simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܬܪ̈ ܢ ܕܡܓܫܡܝܢ ܢܣܒܪ ܕܐܝܬܗܘܝ ܃ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܗ ܕܐܦ ܂ ܕܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡܪ ܠܗ ܠܗܘ ܝܝ ܕܐܬܝܠܕ ܃ ܐܠܨܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܘܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܂ ܘܐܝܕܐ ܐܘ ܕܐܦ ܩܐܡ ܂ ܘܐܢ ܗܘܝܐ̇ ܘܡܘܠܕܐ ܕܡܣܒܪܢܘܬܐ ܐܢܘܢ̣ ܐܝܪܝܥܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܝܘܚܢܢ ܂ ܐܦܢ ܠܘ ܐܝܟ ܝܫܘܥ ܂ ܐܠܐ ܒܨܝܪ ܡܢܗ̣ ܂ ܠܐܝܩܪܐ ܗܢܐ ܕܐܦ ܘܒܪܢܫܐ ܂ ܘܐܢ ܡܢ ܥܡܘܪܝܐ ܡܬܚܫܒ ܐܢܫ ܐܠܗܐ̣ ܂ ܘ̇ܠܐ ܗܘܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܗܘܢ ܥܡ̣ܪ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܢܗܘܐ ܒܨܝܪ ܐܝܩܪܗ ܕܡܘܫܐ ܝܬܪ ܕܐܦ ܢܫܬܡܗܘܢ̇ ܐܠܗܐ ܘܒܪܐ ܘܡܪܝܐ ܂ ܘܬܘܒ ܐܦ ܪܘܚܐ ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܦܓܪܗ ܃ ܐܢ ܒܪܢܫܐ ܢܣܬܒܪ ܕܢܣܒ ܂ ܘܒܬܪܝܢ̈ ܕܐܦ ܗܕܐ ܬܬܚܫܒ ܂ ܘܕܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܦܓܪܐ ܕܝܠܗ ܬܬܪܢܐ ܂ ܐܝܟ X ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܘܛܘܟܐ ܂ ܘܐܕܒܩܬܝܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܟ̇ܦܪ ܒܗ ܕܐܦ ܂ ܢܬܫܬܝܗܝ ܐܦ ܐܢܬ ܐܘ ܗܪܛܝܩܐ ܂ ܠܒܣܪܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܡܢܗ̇ ܗܘ ܂ ܙ Xܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܦܓܪܗ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟ̇ܦܪ ܒܗ ܒܒܣܪܐ ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܝ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܘܬܟܘܢ ܩܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܂ ܥܠ ܕܐܦ ܘܠܘ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡܫܬܟܚܐ ܡܠܬܐ ܕܡܛܘܠ ܦܓܪܢܘܬ ܐ̣ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܝX ܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܕܐܦ ܦܓܪܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܠܘܬܟܘܢ ܩܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܂ ܐܝܟ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܢܘ̇ܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܪܘܫܥܐ ܢܦܠܝܢ ܂ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܕܠܘ ܕܐܦ ܝ ܐܡܪܝܢ ܠܘܬ ܐܘܛܘܟܝܢܝܣܛܐ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܐܬܒܝ̇ܢܘ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܟܠ ܚܕ ܡܢ̣ ܩܕ ܫܐ ܂ ܘܠܘ ܦܓܪܐ ܗܘ ܕܩܢܘܡܗ ܂ ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢܗ̣ ܂ ܩܢܝܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܂ ܘܒܝܬܝܐ ܗܘ ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܗ̣ܘܐ̣ ܂ ܡܬܚܫܒ ܕܐܝܬ ܠܗ ܦܓܪܐ ܂ ܕܐܦ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܠܐ ܝ ܫܘܢܠܦܐ ܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܡܛܠ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗ̣ܘ ܒܦܓܪܢܘܬ ܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܠܐ ܬܬܗܝܡܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ̣ܐ ܕܐܦ ܂ ܡܬܬܚܕ ܕܡܬܪܥܐ ܗ̇ܝ ܕܐܘܛܘܟܐ ܘܟܦܪ ܐܦ ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܘ̣ܬ ܂ ܘܐܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ ܠܘ ܪܘܚܐ̇ ܐܠܐ ܦܓܪܐ ܂ ܠܥܘܠܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܂ ܐܠܐ ܕܢܦܘܩ ܠܘܬܢ ܘܚܠܦܝܢ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܘܠܕܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܂ X ܝ ܂ ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܐ ܂ ܕܐܦ ܘܠܘ ܥܡܘܪܝܐ ܂ ܘܐܢ ܗܘܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܢܬܚܫܒ̣ ܂ ܐܝܕܝܥܐ̣
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܐ ܟܕ ܥܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܘܗܘܐ ܥܡܗܘܢ̇ ܘܢܩ̣ܦ ܕܐܦ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܘܠܕܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܢܬܣܝܡ̣ ܠܐ ܡܨܝܐ ܂ ܐܝܟ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܬܝܠܕ ܂ ܘܐܢ ܂ X X ܝܝ ܡܠܬܐ ܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܝܘܚܢܢ ܂ ܕܐܦ ܡܘܠܕܐ ܂ ܘܕܐܚܪܢܐ ܒܫܡܐ ܂ ܕܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ̣ ܗܘܝܘ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܝܠܕܬ ܒܪܢܫܐ ܗܝ ܒܠܚܘܕ ܡܦܩܐ ܠܢ ܂ ܕܐܦ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܘܠܬܐ ܂ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܫܠܝܛ ܠܡܐܡܪ ܂ ܥܠ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܝ̣ܫܘܥ ܒܟܠ ܕܘܟ ܒܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܡܬܟܪܙ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ ܕܐܦ ܝ ܝܠܕܬ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐܠܗܐ ܡܓܫܡܐ ܝܠܕܬ ܂ ܘܡܢ ܗ̇ܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܘ̣ܐ ܘܘܪܣܐ ܕܢܬܝܠܕ ܡܛܠ Xܐܬܓܫܡ ܂ ܕܐܠܘ ܗܕܐ ܠܘܩܕܡ ܠܐ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܝ̣ܫܘܥ ܒܟܠ ܕܘܟ ܒܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܡܬܟܪܙ ܂ ܗ̇ܘ