simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܩܡܘ . . . ܡܫܝܚܐ . ܕܠܐ . . . ܚܒܫܘ ܒܚܝܪܝ̈ ܣܐܡܐ . ܕܐܦ ܕܬܚܝܬ ܢܝܪܗܘܢ . ܕܢܬܟܐܐ ܗܟܝܠ ܘܐܦ ܒܗܠܝܢ ܡܨ̇ ܐܝܟ . . .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܛܠ ܙܩܘܦܘܗܝ̈ ܡܨ̇ܠܐ ܗܘܐ . ⁴⁷ܙܒܢܐ ܕܨܒܝܢܐ ܐܠܗܐ . ܕܐܦ ܕܚܠܦܝܗܘܢ . ܘܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܝ ܕܐܟܬܒ ܐܘܢܓܠܣܛܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܬܪܗܘܢ ܢܘܕܥܘ ܕܡܪܝܐ ܪܥ̇ܐ ܘܡܕܒܪ ܕܐܦ . ܟܕ ܡܬܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܕܒܪܢܝܗ̇̈ ܪܘܪܒܬ̈ ܕܐܠܗܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܨ ܕܢܟܠܘܢ ܠܡܠܐ̈ ܕܟܪܘܙܘܬܐ . ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܣܐܡܐ ܕܐܦ ܠܘܬܟ . ܐܟܚܕܐ ܕ ܘܒܟܢܘܫܬܐ ܕܬܘܪܐ̈ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘ ܩܒ̣ܥܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܝ ܘܫܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܠܥܦܪܐ . ܝܕ ܐܢܘܢ ܠܟ ܕܐܦ ܡܢܛܪܐ ܘܬ ܠܝ· ܘܒܕܓܘܢ ܐܘܕܐ ܠܟ ܥܠ ܕܬܡܝܗܝܢ ܥܒ . . . ܕܝܟ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܥܒܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܫܬܐܣ ܥܕܬܗ̈ . ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܐ ܡܬܟܪܟܝܢ ܕܐܦ ܘܥܘܕܪܢܐܐܠܗܝܐ̈̈ . ܘܒܣܥܘܪܘܬܐ ܝܕܥܘ ܠܡܪܗ ܕܝܥܩܘܒ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܕܘܝܪܐ ܫܡܝܢܐ ܐܫܘܝ . ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ·ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܐܦ ܥܒܕܢܝܐ̈ ܒܬܪܥܝܬܐ ܡܦܪܫ . ܘܡܫܬܒܚ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܥܠ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܡܢܗ ܗܘܘ ܘܡܬܕܒܪܝܢ . ܟܕ ܒܝܕ ܛܘܪܐ̈ ܘܐ ܡܝܬܝܝ̈ ܕܐܦ ܕܝܢ ܬܘ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܓܫܬܐ ܘܕܠܐ ܡܠܬܐ ܡܫܒܚܝܢ ܠܗ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܫܒܪܐ̈ ܡܣ̇ܟܠܐ ܡܠܬܟ . ܐܠܐ ܗܪ̈ ܠܗܠܝܢ ܠܐ ܐܣܬܟܠܘ . ܕܐܦ ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܗܢܐ ܬܡܝܗܢ̈ ܣܗܕܘܬܟ̈ . ܘܝܕܝܥܘܬܐ ܕ ܡܢܗܪܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܒܝܕ ܛ̇ܒܐ ܠܛܒܬ ܐܫܬܚܠܦܘ . ܐܠܐ ܘܒܝܕ ܦܪܚܬܐ̈ ܕܐܦ ܫܪܝܪܬܐ . ܘܒܝܕ ܪܚܫܐ ܡܫܘܕܥ ܐܫܕܝ̈ ܡܪܬܐ ܩܛܘܠܬܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗܠܝܢ ܕܠܒܢܢ ܡܕܩܩ ܐܝܟ ܕܠܥܓܠܐ . ܘܡܘܕܥ ܕܐܟܙܢܐ ܕܐܦ |ܐܪܙܐ̈ . ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܘܬܘܒ X
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܡܘܟܟܗ ܓܢܒܪܘܬܐ ܕܕܪܥܗ ܚܘܝ . ܙܕܝܩܐܝܬ ܝ̇ܗܒ ܛܘܒܐ ܕܐܦ . ܚܪܡܘܢ ܬܝܡܢܐ . ܬܒܘܪ ܡܕܢܚܐ . | [ܡܬܝܕܥܝܢ . ܘܡܛܠ ܝܝ XX
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܦܘܪܥܢܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܝ̇ܗܒ ܠܗ . . ܢܦܨܝܘܗܝ ܡܢ ܒܝܫܐ ܕܐܦ ܒܝܫܐ ܘܡܣܟܢܐ ܡܛܠ ܣܘܪܩܢܗ ܨܒܝܢܝܐ . ܚܠܦܝܢ . ³⁹ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܓܘܦܢܐ̈ ܐܦܩ ܣܡܕܪܐ ܘܝܗ̣ ܪܝܚܐ . ¹³⁹ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܛܘܠ ܕܐܦ ܥܝܢܝܟܘܢ̈ ܐܚܙܘ ܚܩܠܬܐ̈ ܕܚܘܪ ܘ ܠܚܨܕܐ . ¹³⁸ܘܬܘܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܒܗܠܝܢ ܕܛܒ ܫܝܛܢ̈ ܢܒܣܐ . ܐܠܐ ܘܐܦ ܥܠܝܗܝܢ ܢܬܒܛܠ XX ܕܐܦ . ܐܠܐ ܘܕܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܘܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܬܬܡܬܚ ܟܗܝܢܘܬܗܘܢ . ܘܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܢܣܒܘܠ ܕܐܦ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܥܘܡܪܗܘܢ ܟܗܝܢܝܢ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܓܗܝܬܐ ܕܚܛܗܐ̈ . ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܝܪܒ ܕܐܦ ܪܒܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܬܗܘܐ ܢܦܫܐ ܡܒܪܟܐ ܠܗ ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܠܐܢܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ . ܦܣ̣ܩܬ ܓܝܪ ܠܝܡܐ . ܛ̇ܒܥ̣ܬ ܕܐܦ ܠܢ . ܘܕܐܝܟ ܗܢܐ ܦܘܪܩܢܐ ܒܡܨܥܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ . ܬ ܠܢ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܠܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܕܟܬ XXX ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܢܣܬܟܠܘܢ . ܕܐܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܠܛܝܫ ܗܘܐ ܗܘܢܗܘܢ ܠܘ ܣܘܟܠܐ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܪܓܠܗ ܬܨܛܒܥ ܒܕܡܐ . ܘܢܬܡܠܐ ܡܢܗ ܐܦ ܠܫܢܐ ܕܟܠܒܐ̈ ܕܐܦ . ܗ̣ܦܟܘ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܩܛ̇ܠ . ܐܝܟ