simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܩܡܘ . . . ܡܫܝܚܐ . ܕܠܐ . . . ܚܒܫܘ ܒܚܝܪܝ̈ ܣܐܡܐ . ܕܐܦ <page> ܕܬܚܝܬ ܢܝܪܗܘܢ . ܕܢܬܟܐܐ ܗܟܝܠ ܘܐܦ ܒܗܠܝܢ ܡܨ̇ ܐܝܟ . . .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܛܠ ܙܩܘܦܘܗܝ̈ ܡܨ̇ܠܐ ܗܘܐ . ⁴⁷ܙܒܢܐ ܕܨܒܝܢܐ ܐܠܗܐ . ܕܐܦ ܕܚܠܦܝܗܘܢ . ܘܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܝ ܕܐܟܬܒ ܐܘܢܓܠܣܛܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܬܪܗܘܢ ܢܘܕܥܘ ܕܡܪܝܐ ܪܥ̇ܐ ܘܡܕܒܪ ܕܐܦ . ܟܕ ܡܬܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܕܒܪܢܝܗ̇̈ ܪܘܪܒܬ̈ ܕܐܠܗܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܨ ܕܢܟܠܘܢ ܠܡܠܐ̈ ܕܟܪܘܙܘܬܐ . ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܣܐܡܐ ܕܐܦ ܠܘܬܟ . ܐܟܚܕܐ ܕ ܘܒܟܢܘܫܬܐ ܕܬܘܪܐ̈ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version </page> <page> ܗ̣ܘ ܩܒ̣ܥܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܝ ܘܫܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܠܥܦܪܐ . ܝܕ ܐܢܘܢ ܠܟ ܕܐܦ ܡܢܛܪܐ ܘܬ ܠܝ· ܘܒܕܓܘܢ ܐܘܕܐ ܠܟ ܥܠ ܕܬܡܝܗܝܢ ܥܒ . . . ܕܝܟ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܥܒܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܫܬܐܣ ܥܕܬܗ̈ . ܘܗ̣ܢܘܢ </page><page> ܗܐ ܡܬܟܪܟܝܢ ܕܐܦ ܘܥܘܕܪܢܐܐܠܗܝܐ̈̈ . ܘܒܣܥܘܪܘܬܐ ܝܕܥܘ ܠܡܪܗ ܕܝܥܩܘܒ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܕܘܝܪܐ ܫܡܝܢܐ ܐܫܘܝ . ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ·ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܐܦ ܥܒܕܢܝܐ̈ ܒܬܪܥܝܬܐ ܡܦܪܫ . ܘܡܫܬܒܚ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܥܠ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܡܢܗ ܗܘܘ ܘܡܬܕܒܪܝܢ . ܟܕ ܒܝܕ ܛܘܪܐ̈ ܘܐ ܡܝܬܝܝ̈ ܕܐܦ ܕܝܢ ܬܘ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܓܫܬܐ ܘܕܠܐ ܡܠܬܐ ܡܫܒܚܝܢ ܠܗ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܫܒܪܐ̈ ܡܣ̇ܟܠܐ ܡܠܬܟ . ܐܠܐ ܗܪ̈ </page><page> ܠܗܠܝܢ ܠܐ ܐܣܬܟܠܘ . ܕܐܦ ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܗܢܐ ܬܡܝܗܢ̈ ܣܗܕܘܬܟ̈ . ܘܝܕܝܥܘܬܐ ܕ ܡܢܗܪܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܒܝܕ ܛ̇ܒܐ ܠܛܒܬ ܐܫܬܚܠܦܘ . ܐܠܐ ܘܒܝܕ ܦܪܚܬܐ̈ ܕܐܦ ܫܪܝܪܬܐ . ܘܒܝܕ ܪܚܫܐ ܡܫܘܕܥ ܐܫܕܝ̈ ܡܪܬܐ ܩܛܘܠܬܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗܠܝܢ ܕܠܒܢܢ ܡܕܩܩ ܐܝܟ ܕܠܥܓܠܐ . ܘܡܘܕܥ ܕܐܟܙܢܐ ܕܐܦ |ܐܪܙܐ̈ . ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܘܬܘܒ X
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܡܘܟܟܗ ܓܢܒܪܘܬܐ ܕܕܪܥܗ ܚܘܝ . ܙܕܝܩܐܝܬ ܝ̇ܗܒ ܛܘܒܐ ܕܐܦ . ܚܪܡܘܢ ܬܝܡܢܐ . ܬܒܘܪ ܡܕܢܚܐ . | [ܡܬܝܕܥܝܢ . ܘܡܛܠ ܝܝ XX
