simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܘܒܪܘܚܐ Xܩܘܕܫܐ̣ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܪܘܚܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione X - ܂ ܕܐܦ Xܝܙ ܕܐܦܢ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܦܓܪܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܠܘܬܟܘܢ ܩܠܐ ܐܝܬܝܗ̇
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܕܐܦ ܠܐ ܗܪܟܐ ܕܥܡܗ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܒܐ ܂ ܕܐܦ ܟܕ ܠܝܬ ܒܝܫܐ̣̈
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܗܝ̣ ܒܟܠܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܢܝ̇ܗ ܕܒܝܬܐ ܂ ܕܐܦ ܠܐ ܒܗܢܐ ܦܘܪܣܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܕܛܒܘܬܗ ܂ ܕܐܦ ܩܕܡ ܕܬܥܘܠ ܒܝܫܘܬܐ̣
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܚܠܦ ܕܢܐܡܪܘܢ ܂ ܕܐܦ ܝX ܬܡܢ ܕܢܣܒ̣
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܚܟܝܡܐ ܕܥܠܡܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܒܢܝܢܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܗ̇ܘ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܘܕܚܝܘܬܐ ܘܕܦܪܚܬܐ ܂ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܥܠ ܕܗܢܘܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܬܐܡܪ ܟܐܐ ܂ ܕܐܦ ܩܕܡ ܕܢܕܝܩ ܥܘ̣ܠܐ̣
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܢܐ ܠܡܚܘܝܘ ܂ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܐܠܘ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܝܬ ܢܣܝܢܐ ܂ ܕܐܦ ܒܗܠܝܢ ܕܡܣܬܒܪܢ ܕܐܝܕܝܥܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܕܡܘܫܐ ܪܒܐ ܂ ܕܐܦ ܗܢܝܢ ܒܠܚܘܕ ܒܝܕ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܬܝܕܥܐ ܪܒܘܬܗ ܂ ܕܐܦ ܟܕ ܠܐ ܢܬXܚ̇ܡ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܢ ܬܐܡܪ ܂ ܕܐܦ ܗܘ̣ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢܗ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ ܐܚܪܬܐ ܕܐܦ ܩܝܣܐ ܝܒܝܫܐ ܕܝܗܒ̣
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܡܪܝ̣ܢ ܂ ܐܝܕܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܚܡܢ ܂ ܐܝܕܐ ܕܐܦ ܗܝ ܡܫܬܟܚܐ ܕܒܣܓܝܐܬܐ̈