܢܫܐ ܠܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܐ ܣܦܝܩܝܢ . ⁶⁷³ܘܥܢܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܠܒܪ . ܗܠܝܢ . ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܒܨܝܪܐ ܕܠܐ |ܢܬܚܫܒ ܥܡܗܝܢ . ܘܗ̣ܢܘܢ 25
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܟܝܠ ܕܐܡܝܪܢ ܥܠܘܗܝ ܡܢܗ . ܒܡܠܬܐ ܪܒܬܐ XX2 ܙܪ . ܩ ܗܠܝܢ . ܘܡܢ ܕܝܠܢ ܒܗܝܢ 5ܥܠܘܗܝ ܢܦܠ ³²¹ܠܢ ܀ ܀ ܀ ³²² 44ܠܘܬ
Basil:SyrDeSpirSanc |ܩܠܐ̈ ܚܕ ܠܚܕ ܒܚܝܠܗܘܢ . ܟܘܠ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ X X12ܕܬܬܐܡܪ ܗܠܝܢ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܡܚܘܝܘ ¹³⁵ܚܘܝ ܕܩܪܝܒܝܢ X X60ܐܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܢܫܐ . ܕܒܨܝܪܐܝܬ ܒܡܠܬܐ |ܬܗܘܐ ܙܟܘܬܢ ܡܢܗܘܢ . ܫܠܝܛ ܗܠܝܢ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܡܬܒܥܝܐ ܕܡܢ ܡܟܝܟܬܐ̈ ܢܥܒܕ ܬܟܬܘܫܢ ܥܡ X62ܩ
Basil:SyrDeSpirSanc ܬܪܬܝܢ̈ ܐܬܘܢ̈ ܠܐ ܡܫܢܝܢ . ܡܢ ܒܝܬ ܘܗܐ . |ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܥܠ ܫܘܝܘܬܗ ܕܩܘܫܬܐ . ܣܓܝܐܢ̈ ܐܢܝܢ . X X71ܘܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܢܚܘܘܢ ܫܘܥܒܕܗ̇ ܕܪܘܚܐ ܡܬܓܒܪܝܢ ܀ ܀ ܀ 129ܒܡܬܩܢܢܐ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܬܘܢ̈ ܠܐ ܡܫܢܝܢ . ܡܢ ܒܝܬ ܘܗܐ . |ܕܒܝܕ
Basil:SyrDeSpirSanc ܠܐ ܗܘܐ ܫܘܚܠܦܐ ܡܢ ܓܒ ܐܚܪܝܢ ܒܗܝܢ ܗ̇ܘܐ . ¹X⁶ܐܠܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܫܘܒܚܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܠܥܠܡ̣ ܥ̇ܠܡܝܢ ܐ̇ܡܝܢ . ¹X⁵ܘܗܢܝܢ