simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a . ܟܕ ܦ . ܓܪܐ ܗܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ . ܘܐܝܟ ܚܕ ܒܪܐ ܐܦ ܒܦܓܪܢܘܬܗ ܕܐܦ ܟܕ ܒܣܪܐ ܠܒܝܫ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܡܠܬܐ ܗܕܐ ܚܕ ܒܪܐ ܡܠܦܐ ܠܢ . ܗ̇ܘ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. Dissertatio Ia et IIa. X X X X X ܘܝܡܢܘܬ ܢܢ ܗܘ ܘ ܬܩܢܘܬ ܕܥܒܕܐ : ܘܝ ܕܐܠܘ ܐܬܩܒܠܬ : ܕܐܦ ܘܙܢܝܘܬܗܘܢ ܥܡ - ܫܪܟܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). V. Appendices: I. Tractatus; II. Refutatio; III. Epistula dogmatica; IV. Florilegium X ܗܢܘܢ ܠܡܫܝܚܐX ³ܕܐܨܛܠܒ ܗ̇ܘ ܕܡܢܢ ܐܠܗܐ ܝX X 41 ܬܘܕܐ ܕܐܦ ܘܕܦܘܠܐ ܫܡܫܛܝܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܡ . . ܛܠ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). V. Appendices: I. Tractatus; II. Refutatio; III. Epistula dogmatica; IV. Florilegium X ܠܐ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ XX X ܚܙܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܕܐܦ ܐܚܪܬܐ ܗ̣ܝ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܝܢ ܡܬܐܡܪ ܦܪܘܩܢ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a X ܡܠܦܢܐ . ܕܗܟܢ ܓܝܪ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ . ܐ ܆ ܡܪܝܢ ܚܢܢ . ܕܐܦ ܗܘ ܗܘܢ . ܐܘ̇ ܡܢܘ ¹⁴¹ܦܘܫܩܗܘܢ : ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܕܥ ܇ ܡܛܠ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). V. Appendices: I. Tractatus; II. Refutatio; III. Epistula dogmatica; IV. Florilegium X ܩܝܡܬܐ ܠܐ ܗܘܬ ܕܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ XXXX 123 ܡ . ܕܐܦ ܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܗ̣ܝ . ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܢܝܢ̈ ܆ ܐܢܢܩܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). V. Appendices: I. Tractatus; II. Refutatio; III. Epistula dogmatica; IV. Florilegium XX⁶ܒܒܝܬܐ ܥܡܪܐ ܒܗ X ܫܠܛܐ ܢܘܪܐ ܀ X 3ܡܕܝܢ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܟܕ ܕܐܦ . ܡܐ ܫܡܥܐ ܕܝ̇ܩܕ ²²⁵ܒܝܬ X ܐܒܘܗ̇ . ܘܐܢ ܡܗܡܝܐ ܓ̇ܕܫ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ³³ܐܝܬܝܐ ܡܢܢ ܗܘܐ . ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܒܦܓܪ ܐܬܚܙܝ ܆ ܐܦ ܕܐܦ ܕܢܬܚܙܐ . ܘܐܢ XXXX 46 ܡܪ ܕܒܦܓܪܐ ܐܬܚܙܝ ܆ ܗܦܟܐ ܥܠܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). IV. Dissertationes 9a, 10a. ܐ . . ܘܢܒܝܐ̈ X ܘܣܗܕܐ̈ ܘܟܠܗܘܢ ܕܚܠܦ ܐܠܗܐ ܒܚܕ ܡܢ ܕܐܦ ܕܝܢ ܦ ܕܪܒܐ ܡܢ ܗܕܐ ܟ̇ܬܒܢܐ . ܐܦ ܠܥܘܝܪܘܬܟ ܠܐ ܐܬܚܙܝܬ .
