simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܗ̇ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ 0ܝ ܠܐܚܪܢܐ̇̈ ܒܢܝ̈
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione X - ܂ ܕܐܦ Xܝܙ ܕܐܦܢ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܬܝܕܥ ܂ ܐܝܟ̣ ܕܐܦ Xܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܩܕܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܗܘ ܕܐܦ ܂ ܂ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܚܘܛܪܐ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐ ܬܝܗܘܢ ܗܘܘ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܐ ܕܐܦ ܐܒܐ ܂ ܢܠܦܘܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܒܐ ܐܦ ܪܘܚܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܒܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܒܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܐܝܟ ܝ ܕܐܦ ܐܕܡ ܡܢ ܐܪܥܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܘܛܘܟܐ ܂ ܘܐܕܒܩܬܝܗܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܫܡܝܢܐ ܂ ܗܕܐ ܕܐܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܣܡܬ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܝ ܒܟܠܡܕܡ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܐܚܘܗܝ̈ ܩ̣ܪܐ ܐܢܘܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܕܝܢ ܢܒܥܐ ܐܢܫ ܕܐܦ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܡܪܝ̣ܢ ܂ ܐܝܕܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܒܣܪ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܢܚܢܢ ܒܪܘܢܐ ܠܗ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܬܚܘܝܬܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܢܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܪܝܢܘ̈ ܂ ܕܐܝܟܢܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܗܘܝܘ ܕܐܦ ܐܫܬܕܪ ܂ ܗ̣ܢܘܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܝ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܫܬܡܗ ܡܢ ܟܬܒܐ̈