simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗ̣ܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܪܘܚܐ ܂ X ܂ ܝ ܗܘ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܐܦ ܒܪܐ ܗܘ ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܒܐ ܠܒܪܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܒܪܘܚܐ Xܩܘܕܫܐ̣
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione Xܝܙ ܕܐܦܢ ܂ ܝX X ܘܠܐ ܐܫܬܓܢܝ ܂ ܘܠܐ ܐܬܚܠܦ ܘܠܐ ܐܬܗܦܟ ܕܐܦ ܘܕܐܬܒܣܪ ܘܕܐܬܒܪܢܫ ܂ ܝܝ ܂ ܘܕܐܘܛܟܝܢܝܣܛܐ̈̈ ܂ ܝX X - ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܘܬܟܘܢ ܩܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܂ ܥܠ ܕܐܦ ܘܠܘ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡܫܬܟܚܐ ܡܠܬܐ ܕܡܛܘܠ ܦܓܪܢܘܬ ܐ̣ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܐ ܗܪܟܐ ܕܥܡܗ ܗܘ ܝ ܐܠܗܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܐܠܐ ܕܥܡܢ ܒܕܡܘܬ ܗܕܐ ܕܐܦ ܂ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܬܩܪܝ ܡܢ ܡܠܐܟܐ ܥܡܢܘܐܝܠ ܕܡܬܦܫܩ ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܟܕ ܠܝܬ ܒܝܫܐ̣̈ ܗ̣ܘ ܛܒ̇ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܠܘ ܒܦܚܡܐ ܕܥ̇ܘܠܐ̈ ܕܐܦ ܥܡܗ̇ 2ܡܬܦܚܡܐ ܂ ܠܘ ܟܕ ܡܬܦܚܡ ܥܡ ܒܝܫܐ̈ ܡܬܝܕܥ ܛ ܂ ܒܐ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܝ̣ ܒܟܠܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܫܡܠܝܬܐ ܂ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܗܘ̣ܐ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܂ ܡܫܡܠܝܐ ܡܢ ܡܫܡܠܝܐ ܂ ܘܗܪܟܐ ܝ ܬܘܒ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ̣ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܐ ܒܗܢܐ ܦܘܪܣܐ ܐܫܟܚ ܕܢܬܢܛܪ ܒܢܝܢܐ ܕܓ ܂ ܢܣܗ ܕܐܒܪܗܡ ܂ ܕܐܦ ܠܘܬ ܡܦܘܠܬܐ ܂ ܟX ܕܝܢ ܚ̣ܙܐ ܠܗ ܚܟܝܡ ܒܟܠ ܒܢܝ̇ܗ ܕܒܝܬܐ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܩܕܡ ܕܬܥܘܠ ܒܝܫܘܬܐ̣ ܛ ܂ ܒܐ ܗܘ ܒܟܝܢܗ ܂ ܠܘ ܡܢ ܡܚܝܠܘܬܢ ܕܐܦ ܠܝܬ ܕܡܪܝܪܝܢ ܂ ܠܘ ܒܝܫܘܬܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܠܬܐ ܂ ܝ̇ ܂ ܕܛܒܘܬܗ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܝX ܬܡܢ ܕܢܣܒ̣ ܒܣܪܐ ܡܬܝܕܥ̣ ܘܠܘ Xܗܘ̣ܐ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܬܢܢ ܕܐܦ ܡܐ ܠܡ ܕܗܘ̣ܐ ܠܘܛܬܐ̣ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܣܪܐ ܂ ܚܠܦ ܕܢܐܡܪܘܢ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܢܝܢܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܠܗ ܢܘܚ ܫܬܐܣܬܐ ܂ ܫܪܝ ܗܘܐ ܕܐܦ ܡܢ ܕܠܡܒܢܐ ܡܓܕܠܐ ܂ ܟܕ ܕܢ ܚ̣ܙܐ ܒܢܝܐ ܚܟܝܡܐ ܕܥܠܡܐ̣ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܠܝܢ ܥܠ ܕܗܢܘܢ ܢܗܘܘܢ̣ ܗ̇ܘܝܢ ܘܠܢ ܗ̇ܘܝܢ ܂ ܘܠܘ ܥܠ ܕܐܦ ܘܒܕܡܘܬ ܟܘܠ ܚܕ ܡܢ ܓܢܣܐ 1ܕܒܥܝܪܐ ܘܕܚܝܘܬܐ ܘܕܦܪܚܬܐ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܩܕܡ ܕܢܕܝܩ ܥܘ̣ܠܐ̣ ܗ̣ܘ ܟܐܢܐ ܡܬܝܕܥ ܂ ܠܘ ܒܦܚܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܛܒ̇ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܠܘ ܒܦܚܡܐ ܕܥ̇ܘܠܐ̈ ܡܬܐܡܪ ܟܐܐ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܐܠܘ ܐܫܬܘܕܥ ܡܠܦ ܗܘܐ ܂ ܚܘܬ ܡܕܝܢ ܐܦ ܐܢܬ ܐܘ ܕܐܦ ܕܓܠܐ ܡܕܡ ܕܝܕܥ̇ ܗܘܐ ܂ ܣܦܩܬ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܠܡܚܘܝܘ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܗܠܝܢ ܕܡܣܬܒܪܢ ܕܐܝܕܝܥܢ ܠܐ X· ܝ ܡܬܕܪܟܢ ܂ ܬܬܠ ܐܦ ܗܝ̣ ܕܐܦ ܝX ܡܪܟܒܐ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܣܟܡܐ̈ ܚܘܝ ܗ̣ܘ ܠܗ ܂ ܠܝܬ ܢܣܝܢܐ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܢܝܢ ܒܠܚܘܕ ܒܝܕ Xܝܡܢܘܬܐ ܡܨܝܐ · X · ܕܢܬܩܒܠܢ ܂ ܘܐܢ ܕܐܦ ܝ ܕܐܣܬܥܪ ܒܝܕ ܢܒܝܐ̈ ܘܙܕܝܩܐ̈ ܂ ܘܒܐܝܕܗ ܕܡܘܫܐ ܪܒܐ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܟܕ ܠܐ ܢܬXܚ̇ܡ ܂ X ܝ̇ ܂ ܥܡ ܡܕܡ ܪܒܐ ܗܝ ܪܒܘܬܗ ܂ ܝܚܝܕܝܘܬܐ ܕܐܦ ܕܐܝܬܘܬܗ ܃ ܘܠܘ ܒܝܕ ܦܚܡܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡܬܝܕܥܐ ܪܒܘܬܗ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܘ̣ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢܗ ܕܟܝܢܐ ܐܠܦ̣ܬ ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܡܬܚܫܒ ܗܘܐ ܕܐܦ ܂ ܘܬܘܒ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܐܝܬܘܬܐ ܐܢ ܬܐܡܪ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܩܝܣܐ ܝܒܝܫܐ ܕܝܗܒ̣ ܐܗܪܘܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܪܫܝ̈ ܕܐܦ ܒܐܝܕܗ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܟܘܠܗܝܢ ܕܟܬܝܒܢ ܂ ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ ܐܚܪܬܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܢܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܫܡ̇ܥܬ ܡܢܗܘܢ̇ ܕܐܝܟ ܕܠܐ ܠܡ ܢܣܒ̇ ܙܪܥܐ ܕܐܦ ܓܝܪ ܠܡܐܡܪ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܦܠܐ ܕܡܢܐ ܐܡܪܝ̣ܢ ܂ ܐܝܕܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܝ ܡܫܬܟܚܐ ܕܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܒܨܪܐ ܡܢ ܚXܝܬܘܬܐ ܂ ܘܠܐ ܣܦܩܐ ܕܐܦ ܠܐ ܝܝ ܡܥܩܒܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܡܦܣܐ̣ ܕܠܝܕܥܬܐ ܠܚܡܢ ܂ ܐܝܕܐ