simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . ܐܡܬܝ ܕܢܚܬ . . . ܫܡܝܐ ܘܡܩܝܡ . . . ܡܝܬܐ̈ . . . . ܟܠܟ ܕܐܦ . . . ܬܓܡܐ ܫܠܝܚܝܐ . . . ܕܢܚܝܠ ܒܪܐ . . . ܗ̇ܘ ܕܬܩܢ . . . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . ܕܡܬ . . . . . . |ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܐ . . . ܡܫܒܚܘ ܡܕܡ . . . ܕܐܦ ܐܢ ܟܕ ܢܬܡܟܟܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܩܪܢ̈ . . . ܕܚܛܝܐ̈ ܡܬ . . . ܝܕܝܥܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . ܐܓܪܐ ܕܐܓܘܢܐ . . . ܡܛܠ ܕܦܨܝ ܠܢܦܫܝ |ܡܢ ܡܘܬܐ . ܕܐܦ ܕܡܪܝܐ . . . ܠܟ . ܢܝܚܐ ܗܪܟܐ ܐܡ̇ܪ ܠܐܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܟܕܓܝܪ ܠܘܬ ܐܒܐ ܢܒܝܐ ܕܘܝܕ ܩ̇ܕX ܗܘܐ ܡܟܪܢ ܡܪ ܗܘܐ . ܕܐܦ ܚܛܝܬܐ . ܡ̇ܥܠ ܬܘܒ ܘܦܪܨܘܦܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܟܕ ܕܣܐܘܪܐ ܡܢ ܡ ܨ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܕܢܐ̈ ܘܥܝܢܐ̈ ܘܣܘܟܠܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܝܗ̣ܒ . ܓܝܪ ܠܡ ܕܐܦ ܕܐ ܠܐ ܕܚ̇ܙܐ ܘܠܐ ܕܫ̇ܡܥ ܘܠܐ ܕܡܟܣ ܡܣܒܪܝܢ ܥܠ ܐܠܗ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܘܪܚܐ ܛܒܬܐ ܗܘ̣ܐ ܠܢ . ܘܣܒܪܐ ܘܣ̇ܬܪܐ ܘܡܓܕܠܐ ܕܐܦ ܘܚܠܦ ܥܡܐ ܕܐܬܦܪܩ ܡܢ ܡܫܝܚܐ . ܕܠܗ ܡܫܡܗ ܫܘܥܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܝܠܢܐ̈ ܕܪܒܝܢ ܒܥܒܐ . ܐܪܙܐ̈ ܘܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ . ܒܪܡܙܗ ܕܐܦ . ܐܪܙܐ̈ ܕܠܒܢܢ ܗܠܝܢ ܕܢܨܒܬ . ܬܡܢ ܝܩܢܢ̈ ܨܦܪܐ̈ . ܡܚܘܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܡܪܝܢ . |ܚ̇ܕܝܬ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܘ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܢܐܙܠ . ܕܐܦ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܕܝܢ ܒܐܘܪ X107 ⁰ܐܝܬܝܗ̇ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܢܬܬܐ ܐܡ̣ܪ ܕܡܬܝܗܒܐ . ܐܝ̇ܕܐ ܕܒܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ܡܨܒܬܐ . ܕܐܦ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܝ̇ܗܒ ܛܘܒܐ ܠܐܝܢܐ . ܗܝܡܢ ܒܡܫܝܚܐ . ܠܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܥܒܕ ܠܡ ܡܐ ܕܗܘܝܬ ܒܕܪ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܕܪܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܦ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܫܬܘܕܝ ܐܘ ܕܟܣܐ ܕܡܪ ܟܕ ܢܣܒ ܩ̇ܪܐ ܠܫܡܗ . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܪ ܐܬܥܡܪܬ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܕܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܬܩܢܬ . ܟܕ ܕܐܦ . ܒܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܫܒܬܐ ܡܐܬܝܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܡܘܕܥ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܫܥܝܐ ܡܬܥܗܕ ܘܐ̇ܡܕ̇ ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢܐ̈ ܢܩܫܘ ܟܦܐ ܐܟܚܕܐ ܕܐܦ ܘܐ ܡܝܬܝܝ̈ ܦܐܪܐ̈ ܘܐܪܙܐ̈ . ܡܘܕܥ ܠܢܦܫܬܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ . ܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܬܗ̇ ܬܢܢܐܐܝܬܘܗܝ . ܐܫܒܚ ܠܡܪܝܐ ܒܚܝܝ . ܐܙ̈ ܠܐܠܗܝ ܥܕ ܕܐܦ ܐܡ̇ܕ̇ ܠܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܘܩܕ ܒܙܒܢܐ ܕܕܝܢܐ ܒܢܘܪܐ . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܬܠܬܟܘ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܗܘ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ . ܕܐܦ ܡܬܝܕܥܢܐ̈ ܡܒܓܢܝܢ . ܐܘ ܣܦܪܐ̈ ܘܦܪܝܫܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܓܗܝܬܐ ܕܚܛܗܐ̈ . ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܝܪܒ ܕܐܦ ܪܒܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܬܗܘܐ ܢܦܫܐ ܡܒܪܟܐ ܠܗ ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܝܕ ܪܥܡܐ ܡܬܝܕܥ ⁹¹ܡܫܢܝܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܐܦ ܕܓܙܡܝܢ ܠܡܛܦܘ ܠܐܪܥܐ . ܐܠܐ ܒܪܡܙܐ ܘܒܚܝܠܐ ܕܝܠܟ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܝܬܐ ܪܘܚܢܝܐ ܗܘܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐܠܗܐ ܩܢ̣ܬ ܥܡܘܪܐ . ܗܘܬ ܕܐܦ ܕܒܢܝܐ̈ ܟܕ ܚ̇ܕܝܐ . ܥܩܪܬܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܡܘܟܟܗ ܓܢܒܪܘܬܐ ܕܕܪܥܗ ܚܘܝ . ܙܕܝܩܐܝܬ ܝ̇ܗܒ ܛܘܒܐ ܕܐܦ . ܚܪܡܘܢ ܬܝܡܢܐ . ܬܒܘܪ ܡܕܢܚܐ . | [ܡܬܝܕܥܝܢ . ܘܡܛܠ ܝܝ XX
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܪܝܘ . ܦ̣ܪܥ ܘܐܟܣ ܐܢܘܢ ܕܡܥܘܠܝܢ . ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܒܝܢܬ ⁹⁹ܪܝܫܢܐ̈ ܕܥܡܐ . ܕܠܗܘܢ ܡܫܡܗ ܐܠܗܐ̈ . ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܢܝܗܘܢ̈ ܢܩܪܒܘܢ ܠܗܘܢ ܕܒܚܐ̈ . ܐܬܕܟܪܢ ܡܪܝܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܦ ܠܦܬܟܪܝܗܘ̈ . XXdd . -- ¹⁰⁰XX 14ܚܛܗܝܗܘܢ : XXXẌ ܐܝܟ