simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܢܫ̇ܚܠܦܘܢ ܇ ܘܒܕܘ̣Xܘܬ ܟܘܪܗܢܐ ܕܐܦ . ܟܕ ܦ̣ܣܩ̇ܬ ܣܒܪܐ ܕܠܐ ܡܬܐܣܝܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܇ ܘܡܢ̇ܣܝܢ
- ܡܝܬܐ̈ ܢܫܡܥܘܢ ܩܠܗ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܗܢ̇ܘܢ ܕܫܡܥܝܢ ܢܚܘܢ ܕܐܦ ܕܝܢ ܬܣܬܒܪ ܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ . ܐܡ̣ܪ ܐܦ ܗܫܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܡܬܝ
La polémique antijulianiste, II.A: Le Contra additiones Juliani ܐܡ̣ܪ ܕܣܐ̇ܡ ܐܢܐ ܚܠܦ ܥܪܒܐ̈ ܕܝܠܝ ܡܕܝܢ ܠܫܒ̇ܩ ³ܪܘܚܐ ܠܐ ܕܐܦ ܪܘܚܗ ܗ̇ܝ ܕܠܓܘ ܡܢ ܦܓܪܐ . ܠܢܦܫܐ ܕܝܠܗ ܐܘܕܥ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܚܢܢ ܟܘܠܢ ܂ ܘܟܕ ܠܗܢܐ ܩ̇ܒܠܘ ܘܒܚܬܝܬܘܬܐ ܩ̣ܪܘ ܃ ܕܐܦ ܒܪܘܚܐ ܓܘܢܝܐ ܐܝܟ ܕܢܩܪܘܢ ܘܒܗܢܐ ܢܪܡܘܢ ܐܝܕܐ ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܥܒܕ ܠܡ ܡܐ ܕܗܘܝܬ ܒܕܪ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܕܪܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܦ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܫܬܘܕܝ ܐܘ ܕܟܣܐ ܕܡܪ ܟܕ ܢܣܒ ܩ̇ܪܐ ܠܫܡܗ . ܗ̇ܝ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܝ ܒܐܘܪܚܐ ܐܚܪܬܐ ܨܐܕܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܐܘܘܢܐ ܐܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܠܘ ܕܐܦ ܚܕ ܆ ܘܠܐ ܚܢܢ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܡܬܕܪܟܐ ܕܫܥܬܐ ܪܫ̇ܝܢܢ ܠܟܘܢ ܇ ܟܡܐ
Les formes syriaques de la matière de l’Histoire lausiaque ܐܢܬ ²ܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܒܥܩܒܬܗ̈ ܬܗܠܟ ܘܐܦ ܕܐܦ ܡܠܬܝ̣ ܐܠܐ ܒܥ̇ܒܕܐ ܚܘܝ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ . ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ :
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܗܕܐ ܕܢܫܢܐ ܢܘܗܪܐ ܡܢ ܩܕܡ ܚܫܘܟܐ ܆ ܬܚܘܡܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܦ ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐܐܬܒܠܒܠܬ̇ . ܡܛܠ
Timotheos I., Ostsyrischer Patriarch. Disputation mit dem Kalifen al-Mahdī ܡܬܚܙܝܢܐ . ܐܪܐ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ 12ܚܙܘܝܐ ܗܘ̣ ܡܬܘܡܐܝܬ ܕܐܦ 10ܠܡܬܚܫܒܘ : ܕܐܢ ܚܙܘܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܗܘ̣ : ܐܢܢܩܐ 11ܥܒܕܐ
