simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܝܬ ܕܥܪܝܡ ܘܨܒܐ ܠܡܕܓܠܘ . ܘܡܬܥܩܡ ܠܡܓܠܐ ܕܝܢܐ . ܘ ܐܝܬ ܗ ܡܕܥܐ : ܕܡܬܦܨܐ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ . ܘܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܕܥܐ : ܕܚܛܐ .
- ܐܟܣܢܝܐ ܐܢܬ : ܘܫܬܐ ܨܥܪܐ . ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܫܡܥ ܡܪܝܪܬܐ̈ . ܘ ܗ ܡܢ ܒܝ ܠܒܝ . ܘܥܠ ܕܝܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܦܬܚ ܦܘܡܗ .
- ܐܠܐ ܗܢܐ ܥܡ ܗܢܐ : ܙܘܓܝܢ̈ ܙܘܓܝܢ̈ . ܘܡܢ ܗܘ ܢܣܒܥ ܠܡܚܙܐ ܗ ܬܪܝܢ̈ ܬܪܝܢ ܚܕ ܠܘܩܒܠ ܚܕ . ܘܠܐ ܒܪܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܛܝܠܐܝܬ .
- ܐܠܦܝܢܝ ܡܪܝܐ ܐܘܪܚܐ ܕܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܘܐܛܪ ܐܢܘܢ . ܣܟܠܝܢܝ ܗ ܠܐ ܬܒܗܬܝܢܝ . ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܗܠܟܬ ܡܛܠ ܕܚܕܝܬܢܝ .
- ܐܢ ܐܬܡܣܟܢ ܪܚܡܟ : ܠܐ ܬܒܗܬܝܘܗܝ . ܘܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܠܐ ܬܬܛܫܐ ܗ ܬܐܪܬ . ܕ ܩܕܡ ܢܘܪܐ ܥܛܪ ܬܢܢܐ . ܘܩܕܡ ܐܫܕ ܕܡܐ ܨܥܪܐ .
- ܐܦ ܥܠ ܚܡܪܐ ܠܐ ܬܬܓܢܒܪ . ܡܛܠ ܕܠܣܓܝܐܐ̈ ܐܘܒܕ ܥܬܝܩܐ . ܘ ܗ ܛܒܬܐ : ܥܠ ܠܚܡܐ ܡܒܪܟܐ . ܘܣܗܕܘܬܐ ܛܒܬܐ : ܡܗܝܡܢܐ . ܕ
- ܐܦܩ ܒܪܬܐ : ܘܢܦܘܩ ܥܫܘܩܝܐ . ܘܠܓܒܪܐ ܕܝܢ ܕܚܟܝܡ ܗܒܝܗ̇ . ܗ . ܕ ܒܢܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܟ : ܛܪ ܒܣܪܗܝܢ . ܘܠܐ ܬܢܗܪ ܠܗܝܢ ܐܦܝܟ̈ .
- ܐܪܚܘܡ : ܚܫܒܝܐ : ܡܥܣܝܐ . ܘ ܐܚܝܐ : ܚܢܢܝ : ܥܢܢ . ܙ ܡܠܘܟ : ܗ ܥܢܢܝܐ . ܓ ܗܘܫܥ : ܚܢܢܝܐ : ܝܫܘܥ . ܕ ܗܠܘܫ : ܦܥܢܝܐ : ܫܒܘܩ .
- ܐܬܪ ܕܠܝܬ ܣܝܓܐ̈ : ܢܬܒܥܪܘܢ ܟܪܡܐ̈ . ܘܐܬܪ ܕܠܝܬ ܐܢܬܬܐ : ܗ ܛܒܬܐ . ܥܕܪܐ ܗܝ ܓܝܪ ܐܟܘܬܟ : ܘܐܤܛܘܢܐ ܗܝ ܠܩܘܒܠܟ .
- ܒܢܝ̈ ܓܒܥܘܢ : ܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫܐ . ܘ ܐܢܫܝ̈ ܒܝܬ ܠܚܡ ܗ : ܬܠܬܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ . ܕ ܒܢܝ̈ ܚܘܪܡ : ܡܐܐ ܘܬܪܥܣܪ .
