simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܩܡܘ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܐܟܬܒ ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ܕܐܦ ܡܛܠ ܙܩܘܦܘܗܝ̈ ܡܨ̇ܠܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܪܘܪܒܬ̈ ܕܐܠܗܐ . ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܬܪܗܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܨ ܕܢܟܠܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܕܝܟ . ܕܐܦ </page> <page> ܗ̣ܘ ܩܒ̣ܥܐ ܩܕܡܝܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܡܪܗ ܕܝܥܩܘܒ . ܕܐܦ ܒܥܒܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܫܬܐܣ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܥܠ . ܕܐܦ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܕܘܝܪܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܒܚܝܢ ܠܗ . ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܢܗ ܗܘܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕ ܡܢܗܪܐ . ܕܐܦ ܠܫܒܪܐ̈ ܡܣ̇ܟܠܐ ܡܠܬܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܪܬܐ ܩܛܘܠܬܐ . ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܝܕ ܛ̇ܒܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܘܬܘܒ X ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܠܒܢܢ ܡܕܩܩ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܡܛܠ ܝܝ XX ܕܐܦ ܒܡܘܟܟܗ ܓܢܒܪܘܬܐ ܕܕܪܥܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܚܠܦܝܢ . ³⁹ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܦܘܪܥܢܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܝ̇ܗܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܚܨܕܐ . ¹³⁸ܘܬܘܒ ܕܐܦ ܓܘܦܢܐ̈ ܐܦܩ ܣܡܕܪܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܒܗܝܢ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܒܗܠܝܢ ܕܛܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܗܝܢܝܢ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܬܬܡܬܚ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܗܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܢ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܠܐܢܫ ܡܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܣܘܟܠܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܬܠܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܩܛ̇ܠ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܪܓܠܗ ܬܨܛܒܥ ܒܕܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version : XXXẌ </page><page> ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܢܩܪܒܘܢ ܠܗܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܠܗ ܐܫܬܚܪܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܚܕܐ ܨܦܪ ܐܬܕܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܠܗ ܥܬܕܘܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܪܘܫܥܝܗܘܢ̈ ܥܒܝܐ̈ ܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗ . ܐܝܟ̈ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܠܡܛܝܒܘ ܘܠܡܬܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܡ̣ܪ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܣܝܦܗ ܕܓܘ ܢܫܐܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܒܒܠ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܢܫܬܘܙܒܘ ܘܡܚܘܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܚܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܛܘܠ ܡܦܘܠܬܗܘܢ ܐܦ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܚܠܦܘܗܝ . </page><page> ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܗ ܠܡܘܬܐ ܐܩܒܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܬܚܢܢ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܢܬܕܡܪܘ ܝܝ 84ܗ̇ܢܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܥܛܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܕܘܟܬܗܘܢ ܬܫܬܟܚ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܝܠܗܘܢ ܗ̇ܘ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܢܬܚܙܘܢ ܠܦܪܨܘܦܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐ̇ܬܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܡܬܟܫܦܝܢ ܠܗ ܕܢܚܣܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܢܡܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܠܡܫܩܠܘܬܐ ܡܪܚܬܐ ܡܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܢܣܝܢܗܝܢ ܐܝܬ ܠܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܘܕܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ ܝܗ̣ܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܗܘܐ ܡܥܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܠܗܐ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܦܘܪܥܢܘ ܠܟܠܚܕ ܡܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܐܓܘܢܐ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܒܩܝܢܕܘܢܘܣ ܗܘܬ ܢܦܫܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܚ̇ܕܬ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܚ̇ܐܪ ܒܐܪܥܐ ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܚܝܐ̈ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܫ̇ܬܐ ܠܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̇ܘܐ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܥܘ̣ X ܘܡܘܬܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܘܕܥ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܐܪ ܐܬܥܡܪܬ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܢܫܒܚܘܢ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܡܠܦܢܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܢܗܘܘX ܕܫܘܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܡܬܩܛܠܝܢ . ܕܝܢ ܕܐܦ ܢܬܝܗܒ ܠܗ ܕܗܒܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܡܘܕܥ ܕܝܢ ܕܐܦ ܥܠ ܒܒܠ ܡܫܬܕܪ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܐܝܟ ܕܠܐܝܢܐ ܕܐܦ ܠܟܘܠܝܬܐ̈ ܕܝܠܢ ܬܩ̇ܢ̣ܬ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܝܡܢܘ . ܕܡܦܝܣܝܢ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܢܦܢܐ ܡܪܝܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܬܦܪܩܘ . ܗ ܕܐܦ ܡܫܒܚܝܢ ܠܫܡܟ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܩܕܝܫܐ̈ . ܗ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ ܡܬܥܗܕ ܘܐ̇ܡܕ̇
