simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܐܡܪ ܐܢܐ . ܕܐܦ ܛܘܒܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ :
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܕܐܝܟ ܗܢܐ . ܕܐܦ ܨ ܝܕ 13ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. . ܝܢ . ܕܐܦ ܦܘܫܟܐ |ܩX |O
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 293ܒܣܪܐ ܐܝܟ 16ܡܐ ܕܐܦ ܒܪܐ . 6
Timothei patriarchae I epistulae ܝXܝX ܠܘܐܢܛܝܢܘ 1ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܩܬܪܘ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܃
Timothei patriarchae I epistulae ܡܬܘܠܥܐ ܂ 1ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܢܢ ܂ ܘܠܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܠܚܕܕܐ̈ . 21ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܬܚܕܘ ܒܓܘܡܨܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܡܬܬܘܕܐ . 25ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܪ ܐܘܣܝܐ ܕܐܒܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܩܠܐ ܕܛܝ̇ܝܐ 30ܗܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܘ̣ܬ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. Xܥ ܙܪܩ : ܕܐܦ 1ܗܪܟܐ ܩܕXܝܬ ܡ̣ܢ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 31ܕܥܕܬܐ ܚ̇ܬܬܘ : ܕܐܦ ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܘܝܨ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. XX1ܩX ܠܒܝXܙܗ X ܕܐܦ ܠܘܩܐ ܩܥ̇ܐ ܥܠܘܗܝ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ·XXXܩX ܘܡܬܚܠܥܢ̈ XX ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܒܗܦܟܐ :
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܘܕܫܠܝܚܐ̈ ܆ ²³⁴ ܕܐܦ ²³⁵ܡܪܐ ܘܐܦ ܥܒܕܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܠܐ ܐܬܛܦܝܣܬ ܂ ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܝܬ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܟܚܕܐ ܘܕܫܠܝܚܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܡܪܐ ܘܐܦ ܥܒܕܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܚ̇ܐܪ ܡܡܠܠ ܂ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܒܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܕܐܦ ܚܢܢ ܡܢܗܘܢ ܢܩܒܠ
Timothei patriarchae I epistulae ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܃ ܕܐܦ ܠܚܕ ܡ̇ܢ ܡܪܝܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܟܢܐ ܕܐܚܘܐ ܃ ܕܐܦ ܒܗ ܒܥܒܪ ܐ