simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione 0ܝ ܠܐܚܪܢܐ̇̈ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܂ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܕܐܦ ܂ ܘܠܐ ܝܕܥܐ ܠܡܥܒܕ ܦܘܠܓܐ ܒܐܝܢܐ ܕܫܡ̇ܥ ܠܗ̇ ܂ ܒܗ̇ܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione Xܝܙ ܕܐܦܢ ܂ ܝX X ܘܠܐ ܐܫܬܓܢܝ ܂ ܘܠܐ ܐܬܚܠܦ ܘܠܐ ܐܬܗܦܟ ܕܐܦ ܘܕܐܬܒܣܪ ܘܕܐܬܒܪܢܫ ܂ ܝܝ ܂ ܘܕܐܘܛܟܝܢܝܣܛܐ̈̈ ܂ ܝX X - ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione Xܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܟܠܗ ܡܬܩܪܐ ܡܢ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ· ܃ ܂ ܂ ܢܣܒ ܕܐܦ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܡܗ ܂ ܗܘ̣ ܟܕ ܗܘ̣ ܒܪܢܫܐ ܡܬܝܕܥ ܂ ܐܝܟ̣
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܂ ܂ ܐ ܗܝ ܚܘ ܂ ܂ ܂ ܐܝܟ ܐ ܂ ܂ ܂ ܣܝܡ ܗܘܐ ܂ ܡܟܟ ܓܝܪ ܝܫܘܥ ܢܦܫܗ̣ ܕܐܦ ܠܩܕܡܘܗܝ̇ ܂ ܘܚ̇ܙܐ ܠܗ̇ܘ ܕܣܝܡ ܩܕܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܗܘ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐ ܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܂ ܗܟܢܐ ܃ ܂ ܝ ܂ ܬܘܒ ܘܚܘܛܪܐ ܕܡܘܫܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܚܘܘܬܐ̈ ܂ ܠܡܘܫܐ ܕܝܢ ܚܘܛܪܐ̈ ܂ ܗ̇ܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܒܐ ܂ ܢܠܦܘܢ ܡܓܕܦܢܐ̈ ܂ ܒܝܕ ܐܝܕܐ ܡܫܚܠܦ ܒܪܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܠܘ ܡܛܘܠ ܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܒܐ ܐܦ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂ ܘܠܐ ܢܣ̣ܒܪ ܕܡܛܘܠ ܝ ܦܓܪܢܘܬܐ ܕܐܦ ܢܗܝܡ̣ܢ ܂ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܕܚܕ ܢܘܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܝܟ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܒܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܝܝ ܒܣܪܐ ܕܝܢ ܗܘ̣ܐ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܦ ܂ ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܡܪܝܐ ܘܪܘܚܐ ܂ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܒܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܐܬܝܠܕ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܠܟܠܗܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܟܝܢܐܝܬ ܕܐܦ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܗ · ܝ · ܂ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܕܡ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂ ܘܬܘܒ̣ ܐܦ ܚܘܐ ܡܢ ܓܒܗ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܠܝܢ ܕܬܡܢ ܕܐܦ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܓܒܪܐ̇ ܂ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܐܡܐ ܂ ܐܝܟ ܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܘܛܘܟܐ ܂ ܘܐܕܒܩܬܝܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܟ̇ܦܪ ܒܗ ܕܐܦ ܂ ܢܬܫܬܝܗܝ ܐܦ ܐܢܬ ܐܘ ܗܪܛܝܩܐ ܂ ܠܒܣܪܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܣܡܬ ܂ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܝ ܐܦ ܗܝ̇ ܕܡܢ ܠܚܡܐ ܙܥܘܪܐ X ܕܐܦ ܡܪܘܕܐ̈ ܗ̇ܘܝܢ ܒܢܝܐ̈ ܚܒܝܒܐ̈ ܠܡܠܟܐ ܫܡܝܢܐ ܂ ܗܕܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܚܘܗܝ̈ ܩ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܂ ܠܡܢܐ ܛܥܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܦ ܂ ܐܡܪܢܐ ܕܝܢ ܠܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܂ ܘܐܬܕܡܝ ܝ ܒܟܠܡܕܡ ܠܗ̇ܢܘܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܢܣܬܟܠ ܂ ܘܛܘܪܐ ܐܝܟ ܕܒܦܠܐܬܐ ܕܐܦ ܂ ܥܠ ܕܠܘ ܒܝܕ ܙܘܘܓܐ ܐܬܒܛܢ ܘܐܬܝܠܕ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܢܒܥܐ ܐܢܫ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܢܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܫܡ̇ܥܬ ܡܢܗܘܢ̇ ܕܐܝܟ ܕܠܐ ܠܡ ܢܣܒ̇ ܙܪܥܐ ܕܐܦ ܓܝܪ ܠܡܐܡܪ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܦܠܐ ܕܡܢܐ ܐܡܪܝ̣ܢ ܂ ܐܝܕܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܢܚܢܢ ܒܪܘܢܐ ܠܗ ܒܢܝ̈ ܕܡܘܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐ̣ ܕܐܦ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܠܢ ܡܛܠ ܂ ܝ X ܂ ܕܐܬܒܪܢܫ ܒܪ ܟܝܢܐ ܒܒܣܪ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܝ ܐܒܗܬܐ̈ ܠܡܠܬܐ ܕܡܘܙܓܐ ܂ ܕܠܘ ܠܡܚܘܝܘ ܕܐܦ ܐܢܫܘܬܐ ܂ ܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܢܣܒܢܗ̇ ܠܬܚܘܝܬܐ ܂ ܐܝܟ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܪܝܢܘ̈ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܕܩ̇ܪܝܢ ܗܟܢܐ̣ ܐܦ ܢܣܬܟܠܘܢ̇ ܕܐܢ ܗܢܐ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܂ ܐܢܫ ܩܒܠ ܡܢܗܘܢ ܂ ܐܠܐ ܢܬܐܠܨܘܢ ܡܢܢ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܫܬܕܪ ܂ ܗ̣ܢܘܢ ܫܚܠܦܘܗܝ ܠܩܪܝܢܐ ܘܐܡܪܘ ܂ ܕܫܕܪ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܝX ܐܢܬܬܐ ܂ ܕܢܚܘܐ ܕܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܡܢ̣ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܗܘܝܘ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܫܬܡܗ ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܟܐܦܐ̣ ܂ ܥܠ ܕܐܬܬܣܝܡ ܒܫܬܐܣܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܬܪܝܢܐ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܡܪܝܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܂ ܝ ܗ̇ܘ