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܐܬܒܪܝܘ . ܗ̇ ܕܐܦ ܡܒܛܠ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܘܟܡܐܢܐ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܠܗܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܥܡܐ ܩܕ ܝܗ̣ܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܘܕܥ ܕܐܫܬܕܪ ܠܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܝܠܟ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܝܕ ܪܥܡܐ ܡܬܝܕܥ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܡܫܝܚܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܟܕ ܚ̣ܙܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܫܐܘܠ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܟܕܐܬܘ ܙ ܘܐܘܕܥܝܘܗܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܫܝܘܠ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܥܘܒܛܐ ܕܗܘܬܐ ܘܥܘܡܩܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܘܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗܝܢ ܠܥܢܢܐ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܛܝܒܘܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܦܪܨܘ ܐܝܬ ܗܘܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܢܗܝܪܐܝܬ ܬ̇ܢܐ ܠܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܥܠܡܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܟܠܝܠܐ ܡܫܒܚܐ ܐܝܬܘܗܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܡܟܟ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܫܪܓܐ ܗܘܢܐ ܕܝܠܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܩ̇ܦ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܕܚܠܬܐ ܪܡ̇ܐ ܒܟܠܗܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܝܚܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ </page> <page> ܠܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܡܥܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܡܠܝܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܦܩܕ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܚܝܠܝܢܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܫܝܢܐ ܕܝܠܗ ܝܗ̣ܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܘܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܩ̇ܕܡ ܚ̣ܙܐ ܕܡܒܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܡܘܣܝܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܛܠܢܝܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܕܥܬܝܕܢ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܣܗܕܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܙܘܥܐ̈ ܘܡܚܫܒܬܐ̈ ܕܗܘܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܙܕܝܩܘܬܐ ܡ̇ܚܒ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܩ̇ܪܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܟܕ ܚܐܝܢ ܥܡܡܐ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܪܘܚܢܝܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܫܡܝܐ ܡܫܒܚܝܢ ܠܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܫܘܥܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܘܪܚܐ ܛܒܬܐ ܗܘ̣ܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܫܟܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܬܩܠܣ . ܕܒܡܘܡܬܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܥܠ ܟܪܘܒܐ̈ ܝ̇ܬܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܐܠܗ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܕܢܐ̈ ܘܥܝܢܐ̈ ܘܣܘܟܠܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܫܡܝܐ ܥܒܕ ܡܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܡܣܟܢܐ̈ ܕܒܪܘܚ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܥܠܝ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܐ ܐܢ ܣܘܓܐܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܗ̣ܘܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܝ̣ܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܝܬܝܟ ܗܘܝܬ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ ܦܪܩ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . ܗ̇ܝ ܕܐܦ . . .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܢܘܪܐ . </page><page> ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܬܗ̇ ܬܢܢܐܐܝܬܘܗܝ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܣ . .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܥܡܡܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܝܬܐ ܪܘܚܢܝܐ ܗܘܬ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܫܡܗ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܥܒܕ ܠܡ ܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܟܢܫܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܢܘܕܘܢ ܠܡܪܝܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܒܢܡܘ X ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܫܒܚܬܐ̈ ܐܬܡܠܠ ܡܛܠܬܗ̇
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܪܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܥܠ ܙܩܘܦܘܗܝ̈ ܡܨܠܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܡܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܬܫܦܪ ܠܗ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܬܕܘ ܠܫܒܗܪܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܥܘܠܐ̈ ܘܪܫܝܥܐ̈ ܓܡܪܬ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܫܠܝܚܐ̈ . </page><page> ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܗܝܡܢܘ ܒܡܫܝܚܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܐܫܬܘܙܒܘ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܥ̣ܒܕܘܗܝ̈ ܘܟܐܦܐ̈ ܛܒܬܐ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܦܪܝܫܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܐܬܠܬܟܘ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܗܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܫܡܝܢܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܡܪܟܒܬܗ ܡܫܬܡܗܝܢ ܐܦ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܠܗܐ ܠܡܥܡܕ̇ ܗܕܐ ܕܐܦ ܫܡܝܢܬ̈ ܘܡܦܛܡܬܐ̈ ܥ̇ܒܕܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܢܫܬܘܘܢ ܠܗܕ