simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. الشوارب زعم ܀ ܙܦܬܐ ܙܦܬܐ شعر ريش ܟܕ ܦܬܝܚܐ ܙ ܘܟܕ ܗ ܐܝܟ ܏ܚܘ كذا . ܙܦܠܢ ܘܙܦܠܢ كذا وكذا ܀ ܙܦܪܐܝܬ ܙܦܪܐܝܬ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. مسدى لشيء ما ܀ ܙܩܘܛܐ ܙܩܘܛܐ ܟܕ ܐܝܬ ܙܩܦܐ ܥܠ ܙ ܗܘ ܗ ܠܗ ܣܩܘܛܐ . ܨ ܘܐܝܟ ܝܘܒܠܝܐ̈ ܬܘܒ ܗܟܢ ܀ ܙܩܘܛܐ ܙܩܘܛܐ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܦܢܐܐ . ܘܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܒܥܝܢ ܒܥܪܣܬܐ̈ ܕܥܢܝܕܐ̈ ܗ نسج العنكبوت . ܙܩܪ نسج . ܙܩܪ ينسج ܀ ܙܩܙܩܬܐ ܙܩܙܩܬܐ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܓܫܚܢܝ ܒܛܪܦܘܗܝ̈ شجّنى خدشنى ܀ ܙܪܘܢ ܙܪܘܢ ܗ ܓܕܐ حظّ ܀ ܗ ܗܟܢܐ ܡܕܢܚܐ الشروق ܀ ܙܪܛܐ ܙܪܛܐ خدش ܀ ܙܪܛܢܝ ܙܪܛܢܝ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܓܕܐ حظّ ܀ ܙܪܝܐ ܙܪܝܐ الراكب على الدابّة . ܙܪܝܐ ܗ ܙܪܛܢܝ ܗ ܓܫܚܢܝ ܒܛܪܦܘܗܝ̈ شجّنى خدشنى ܀ ܙܪܘܢ ܙܪܘܢ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܙܘܪܢܒ زرنب ܘܙܪܢܦ ܕܗܘ ܕܗܒܢܝܬܐ الزرنب . ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ ܗ الزرافة ܀ ܙܪܢܝܟܐ ܙܪܢܝܟܐ زرنيخ ܀ ܙܪܢܘܦܬܐ ܙܪܢܘܦܬܐ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܟܐܦܐ ܗ̇ܝ ܥܠܝܬܐ ܘܪܚܝܐ ܡܬܩܪܝܐ ܡܪܢܐܝܬ ܟܐܦܐ ܗ̇ܝ ܗ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܪܟܒܐ ܕܪܚܝܐ ܦܝܢܟܐ ܗ̇ܘ ܥܠܝܐ ܕܪܚܝܐ [1902]
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܟܘܦܝܬܐ . ܟܠܗܘܢ ܥܠ ܚܕ ܣܘܥܪܢܐ ܡܬܢܣܒܝܢ . ܫܘܚܠܦܐ ܕܝܢ ܗ ܘܫܠܝܐ ܠ ܗ ܚܨܒܐ ܡܟܪܐ̈ ܟܕܢܐ . ܘܙܥܘܪܗܘܢ ܬܠܡܬܐ [2068]
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܥܡܠܐ ܣܪܝܩܐ . ܬܥܫܐ ܕܟܪܐܝܬ ܘܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܬܥܝܫܐ ܘܬܥܫܐ ܗ ܘܥܗܢܬܐ̈ التعب والنصب . ܬܥܝܫܘܬܐ ܢܩܒܐܝܬ [2078]
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܡܥܝܢܐ ܕܐܫܟܚ ܒܡܕܒܪܐ ܡܝܐ̈ ܒܣܝܡܐ̈ ܘܠܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܗ ܥܢܐ ܕܐܫܟܚ ܠܗ ܡܝܐ̈ ܒܡܕܒܪܐ ܥܢܐ ܕܐܫܟܚ ܠܗ ܡܝܐ̈ ܒܡܕܒܪܐ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܡܒܠܘܥܝܬܐ ܀ ܙܘܪܛܐ̈ ܡܣܡܡܐ̈ ܙܘܪܛܐ̈ ܡܣܡܡܐ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܗ ܡܢܗ ܡܨܠܬܐ اقول ثفل الرواق ܀ ܙܘܪܕܝܬܐ ܙܘܪܕܝܬܐ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܕܒܚܐ̈ ܕܠܫܐܕܐ̈ قرابين ضحايا الاصنام ذبايح ܗ ܐܘܟܝܬ ܣܟܐ̈ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ الحبون ܀ ܙܘܬܪܐ̈ ܙܘܬܪܐ̈
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܩܡܨܐ ܫܦܘܦܐ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܫܚܠ ܘܐܘܥܝ ܓܦܐ̈ جراد دبّاب لم ܗ . ܐܝܟ ܒܪ ܏ܣܪܘ ܣܘܡܩܐ ܘܡܣܒܗ ܠܢܘܪܐ القرمز ܀ ܙܚܠܐ ܙܚܠܐ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܛܠܝܐ صبىّ ܀ او ܗ ܚܝ حيّ ܀ ܙܝܓܘܣ ܙܝܓܘܣ ܕܗܘ ܩܢܫܠܡܐ ܗ تُهم ܀ ܙܛܢܢܝ ܙܛܢܢܝ ينتشر . ܨ ܙܛܐܢܢܝ ܀ ܙܛܪܐ ܙܛܪܐ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܡܫܬܢܝܢ̈ ܡܢ ܙܚ ܫܢܝ ينتقلن يتزحزحن . ܐܝܟ ܒܪ ܏ܣܪܘ ܙܐܚ ܗ لم يكن في اصل الكتاب ثم جاء به ابو سرو ܀ ܙܝܚܢ ܙܝܚܢ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܛܢܢܐ غيرة ܀ ܙܝܡܝܐ ܙܝܡܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܏ܣܪܘ ܚܘܣܪܢܐ خسارة ܀ ܗ ܙܝܚܢ̈ يذهبن ويمضين ܀ ܙܝܢܐ ܙܝܢܐ دُخن ܀ ܙܝܠܘܣ ܙܝܠܘܣ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܟܘܟܒܐ ܕܦܪܚ كوكب يطير ينقضّ ܀ ܙܝܩܐ ܙܝܩܐ ريح مسخنة . ܗ ܘܡܙܝܦܐ تغيّر الالوان إلى الصُفرة ܀ ܙܝܩܐ ܙܝܩܐ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܡܬܒܨܪܢ̈ . ܕܠܐ ܓܝܪ ܡܬܐܡܪ ܥܠ ܢܬܦܐ ܕܡܣܐܬܐ ܡܬܐܡܪܐ ܗ ܕ܏ܦܪܕ ܨܠܝܐ ܕܡܢ ܬܪܝܨܘܬܐ واقول المنحرف ܀ ܙܠܢ̈ ܙܠܢ̈
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܕܘܟܬ ܕܗܝ ܗܝ ܙܡܪܝܢ ܓܒܪܐ̈ ܀ ܙܡܪܬܐ ܙܡܪܬܐ الغلّ ويكون ܗ ܕܡܣܬܟܪܐ ܒܦܝܘܪܐ ܀ ܙܡܪܓܕܐ ܙܡܪܓܕܐ زمرّد ܀ ܙܡܪܢ ܙܡܪܢ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܡܬܟܢܫܐ ܡܢ ܣܝܒܪܬܐ̈ ܕܒܬܪܒܝܬܐ ܕܡܢ ܗ ܙܪܥ ܩܩܘܠܘܓ ܕܗܘ ܠܡ حبّ سجزى ܨ خُبّه ܀ ܙܪܥܐ ܙܪܥܐ