- ܒܬܪܝܢ ܥܡܡܝܢ̈ ܐܬܬܥܝܩܬ ܢܦܫܝ . ܘܕܬܠܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܥܡܐ . ܘ ܗ ܘܢܬܩܝܡ ܥܡ ܫܡܥܘܢ ܚܣܕܐ ܘܥܡ ܙܪܥܗ : ܐܝܟ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܡܝܐ .
- ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܡܩܝܡܝܢ ܪܓܠܐ . ܘܡܢ ܬܖܝܗܘܢ̈ : ܡܠܟܐ ܛܒܐ . ܘ ܗ ܘܡܥܕܪܢܐ ܒܥܕܢܐ ܕܥܩܬܐ . ܘܡܢ ܬܖܝܗܘܢ̈ : ܙܕܩܬܐ ܦܪܩܐ .
- ܕܡܠܝܐ ܐܝܟ ܢܗܪܐ ܦܝܫܘܢ ܚܟܡܬܐ . ܘܐܝܟ ܕܩܠܬ ܒܝܘܡܝ̈ ܗ . ܢܡܘܣܐ ܕܦܩܕܢ ܡܘܫܐ : ܝܘܪܬܢܐ ܗܘ ܠܟܢܘܫܬܗ ܕܝܥܩܘܒ . ܕ
- ܕܢܙܟܝܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܡܕܝܫܝܢ ܠܗ̇ ܠܐܒܕܢܐ . ܘ ܗ ܥܒܕܟ . ܕ ܘܚܙܩܝܗܝ ܒܚܝܠܐ . ܕܢܡܟܟ ܪܝܫܢܐ̈ ܕܥܘܠܐ .
- ܕܦܠܠ ܒܪ ܐܙܝ ܡܢ ܠܘܩܒܠ ܩܡܨܘܥ : ܘܥܕܡܐ ܠܡܓܕܠܐ ܕܦܩܥܬܐ ܗ : ܡܢ ܒܝܬ ܥܙܪܝܐ : ܥܕܡܐ ܠܩܡܨܘܥ : ܘܥܕܡܐ ܠܦܢܝܬܐ .
- ܕܫܕܐ ܟܐܦܐ : ܥܠܘܗܝ ܬܗܦܘܟ . ܘܕܡܚܐ ܒܣܬܪܐ : ܠܐܒܕܢܐ ܗ ܣܓܝ ܣܢܝܬ ܘܠܐ ܐܟܘܬܗ . ܘܐܦ ܐܠܗܐ ܢܣܢܝܘܗܝ ܘܢܠܘܛܝܘܗܝ .
- ܗܐ ܐܥܠ ܒܟܘܠܝܬܝ̈ ܓܐܪܘܗܝ̈ . ܗܘܝܬ ܓܘܚܟܐ ܒܟܠܗܘܢ ܗ ܘܣܡܢܝ ܠܚܒܠܐ . ܡܠܐ ܩܫܬܗ ܘܐܩܝܡܢܝ ܐܝܟ ܢܝܫܐ ܠܓܐܪܐ̈ .
- ܗܘܐ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܒܥܠܕܒܒܐ ܘܛܒܥܗ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܛܒܥ ܟܠܗܝܢ ܗ ܥܝܢܐ̈ ܒܡܫܟܢܐ ܕܒܪܬ ܨܗܝܘܢ : ܘܐܫܕ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܪܘܓܙܗ .
- ܗܘܘ ܐܠܘܨܝܗ̇̈ ܠܪܝܫ : ܘܒܥܠܕܒܒܝܗ̇̈ ܫܠܝܘ : ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܗ ܡܬܬܢܚܝܢ : ܘܒܬܘܠܬܗ̇̈ ܡܡܟܟܢ̈ : ܘܗܝ ܡܪܝܪ ܠܗ̇ .
- ܗܘܝܬ ܕܟܝܪ ܠܟܦܢܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܣܒܥܐ : ܘܡܣܟܢܘܬܐ ܘܥܢܘܝܘܬܐ ܗ ܗܘ ܕܟܠܗܘܢ ܚܛܗܐ̈ . ܘܒܙܒܢܐ ܕܥܩܬܐ ܠܐ ܢܗܦܟ ܡܢܟ ܐܦܐ̈ .