simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli 1 ܡܚܬܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܕ ܗܘܬ̣ ܥܠ ܫܠܝܚẌ ܒܫܡܥܐ ܗܘܬ̣ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܂ ܫܦܝܪ ܕܝܢ ܐ̣ܡܪ ܗ̇ܝ ܕܩܠܗ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܂ ܡܛܠ
- X ܐܡ̇ܪܝܬ ܒܝܪ ܦܪܘܣܝܐ ܕܐܝܬ ܘܘܐ Xܝ ܠܘܬܘ ܘܐܡܪܬ . ܕܡ̇ܢܘ ܕܐܦ ܕܐܦ X ܒܡܡܠܐ ܕܠܘܬܢ . ܙܒܢܬܐ̈ ܣܢܝܐܬܐ̈ ܣܥܪܘ̇ . ܥܕܡܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Onzième base: Du jugement dernier XXX X XX ܟܚܕܐ ܢܫܬܟܚܢ̈ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܟܢܫܐ . ܕܒܗ ܟܕ ܒܗ ܕܐܦ ܠ . ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ . ܒܕܓܘܢ ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܟܚܕܐ ܡܬܥܛܝܢ . ܐ̇ܠܨܐ̈
- XXܐܠܗܐ ܒܗ ܡܬܬܢܝܚ ܝܬܝܪܐܝܬ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܦ ܕܠܗ̇ܝ ܡܩܝܡܐ ܘܠܥܕܬܐ ܡܫܝܢܐ . ܥܒ̇ܕܐ ܛܒܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗ̇ܘ
- Xܢܒܢܦܫܟܝ ܕܝܠܟܝ ܬܥܒܪ ܪܘܡܚܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܘ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܦ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬ ܡܪܝܡ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) Xܪܘܚܬܐ̈ ܂ X X ܕܡܠܦܢܐ ܫܠܝܚܝܐ̈ ܕܩܕܡܘܗܝ ܢܚܪ-ܝܢ̈ ܆ ܕܐܦ ܘܚܬ̇ܡܬ ܆ ܘܒܟܠܝܠܐ̈ ܕܬܪܝܨܘܬ ܫܘܒܚܐ ܟ̇ܠܠܬ̇ ܆ ܐܝܟܢܐ
- | ܥܒܕܬ . 48 . ܗܝܕܝܢ ܦܘܩܐ ܛܘܒܢܐ ܩܪܐ ܠܟܠܗ ܩܠܪܘܣ ܘܨܠܝ ܕܐܦ ܠܝ ܓܒܪܝ ܘܐܢܐ ܘܟܠܗ ܒܝܬܝ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܚܢܢ ܒܐܠܗܐ . ܗܿܝ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ²ܣܟܐ̈ ܕܡܫܟܢܐ ܡܫܪܪܝܢ ³ܒܥܘܠܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܘ ܝܬܝܪ X ܡܢ ܕܐܦ ܆ ܥܠ ܗܕܐ ܠܡ ܩܫܝܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܆ ܒܗ̇ܝ
Epistulae Quotquot Supersunt ·ܪܬܟ̣ ܩܕܡܝܟ ܢܫܬܕܪ ܂ ܘܬܡܢ ܬܚ̣ܕܐ ܒܗ̣ ܡܐ ܕܝܪܬ ܥܡܟ ܕܐܦ ܘܐܠܗܐ ܕܪܚ̇ܡ ܠܟ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܪܒ ܗܘ ܚܘܒܗ ܡܢ ܕܝܠܟ̣ ܂ ܫܦ̣ܪ ܠܗ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). V. Appendices: I. Tractatus; II. Refutatio; III. Epistula dogmatica; IV. Florilegium ܐ . ܠܗܝܐ̈ ܘܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܟܠ ܐܝܢܐ ܕܐܪܓܫ ܒܗܕܐ ܕܐܦ ܐܝܕܐ ܕܛ̇ܥܡܐ ܠܗ ܟܝܢܐܝܬ ܡܠܗܩ ܠܗ̇ ܕܬܒܥܝܘܗܝ . ܐܝܟܢܐ
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܐ ܬ ܡܠܟܐ̈ ܚܢܦܐ̈ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܙ Xܝ ܂ ܝX ܐܟܙܢܐ ܕܐܦ ܕܡܠܟܐ̈ ܪܘܢܝܐ̈̈ ܕܠܘܬ ܥܡܢ ܂ ܕܠܘܬܗܘܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܐ̇ܛܥ̣ܝܘ ܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܘܦܬ̇ܝ̣ܘܗ̇ ܝܝ ܠܗܪܣܝܣ ܕ ܕܐܦ ܒܥܕܬܐ̈ ܘܒܕ·ܪܬ̈ ܐ ܘܒܡܕ·ܢܬܐ̈ ܘܒܩܘܪ̈ ܐ ܇ ܥܕܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܒܐ ܃ ܘܠܐ ܕܒܪܝܐ̈ ܘܠܐ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܘܠܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܃ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܐܦ ܘܐܦܠܐ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܂ ܕܥܒ̣ܕܐ̈ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪ ܂ ܝ ܐܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܇ ܘܕܡܣܝܟܐܝܬ ܢܐܡܪ ܗ̇ܝ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܦ ܝ ܐܢܬܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܘܣܝܣ̈ ܃ ܐܠܨܐ ܠܡܐܡܪ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Introduction générale à toutes les homélies; Homélies CXX à CXXV ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ : ܐܝܬXܗܝ ܒܟܝܢܐ ܐܠܗܐ . ܘܚܝܠܬܢܐ . X ܘܠܐ̈ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܢ ܐܬܒ̇ܣܪ ܘܐܬܒ̇ܪܢܫ ܡܬܐܡܪܐ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܒܚܘ ܘܕܫܪܟܐ . ܘܡܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܣܘܬܐ ܕܐܦ ܆ ܕܠܐ ܢܕܒܚܘܢ ܠܫܐܕܐ̈ . ܬܘܒ ܦܩ̇ܕ XX ܕܢܕܒܚܘܢ . ܥܠ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܒܘܟܘܢ ܗ̇ܘ ܫܡ̇ܝܢܐ ܡܪܚܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܒܐ̣ܝܕܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܢܪܫܘܡ ܒܢܦܫܬܢ̈ ܂ ܗܘ̣ܘ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܡܪܚܡܢܐ̣̈ ܂ ܐܝܟܢܐ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܐܝܠܝܢ ܕܚ̣̇ܝܝܢ ܡܨܐ ܠܡܒܪܐ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܗܠܝܢ ܡܝܬܪܢ̈ ܃ ܕܐܦ ܥܘܬܪܐ ܕܚ̣̇ܝܠܐ ܕܥܒܘܕܘܬܗ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܕܡܐܝܬ ܝ ܐ̣ܡܪ ܃
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܐܝܬܘܗܝ ܩ̣ܕܡ ܥܠܒܐ̈ ܀ XX 5 29ܢ̇ܗܦܘܟ ܗܟܝܠ ܬܘܒ ܕܐܦ ܥܠܒܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܡܐ ܪܥܠܡܐ̈ ܆ ܗ̇ܘ
- ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܘܥܡ ܟܠ ܟܠ ܐܢܬ ܥܡ ܝܠܘܕܟ ܡܛܠܬܗ ܕܐܦ ܡܠܬܝ ܒܪ ܡܪܐ ܟܠ 25 ܐܝܬ ܗܘ ܠܟ ܡܪܝ ܐܦ ܪܒܘܬܐ ܘܙܥܘܪܘܬܐ