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܦܘܪܥܢܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܝ̇ܗܒ ܠܗ . . ܢܦܨܝܘܗܝ ܡܢ ܒܝܫܐ ܕܐܦ ܒܝܫܐ ܘܡܣܟܢܐ ܡܛܠ ܣܘܪܩܢܗ ܨܒܝܢܝܐ . ܚܠܦܝܢ . ³⁹ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܓܘܦܢܐ̈ ܐܦܩ ܣܡܕܪܐ ܘܝܗ̣ ܪܝܚܐ . ¹³⁹ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܛܘܠ ܕܐܦ ܥܝܢܝܟܘܢ̈ ܐܚܙܘ ܚܩܠܬܐ̈ ܕܚܘܪ ܘ ܠܚܨܕܐ . ¹³⁸ܘܬܘܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܒܗܠܝܢ ܕܛܒ ܫܝܛܢ̈ ܢܒܣܐ . ܐܠܐ ܘܐܦ ܥܠܝܗܝܢ ܢܬܒܛܠ XX ܕܐܦ . </page><page> ܐܠܐ ܘܕܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܘܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܬܬܡܬܚ ܟܗܝܢܘܬܗܘܢ . ܘܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܢܣܒܘܠ ܕܐܦ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܥܘܡܪܗܘܢ ܟܗܝܢܝܢ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܓܗܝܬܐ ܕܚܛܗܐ̈ . ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܝܪܒ ܕܐܦ ܪܒܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܬܗܘܐ ܢܦܫܐ ܡܒܪܟܐ ܠܗ ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܠܐܢܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ . ܦܣ̣ܩܬ ܓܝܪ ܠܝܡܐ . ܛ̇ܒܥ̣ܬ ܕܐܦ ܠܢ . ܘܕܐܝܟ ܗܢܐ ܦܘܪܩܢܐ ܒܡܨܥܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ . ܬ ܠܢ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܠܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܕܟܬ XXX ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܢܣܬܟܠܘܢ . ܕܐܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܠܛܝܫ ܗܘܐ ܗܘܢܗܘܢ ܠܘ ܣܘܟܠܐ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܪܓܠܗ ܬܨܛܒܥ ܒܕܡܐ . ܘܢܬܡܠܐ ܡܢܗ ܐܦ ܠܫܢܐ ܕܟܠܒܐ̈ ܕܐܦ . ܗ̣ܦܟܘ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܩܛ̇ܠ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܢܝܗܘܢ̈ ܢܩܪܒܘܢ ܠܗܘܢ ܕܒܚܐ̈ . ܐܬܕܟܪܢ ܡܪܝܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܦ ܠܦܬܟܪܝܗܘ̈ . XXdd . -- ¹⁰⁰XX 14ܚܛܗܝܗܘܢ : XXXẌ </page><page> ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܚܕܐ ܨܦܪ ܐܬܕܡܐ . ܡܢ ܪܒܘܬܐ̈ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܐ ܕܐܦ . ܐܢܐ ܠܡ ܕܒܦܐܪܐ ܕܚܛܝܬܐ ܐܬܬܚܕܬ . ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܫܬܚܪܬ ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܪܘܫܥܝܗܘܢ̈ ܥܒܝܐ̈ ܐ ܕܠܡܐܡܪ ܘܫܡܝܢܐ̈ ܢܗܘܘܢ . ܥܒܪܘ ܕܐܦ ܕܐܦ ܥܘܠܐ̈ ܘܪܫܝܥܐ̈ ܓܡܪܬ ܐܢܘܢ ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܥܬܕܘܗ̇ ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗܠܝܢ ܠܡܛܝܒܘ ܘܠܡܬܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܚܫܚ ܠܚܝܝܗܘܢ . ܒܝܢܬ ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܘܥܠ Xܝܚܝܘܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܘܥܠ ܪܚܫܐ ܒܛܝܠ ܠܗ . ܐܝܟ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܣܝܦܗ ܕܓܘ ܢܫܐܠ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܐܦ . ܒܥܪܘܩܝܐ ܡ̇ܢ ܟ ܕܐܫܬܕܪ ܕܝܢ ܡܢ ܫܐܘܠ ܐܡ̣ܪ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܢܘܢ ܢܫܬܘܙܒܘ ܘܡܚܘܝܢ ܕܫܒܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܕܐܦ ¹⁶¹ܕܝܢ ܘܚܠܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܪܟܐ ܕܥܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܒܒܠ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܛܘܠ ܡܦܘܠܬܗܘܢ ܐܦ ܙܕܝܩܐ̈ ܢܕܚܠܘܢ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܦ ܕܙܩܦܘ ܠܡܪܝܐ . ܐܬܥܛܝܘ ܬܘܒ ܘܡܢ ܣܦܪܐ ܕܚܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗ ܠܡܘܬܐ ܐܩܒܠ . ܟܕ ܚ̇ܕܐ ܐܢܐ ܫܡܗ ܩܕܝܫܐ . ܘܒܗܕܐ ܕܐܦ ܕܡ̇ܚܝܠ ܘܡ̇ܥܕܪ ܠܝ ܒܬܟܬܘܫܐ̈ ܕܚܠܦܘܗܝ . </page><page> ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘ ܢܬܚܢܢ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܓ̣ܕܫ ܠܗ . ܕܐܦ XX 100 ܥܡ ܨܘܡܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܡܩܪܒܝܢ ܚܠܦܘܗܝ ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܬܕܡܪܘ ܝܝ 84ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗ̇ ܘܢܐܡܪܘܢ . ܕܐܝܟ |ܕܫܡܥܢ ܡܢ ܕܐܦ ܩܛܝܪܝܬܐ . ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܠܐܟܝܐ̈ ܫ̇ܚܩ ܠܗܘܢ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܕܘܟܬܗܘܢ ܬܫܬܟܚ . ܡܠܦ ܠܗ ܕܝܢ ܕܢܣ̇ܒܪ ܒܡܪܝܐ ܘܢܥܒܕ ܕܐܦ ܝܒܫܝܢ . ܘܐܝܟ ܬܢܢܐ ܥܡ ܙܪܥܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܡܬܥܛܝܢ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܢܬܚܙܘܢ ܠܦܪܨܘܦܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܝܕ ܒܪܐ . ܕܐܦ ܕܢܐܬܘܢ ܠܙܒܢܐ ܕܒܗ ܐܦ ܩܪܝܬܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܗ̇ܘ ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܟܫܦܝܢ ܠܗ ܕܢܚܣܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘܡܢ ܕܐܦ ܟܠ ܒܣܪܐ ܕܠܘܬܗ ܒܝܕ ܩ̇ܪܝܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐ̇ܬܐ . ܐܝܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܡܫܩܠܘܬܐ ܡܪܚܬܐ ܡܢ ܥܠܬ ܣܓܝܐܘܬ ܕܪܘܫܥܐ ܐܬܘ . ܕܐܦ ܒܠܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܛ̇ܒܐ . ܘܠܘ ܠܥܒܪܝ̈ ܥܠ ܢܡܘ ܐܝܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܣܝܢܗܝܢ ܐܝܬ ܠܢ . ܕܨܦܪܐ̈ ܕܝܢ ܠܩܢܐ̈ . ܕܗܪܘܕܝܘܢ ܕܐܦ . ܗܘܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܡܛܠ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܢ ܩܕܝܡ . ܟܕ ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ ܟܐܢܐܝܬ ܐܬܚܝܒ ܠܡܘܬܐ ܠܐ ܐܫܬܒܩ ܕܐܦ ܥܠܝ ܙܕܝܩܘܬܟ . ܘܗܦ̣ܟܬ ܘܒܝܐܬܢܝ . ܡܘܕܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܢ ܩܕܝܡ ܝܗ̣ܒ ܢܡܘܣܐ̈ ܠܐܝܣܪܐܝܠ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܐܦ ܘܗܢܐ ܠܡ Xܝ 112 ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܟܢ ܠܥܕܬܗ . ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܚܢܢ ܢܗܘܐ ܡܥܠܝܢ ܥܡܠܐ . ܒܝܕ . . . ܠܒܥܠܕܒܒܝ̈ . . . ܕܐܦ . . . ܘܡܗܡܝܢܢ . ܟܕ ܬܟܝܠܝܢܢ ܥܠ ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܦܘܪܥܢܘ ܠܟܠܚܕ ܡܢ ܓܒܐܐܝܟ̈ ܕܫ̇ܘܐ ܡ̇ܗܦܟ . X ܕܐܦ . ܬܡܢ ܓܝܪ ܡܬܝܕ ܠܟܠܢܫ ܕܬܪܝܨܐ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܩܝܢܕܘܢܘܣ ܗܘܬ ܢܦܫܗ . ܚܕܪܘܢܝ ܚܒܠܐ̈ ܕܡܘܬܐ . ܕܐܦ ܐܩܪܐ . ܘܒܐܝܠܝܢ ܝܘܡܐ̈ ܐܘ ܒܗܠܝܢ ܕܐܓܘܢܐ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܚ̇ܐܪ ܒܐܪܥܐ ܘ ܠܗ̇ ܕܬܕܥܠ ܒܕܝ̣ܢܗ ܟܐܢܐ . ܘܓ̇ܫܦ ܒܛܘܪܐ̈ ܕܐܦ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ . ܘܕܚ̇ܕ ܒܥܒ . . . ܕܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܚ̇ܕܬ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘ ܫ̇ܬܐ ܠܗ ܥܡܗܘܢ ܒܡܠܟܘܬ ܕܐܒܐ . ⁸⁹ܠܥܘ . . . ܠܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܘܐܢ ܡܪܝܪܐ̈ . ܘܠܩܕܝܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܡ̇ܫܩܐ ܟܣ ܕܚܝܐ̈ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܘ̣ X ܘܡܘܬܐ ܒܛܠܝܢ . ܘܡܡܠܟܝܢ ܚܝܐ̈ ܘܟܐܢܘܬܐ ܕܐܠܗ ܕܐܦ . ܐܠܐ ܫܘܥܒܪ ܓܡܝܪܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܠܚܪܬܐ ܗ̇ܘܐ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܪ ܐܬܥܡܪܬ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܕܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܬܩܢܬ . ܟܕ ܕܐܦ . ܒܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܫܒܬܐ ܡܐܬܝܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܡܘܕܥ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܢܫܒܚܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܕ ܬܢ̣ܝܢܐ̈ ܘܬܗܘܡܐ̈ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܠܡܫܒܚܘ . ܦ̇ܩܕ ܘܠܗܠܝܢ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܢܗܘܘX ܕܫܘܝܢ ܠܡܫܟܢܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ . ܕܡܪܝܐ ܗܝ ܐܪܥܐ ܕܐܦ ܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܕܣܝܡ ܩܕܡܝܢ . ܘܡܠܦܢܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܬܝܗܒ ܠܗ ܕܗܒܐ ܕܥܪܒܝܐ . ܡܘܕܥܐ ܢܗܝܪܐ ܠܗܠܝܢ ܕܩܪܒܘ ܕܐܦ ܐ̇ܡܪ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܡܬܬܚܕ ܥܡ ܝܠܘܕܐ̈ ܕܡܬܩܛܠܝܢ . ܕܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܒܒܠ ܡܫܬܕܪ ܪܘܓܙ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܘܡܬܦܪܥܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܥܒܕܬ . X ܕܐܦ ܠܒܒܠܝܐ̈ ܘܚܕܝܢ ܗܘܘ ܚܘܪܒܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ . ܡܘܕܥ ܕܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܟܘܠܝܬܐ̈ ܕܝܠܢ ܬܩ̇ܢ̣ܬ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܥܒܕܢܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܢܬܚܦܐ . ܕܗܠܝܢ ܠܡ ܟܠܗܝܢ ܠܟ ܘܕܢܝܚܢ̈ . ܐܝܟ ܕܠܐܝܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗܘܢ ܢܦܢܐ ܡܪܝܐ ܘܢ̇ܚܐ . ܘܢܚܘܐ ܠܗܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܢܬܠ ܕܐܦ ܬܘܒ ܒܥܘܬܐ ܘܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘ . ܕܡܦܝܣܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܒܚܝܢ ܠܫܡܟ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܩܐܡ ܐ ܠܕܝ̣ܢܐ . ܕܐܦ ܕ ܩܕܝܫܐ̈ . ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܐܬܦܪܩܘ . ܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܫܥܝܐ ܡܬܥܗܕ ܘܐ̇ܡܕ̇ ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢܐ̈ ܢܩܫܘ ܟܦܐ ܐܟܚܕܐ ܕܐܦ ܘܐ ܡܝܬܝܝ̈ ܦܐܪܐ̈ ܘܐܪܙܐ̈ . ܡܘܕܥ ܠܢܦܫܬܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ . ܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܒܛܠ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܘܟܡܐܢܐ̈ ܕܫܐܕܐ . ܘܓ̇ܠܙ̈ ܬܪܥܝܬ̈ ܕܐܦ ܘܥܠܬܐ ܗܝ ܕܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܘܗܘܘ . ܘܗ̣ܘ ܦܩ̣ܕ ܘܐܬܒܪܝܘ . ܗ̇
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܥܡܐ ܩܕ ܝܗ̣ܒ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܠܟܗ̇ ܒܡܘܡܬ̈ ܕܐܦ ܓܝܪ ܓܒ̣ܐ ܐܢܘܢ . ܢܚܘܘܢ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܘܕܥ ܕܐܫܬܕܪ ܠܗ . ܟܕ ܠܗܘܢܐ ܥܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܚܡܬܐ ܕܐܦ . ܗܠܝܢ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܥܘܕܪܢܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܝܕ ܪܥܡܐ ܡܬܝܕܥ ⁹¹ܡܫܢܝܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܐܦ ܕܓܙܡܝܢ ܠܡܛܦܘ ܠܐܪܥܐ . ܐܠܐ ܒܪܡܙܐ ܘܒܚܝܠܐ ܕܝܠܟ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܡܦܘܠܬܗ ܕܥܡܐ ܘܐܒܕܢܗ ܕܝܗܘܕܐ . ܡܨܠܐ ܕܐܦ ܟܢܘܫܝܐ ܘܕܝ̇ܨܐ ܕܥܡܐ . ܕܚ̇ܪܒܐ ܒܡܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܕܐܬܘ ܙ ܘܐܘܕܥܝܘܗܝ ܐܬܪܐ ܕܡ̇ܛܫܝ ܗܘܐ ܒܗ . ܘܐܬ̣ܐ ܥܡ ܕܐܦ ܟܕ ܬܟܝܠ ܥܠ ܐܠܗ ܕܡܫܘܙܒ ܠܗ ܡܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܫܐܘܠ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܘܒܛܐ ܕܗܘܬܐ ܘܥܘܡܩܐ ܕܝܡܐ ܡܫܡܗ ܠܗ ܗܪܟܐ . ܠܐܝܬ ܟܕ ܕܐܦ . ܟܕ ܢܚ̣ܬ ܠܡܘܬܐ ܒܝܕ ܚܛܝܬܐ ܘܠܗ ܠܐܬܪܐ ܕܫܝܘܠ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܕܡܐ ܠܗܝܢ ܠܥܢܢܐ̈ ܡ̇ܬܚ ܠܗ̇ ܠܒܛܝܠܘܬܗ . ܦܣܥܬܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܣܐܡ ܥܢܢܐ̈ ܦܣܥܬܗ . ܐܝܟ ܕܐܢ ܢܗܝܪܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܦܪܨܘ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܫܐܘܠ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܬܠܬܟ ܗܘ ܕܐܦ . ܗ̇ܘ ܕܡܥܕܪ ܗܘܐ ܘܡܛܐܒ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܛ̇ܠܡ ܛܝܒܘܬܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܗܝܪܐܝܬ ܬ̇ܢܐ ܠܗ ܠܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ⁴⁹ܢܗ ܦܬܘܪܗܘܢ ܕܐܦ . ܘܠܨܗܝ ܚܠܐ ܐܫܩܝܘܢܝ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܠܚܫܐ ܡܫܬ ܠܢ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܠܝܠܐ ܡܫܒܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ . ܘܢܓܝܪܘܬ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܫܘܒܚܐ ܕܐܦ ܡܬܒܣܡ . ܡܛܘܠ ܦܘܪܩܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܙܪܥܗ ܐܬܝܠܕ ܠܥܠܡܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܫܪܓܐ ܗܘܢܐ ܕܝܠܝ ܐܢܗܪ ܒܬܝܒܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܚܫܘܟ ܗܘܐ ܕܐܦ ܦ̇ܪܩ . ܘܠܥܢܢܐ ܕܡܫܩܠܐ̈ ܫܐܕܐ̈ ܡܘܪܘܕܐ̈ ܡܡܟܟ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܚܠܬܐ ܪܡ̇ܐ ܒܟܠܗܘܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ . ܠܝܬ ܓܝܪ ܕܠܐ |ܕܚ̇ܠ ܡܢ ܕܐܦ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܥܒ̇ܕ ܠܗ̇ ܕܬܪܥܠ . ܠܕܝ̣ܢܐ ܟܘܠܢܝܐ ܡܩ̇ܦ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version </page> <page> ܠܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܡܥܠ ܠܗܘܢ . ܘܕܢܡ̇ܠܟܘܢ ܥܡܗ ܐܫܬ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܕܝܢ ܪܩܢܐ ¹¹⁸ܕܕܚܠܝ̈ ܐܠܗܐ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܦܩܕ ܥܠܘܗܝ . ܕܒܟܠ ܡܠܬܐ ܘܣܥܘܪܘܬܐ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܚ̇ܙܐ ܕܡܬܦܪܥܝܢ ܐܠܗܐ ܡܦܘܠܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܫܝܢܐ ܕܝܠܗ ܝܗ̣ܒ ܠܢ . ³0 XXIܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ . ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܦ ܚܝܠܐ ܠܥܡܗ ܘܡ̇ܒܪܟ ܠܗ ܒܫܠܡܐ . ܒܡܫܝܚܐ ܡܬܚܝܠܝܢܢ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܩ̇ܕܡ ܚ̣ܙܐ ܕܡܒܛܠ ܡܪܝܐ ܥܘܬܕܝܗܘܢ̈ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܦ . |ܟܕ ܡܬܚܫܒܝܢ ܕܒܛܘܫܝX ܢܩܛܠܘܢXX 87 ܢܘܢ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܛܠܢܝܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܡܫܬܡܗ ·⁸⁵ܘܐܢܐ |ܝܒ̇ܫܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܐܡ̇ܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܦܘܠܚܢܐ ܢܡܘܣܝܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܙܘܥܐ̈ ܘܡܚܫܒܬܐ̈ ܕܗܘܢܐ . ܥ . ܘܠܟܠ ܡܫܘܚܬܐ ܕܫܒܝܠܐ ܐܘ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܨܠܒܘܗܝ . ܠܗ ܠܓܒܘܠܐ . ܠܒܘܬܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܣܗܕܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܙܕܝܩܘܬܐ ܡ̇ܚܒ . ܘܒܗܕܐ ܥܬܝܕ ܕܢܕܘܢ ܠܬܒܝܠ . ܘܗ̣ܘ ܕܐܦ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ ܘܢܛܪܝܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܕ ܚܐܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܡܒܓܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܨܗܐ ܠܐܒܕܢܐ ܕܟܘܠ ܐܢܫ . ܕܐܦ . ܪܓܬܐ ܕܚܛܝܐ̈ ܬܐܒܪ . . ܚ̇ܛܝܐ ܠܣܛܢܐ ܩ̇ܪܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܫܡܝܐ ܡܫܒܚܝܢ ܠܗ . ܚܕܝܢ ܒܡܬܦܢܝܢܘܬܐ ܕܚܛܝܐ̈ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦ . ܘܡ̇ܩܪܒ ܠܗ ܕܒܚܬܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܦܘܠܚܢܐ ܪܘܚܢܝܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܘܪܚܐ ܛܒܬܐ ܗܘ̣ܐ ܠܢ . ܘܣܒܪܐ ܘܣ̇ܬܪܐ ܘܡܓܕܠܐ ܕܐܦ ܘܚܠܦ ܥܡܐ ܕܐܬܦܪܩ ܡܢ ܡܫܝܚܐ . ܕܠܗ ܡܫܡܗ ܫܘܥܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܩܠܣ . ܕܒܡܘܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ . ܩܡ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܐܡܠܟ ܥܠ ܡܘܬܐ ܘܚܛܝܬܐ . ܕܢܬܒܣܡ ܪܘܚܢܐܝܬ ܫܟܢ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܟܪܘܒܐ̈ ܝ̇ܬܒ . ܘܕܐܦܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܡ ܪܓܙܘ . ܘܠܐ ܩ̇ܒܠܘ ܕܐܦ ܠܡܫܝܚܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ . ܘܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܕܢܐ̈ ܘܥܝܢܐ̈ ܘܣܘܟܠܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܝܗ̣ܒ . ܓܝܪ ܠܡ ܕܐܦ ܕܐ ܠܐ ܕܚ̇ܙܐ ܘܠܐ ܕܫ̇ܡܥ ܘܠܐ ܕܡܟܣ ܡܣܒܪܝܢ ܥܠ ܐܠܗ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܫܡܝܐ ܥܒܕ ܡܢ ܒܪܫܝܬ . ܗ̣ܢܘܢ ܐܒܕܝܢ . ܐܢܬ XX 31ܕܝܢ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܡܩܘܝܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܢܬ ܗ̣ܘܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܦܐܝܘܬܐ ܕܒܝܬܗ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܠܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܛ̇ܝܒ ܡܪܝܐ ܒܡܠܟܘܬܗ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܕܒܪܘܚ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܐܢ ܣܘܓܐܐ . ܢܣܝܘܢܐ̈ ܒܕܡܘܬ ܡܡܘܠܐ ܢܐܬܘܢ ܥܠܘܗܝ . ܕܐܦ ܐܠܗܐ . ܘܚܠܦܝ ܠܡ ܟܠ ܚܣܝܐ ܠܐ ܠܘܬܟ ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܥܠܝ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܝ̣ܢܐ ܟܐܢܐ ܕܢ . ܘܫܘܙܒ ܠܐܝܣܪܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܕܐܦ |ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܡܢ ܠܥܠ ܫ̇ܟܢ ܠܢ . ܗ̣ܘܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܢ ܩܕܝܡ ܦܪܩ ܗܘܐ ܘܡܣܝܥ . ܡܛܠ ܕܚܕܪܢܝ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܠܐ ܕܐܦ ܕܗܝܡܢܘ ܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܘܕܝܢܢ ܠܡ ܕܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܗܘܝܬ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . ܐܡܬܝ ܕܢܚܬ . . . ܫܡܝܐ ܘܡܩܝܡ . . . ܡܝܬܐ̈ . . . . ܟܠܟ ܕܐܦ . . . ܬܓܡܐ ܫܠܝܚܝܐ . . . ܕܢܚܝܠ ܒܪܐ . . . ܗ̇ܘ ܕܬܩܢ . . . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܬܗ̇ ܬܢܢܐܐܝܬܘܗܝ . ܐܫܒܚ ܠܡܪܝܐ ܒܚܝܝ . ܐܙ̈ ܠܐܠܗܝ ܥܕ ܕܐܦ ܐܡ̇ܕ̇ ܠܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܘܩܕ ܒܙܒܢܐ ܕܕܝܢܐ ܒܢܘܪܐ . </page><page> ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܣ . . . ܐܫܬܡܗܬ ܪܪ . . . . ܗܘܘ ܠܪܡܟܐ̈ ܕܕܝܘܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܕܐܦ . . . ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ . . . XX XX ܕܒܡܠܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܝܬܐ ܪܘܚܢܝܐ ܗܘܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐܠܗܐ ܩܢ̣ܬ ܥܡܘܪܐ . ܗܘܬ ܕܐܦ ܕܒܢܝܐ̈ ܟܕ ܚ̇ܕܝܐ . ܥܩܪܬܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܥܒܕ ܠܡ ܡܐ ܕܗܘܝܬ ܒܕܪ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܕܪܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܦ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܫܬܘܕܝ ܐܘ ܕܟܣܐ ܕܡܪ ܟܕ ܢܣܒ ܩ̇ܪܐ ܠܫܡܗ . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̇ܢܘܢ ܢܘܕܘܢ ܠܡܪܝܐ ܘܢܩܪܘܢ ܬܘܕܝܬܐ ܠܘ ܗ̇ܝ ܕܢܒܙܚܘܢ ܕܐܦ ܕܚܘܝ ܒܥܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܝܘܬܪ ܢܟܢܫܘܢ . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܒܚܬܐ̈ ܐܬܡܠܠ ܡܛܠܬܗ̇ . ܡܛܠ ܕܥ̇ܡܪ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܐܦ ܕܥܕܬܐ ܪܓܝܓܝܢ ܠܗ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܒܢܡܘ X ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܪܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܕܡܐ ܕܐܬ ܡܪܗ ܕܥܒܕܐ ܗ̇ܘ ܒܝܫܐ . ܢܦܠܓܘܗܝ ܕܐܦ ܠܗ ⁷¹ܠܪܘܚܐ ܕܐܬܝܗܒ ܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܙܩܘܦܘܗܝ̈ ܡܨܠܐ ܗܘܐ . ܥܠ ܗ̇ܢܘ ܐ . ܫܠܡܘܗܝ ܠܡܘܬܐ . ܥܠ ܕܐܦ . ܟܐ̇ܒ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܢܦܫܬܗܘܢ̈ . ܘܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܬܫܦܪ ܠܗ . ܢܣܘܦܘܢ ܚܛܝܐ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܝܕ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ . ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܠܡ ܕܓܒ̇ܝܬ ܕܒܠܚܘܕ ܨܒ̇ܝܬ ܠܡܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܘܠܐ̈ ܘܪܫܝܥܐ̈ ܓܡܪܬ ܐܢܘܢ ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܥܬܕܘܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܐܦ ܦܓܥܬ ܒܗܘܢ . ܡܛܠܗܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܬܕܘ ܠܫܒܗܪܢܘܬܐ ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܝܡܢܘ ܒܡܫܝܚܐ . ܘܕܝܨܝܢ ܘܡܬܒܣܡܝܢ ܡܗ̇ܠܬ ܓܝܪ ܓܘܕܐ ܐܘ ܕܐܦ . [ ܡܫܬܒܚ ܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܓܘܕܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ . </page><page> ܗ̇ܢܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥ̣ܒܕܘܗܝ̈ ܘܟܐܦܐ̈ ܛܒܬܐ̈ ܐܫܬܡܗܘ . ܕܒܬܪܗܘܢ ܠܚܡܐܝܬ ܕܐܦ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢܗܘܢ Xܝ XX ܗܝܡܢܘ ܒܡܫܝܚܐ ܘܐܫܬܘܙܒܘ . ܗ̇ܢܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܬܠܬܟܘ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܗܘ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ . ܕܐܦ ܡܬܝܕܥܢܐ̈ ܡܒܓܢܝܢ . ܐܘ ܣܦܪܐ̈ ܘܦܪܝܫܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܪܟܒܬܗ ܡܫܬܡܗܝܢ ܐܦ ܓܝܪ ܡܠ̣ܟ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܫܒ̣ܐ ܡܢ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܚܝܠܘܬ̈ ܡܬܝܕܥܢܐ̈ ܘܫܡܝܢܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܫܡܝܢܬ̈ ܘܡܦܛܡܬܐ̈ ܥ̇ܒܕܐ ܠܢܦܫܬܐ̈ ܕܒܗ̇ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܘܪܡܐ ܒܝܘܠܦ̈ ܕܫܪܪܐ . ܕܒܗ̇ܐܨܛܒܝ ܐܠܗܐ ܠܡܥܡܕ̇ ܗܕܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܢܘܢ ܢܫܬܘܘܢ ܠܗܕ ܚܙܬܐ ܛܘܒܬܢܝܬܐ . ܘܠܗ ܠܡܦܩܢܐ ܕܐܦ ܢܒܝܐ̈ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܟܢܘܫܝܗܘܢ ܕ ܕܠܘܬ ܡܪܝܐ . ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