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). V. Appendices: I. Tractatus; II. Refutatio; III. Epistula dogmatica; IV. Florilegium ܐ . ܠܗܝܐ̈ ܘܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܟܠ ܐܝܢܐ ܕܐܪܓܫ ܒܗܕܐ ܕܐܦ ܐܝܕܐ ܕܛ̇ܥܡܐ ܠܗ ܟܝܢܐܝܬ ܡܠܗܩ ܠܗ̇ ܕܬܒܥܝܘܗܝ . ܐܝܟܢܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). V. Appendices: I. Tractatus; II. Refutatio; III. Epistula dogmatica; IV. Florilegium ܐ ܗ̣ܘ ܫܘܒܚܐ ܠܫܡܗ ܀ X13ܕܝܠܗ . ܕܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܪܢ X ܐܦ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܀ 212ܕܝܠܗ . ܦܪXܝܫ ܓܝܪ ܒܫܡܐ ܡܛܠ ܕܒܪܐ ܗ̣ܘ ܘܫܘܐ ܒܫܡܐ .
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). IV. Dissertationes 9a, 10a. ܐܒܐ ܐܦ ܪܘܚܐ ܐܬܝܠܕ ܆ ܗܟܢܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܕܗܘܐ ܢ . ܫܐ ܘܚܫ ܕܐܦ ܡܢ ܐܒܐ . ܘܐܝܟ ܕܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ⁸¹ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܒܐ ܘܠܐ ܡܪܝܢܢ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). IV. Dissertationes 9a, 10a. ܐܒܐ ܒܗ ܡܬܩܪܐ : ܦ ܪܘܚܐ : ܘܐܦ ܟܝܢܐ ܒܗ ܡܫܬܡܗ . ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܒܪ : ܐܠܐ ܐܘܣܦ ܡܚܕܐ ܐ̣ܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܆ ܫܡܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). V. Appendices: I. Tractatus; II. Refutatio; III. Epistula dogmatica; IV. Florilegium ܐܒܗܝܢ̈ ܐܡܪܘ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ 178ܕܝܠ ܀ ܗ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܚܕ ܕܐܦ ܡܦܠܓܝܢܢ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܕܠܐ ܡܬܦܠܓ . ܐܠܐ ܒܪܐ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܐܝܠܝܢ ܕܓܠܝܢ̈ : ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܡܢ ܠܒܪ ܘܡܣܬ̇ܒܪܢ̈ ܕܐܦ ܨܝܕ : ܘܡܢ ܡܠܬܐ ܘܚܘܫܒܐ ܕ̇ܩܢܘܡܗ ܢܣܒ ܠܗ ܦܝܣܐ . ܘܬܘܒ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܐܝܬܝܗ̇ ܥܝܕܐ ܕܟܠܗܘܢ ܠܦܢܐ : ܕܟܕ ܣ̇ܒܪܝܢ ܕܡܝܩܪܝܢ ܕܐܦ ܚܟܝܡܐ : ܘܒܦܪܨܘܦ ܗ . ܕܫܪܪܐ ܡܨ̇ܥܪ ܠܗ ܠܫܪܪܐ . ܗܕܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܐܝܬܝܟ ܀ X 3ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܝܟܢܐ ܠܐ ܚܟ̇ܡܬ ܗܠܝܢ ܕܦܐܝܢ ܕܐܦ . ܟܕ ܓܠܝܙ ܐܢܬ ܒܘܝܢܗܝܢ . ܕܠܐ ܬܬܚܙܐ ܘܕܠܐ ܪܥܝܢܐ ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܐܠܗܐ ܕܠܐ dd-ܠܝܕ ܗܘܐ ܝܠܕܬ . ܗܕܐ ܒܪܬ ܗܝ ܕܐܒܐ . ܐܣܬܟܠܬ ܕܐܦ . ܘܐܦ ܐܠܗܬܐ ܘ̇ܠܐ ܕܬܬܩܪܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܗܬܐ . ܡܛܠ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܐܠܘ ܠܐ ܐܫܬܟܚ ܡܕܡ ܒܥܠܡܐ XXXXX X7 ܕܡܬܡܙܓ . ܘܠܐ ܕܐܦ ܘܢܒܙܚ ܒܡܣܒܪܢܘܬܟ ܣܟܠܬܐ . ܀ X9ܐ̇ܡܪܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗܕܐ .
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܐܢܚܢܢ : ܩܪܒܐ ܐܡܝܢܐ ܥܡ ܢܦܫܗ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܢ ܥܡ ܕܐܦ ܆ XXX X38 ܟܠ ܥܕܢ ܡܬܕܠܚ ܗܘܐ ܘܡܫܬܓܫ ⁵⁸ܗܘܐ ܡܢܗ̇ . ܐܝܟ