Histoires d’Ahoudemmeh et de Marouta, métropolitains jacobites de Tagrit et de l’Orient (VIe et VIIe siècles), suivies du traité d’Ahoudemmeh sur l’homme ܗܢܝܢ̈ ܒܚܝܠܐ ܩܝܡܢ̈ . ܚܡܬܐ ܘܪܓܬܐ . ܪܓܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܕܐܦ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܚܝܘܬܢܐ ܆ ܐܝܬ ܠܗ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܬܪܬܝܢẌ
- ܟܕ ܡܡܪܚ ܠܐ ܢܬܓܢܐ ܀ ܐܘ ܠܡ ܐܢܬܬܐ ܪܒܐ ܗܝ ܣܓܝ ܗܝܡܢܘܬܟܝ : ܕܐܦ ܫܢܝ ܗܘܐ ܀ ܕܪܫܬ ܥܡܗ ܘܡܩܠܣ ܠܗ̇ ܥܠ ܕܙܟܬܗ : ܕܡܨܐ ܗܘ ܚܘܒܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܢܬܬܗ ܘܒܢܘܗܝ̣̈ ܂ ܒܗܕܐ ܗܦܟܬܐ ܐܘܒܠ 12ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܕܐܦ ܠܒܒܗ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܩܢܛ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܗ ܘܡܢ ܦܪܥܘܢ ܂ ܕܡܝܐ ܕܝܢ
- ܟܕX ܫܐ̣ܠ ܨܠܘܬܐ ܘܫܪܝܐ ܕܡܢ ܛܘܒܢܐ ܪܒܗ ܆ ܪܕܐ ܘܢ̣ܦܩ ܡܢ ܕܐܦ ܐ̈ ܒܗܐ ܘܓܢܣܐ ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܝܕܘܥܐ̈ ܢܬܪܚܩ̣ ܠܓܡܪ . ܐܝܟܢܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܣܥ̣ܪ ܒܗ̇ܢܝܢ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܕܝܫܘܥ ܂ ܕܠܟܢܘܫܝܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܐܦ ܂ ܡܩܛܥ ܓܝܪ ܩܛܥ̣ ܐܢܝܢ ܠܗ̇ܢܝܢ ܕܦܦܐ ܒܥܝܕܗ ܛܒܐ ܂ ܐ ܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Introduction générale à toutes les homélies; Homélies CXX à CXXV ܠܓܢܘܢܐ ܐܟܚܕܐ ܥܡܗ ܬܥܘܠ . ܠܓܢܘܢܐ ܓܝܪ ܐܬܕܡ̣ܝ̇ܬ ܕܐܦ ܆ ܡܫܝܢܐ ܘܦ̣ܨܝܚܐ ܢ̇ܓܕ ܠܗ ܠܦܪܨXܦܗ ܕܚܬܢܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
Πράξεις Ἀποστόλων ܠܢ ܆ ܐܢܐ ܡܢ ܗܘܝܬ ܕܐܣܦܩ ܗܘܝܬ ܕܐܟܠܐ ܠܐܠܗܐ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܘܗܒܬܐ ܠܥܡܡܐ̈ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XVIII à XXV ܠܢ ܡܢ ܒܝ̣ܫܘܬܐ ܢܫܚܠܦܘܢ ܇ ܐܦ ܠܐܪܥܐ X ܒܡܛܪܐ ܢܪܘܘܢ ܆ ܕܐܦ ܢܦ̣ܢܐ ܢܐܬܐ . ܡ̇ܨܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ . ܕܟܕ ܡܬܟ̇ܫܦܝܢ ܇
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܡܪܢ ܕܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܐܙܕܩܦ . ܗ̇ܝ ܕܟܠܗ̇ . ܗܢܘ . X ܕܐܦ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܢܟܣ . ܠܒܪ ܡܢ ܡܫܪܝܬܐ ܕܝܢ ܆ ܥܠ
- ܠܐ ܥܠܡܐ̈ ܫܪܝܢ ܡܠܬܗ ܐܢ ܩܛܪ ܠܗ̇ ܘܡܚܕܐ ܕܫܡܥܗ ܠܓܙܪ ܕܐܦ ܗܘܐ ܕܢܫܡܥ ܘܢܩܒܠ ܗܘܐ ܡܢ ܐܠܝܐ ܙܥ ܗܘܐ ܠܒܗ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܠܗ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܩܪܝܣ ܐܢܫ ܬܗܝܪ ܒܩ . Xܝ̇ܫܐ ܠܒܝܫܝ ܪܘܚܐ ܇ ܟܕ ܐܫܬ̇ܐܠ ܇ ܕܐܦ ܪܡܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܀ 10 X417ܐܝܟ