simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 1ܗܪܟܐ ܩܕXܝܬ ܡ̣ܢ ܓܝܪ ܠܘܩܒܠ ܬܪܥܝܬܐ 2ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܙܪ . ܩ ܕܐܦ ܘܠܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܟ 41ܐܣܬܪܩ ܘܐܬܒܣܪ . |O 76b|ܠ . Xܥ ܙܪܩ :
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 2ܐ ܓܪܬܐ . ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܛܘܒ̇ܐ ܡ̇ܢ ܕܐܪܥܐ 3ܐܪܥܐ ܕܐܦ ܝܢܬ . ܩX ܒܝܗ̇ 720b 1ܕܝܠܟ . ܕܝܠܟ ܢܗܘܘܢ ܘܢܬܐܡܪܘܢ ܐܝܟ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 31ܢܟܬܘܒ ܘܢܬܪܢ ܘܢܛܢ : ܡܛܠ ܚܘܒܠܐ ܕܝܢ 32ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܟܠܗ̇ 30ܘܝܨ ܝܦܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗ̇ܝ ܥܒ̣ܕ : ܐܝܟܢܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 31ܢܦܫܐ ܐܘ ܡܠܐܟܐ : ܘܠܐ ܒܦܓܪܐ ܘܠܐ ܒܡܝܐ̈ ܘܠܐ 32ܒܢܘܪܐ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܙܢܝܐ̈ ܘܐܝܟܢ 30ܕܗ̣ܘ ܕܢܚܫ ܘܕܢܡܘܬ ܡܫܟܚܐ . ܐܝܟܢܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 34ܒܬܪܥܝܬܐ |ܩ |O 74ܝܗܘܕܝܬܐ ܡܩܛܪ ܓ ܠܗܘܢ : ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܫܚܝܡܐ 33ܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ . ܐܝܠܝܢ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 37ܕܚܫ ܘܡܝܬ ܡܬܐܡܪ ܗ̇ܘ ܠܐ ܚܫܘܫܐ 38ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܘܕܠܐ ܕܐܦ . 5 , 6ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢ̈ 36ܕܠܘܩܒܠ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ . ܡܛܠ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ²³⁵ܡܪܐ ܘܐܦ ܥܒܕܐ |X110|ܩ̇ܪܝܢ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ . ²³⁶ 3 , ܕܐܦ . Xܝ̇ܫܐ . |L143b|ܘܕܢܒܝܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܘܕܫܠܝܚܐ̈ ܆ ²³⁴
Timothei patriarchae I epistulae ܐܒܐ ܃ ܘܠܐ ܕܒܪܝܐ̈ ܘܠܐ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܘܠܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܃ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܐܦ ܘܐܦܠܐ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܂ ܕܥܒ̣ܕܐ̈ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪ ܂ ܝ ܐܝܟܢܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܬܚܕܘ ܒܓܘܡܨܐ . X ܐܚܝܢܝܐ : XܩXXXX ܐܚܢܝܐ XX ܕܐܦ 20ܕܝܢ ܡܢܗ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܣܩܘܒܠܝܝܢ ܠܚܕܕܐ̈ . 21ܗܟܢܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܝܬ ܒܝܬ ܒܓܫ ܠܘܬܗ ܐܦܩܬ ܐܢܘܢ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ·Xܝ ܂ ܝ ܝ ܡ̣ܢ ܚܝܘܗܝ̈ ܫܩܝܠܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣܬ ܂
Timothei patriarchae I epistulae ܐܝܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܐܪܐ ܡܝܘܬܬܐ ܟܝܬ ܐܘ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܂ ܕܐܦ ܆ ܘܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܝܬ ܘܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܦܫܐ ܂ ܢܒܥܐ ܕܝܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܬܒܛܠ ܗ̇ܢܝܢ ܕܚܢܦܐ̈ ܘܕܡܓܘܫܐ̈ ܃ ܘܐܦܢ ܗ̣ܘ ܕܒܪܒܘ̈ ܝ ܕܐܦ ܘܐܦܢ ܗ̣ܘ ܕܪܒܘ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܬܐܡܪ ܃ ܙ̇ܕܩ ܕܢܒܛܠܢ̈ ܂ ܐܟܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܒܗ ܒܥܒܪ ܐ ܚܕܐ ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܡ-ܪܘܬܐ ܡܬܚܙ ܐ ܂ ܘܒܒܣܪܐ ܕܐܦ ܩܢܐ ܘܠܡܫܝܚܘܬܐ ܬܘܒ ܡܩܒܠ ܂ ܘܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܐ ܟܢܐ ܕܐܚܘܐ ܃
Timothei patriarchae I epistulae ܒܗܕܐ ܂ ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܃ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܐܢܫ ܐܣܝܐ ܐܝܬܝܟ ܗܘ̣ܝܬ ܂ ܕܐܦ ܡܫ̇ܡܠܝܢ ܂ ܕܠܘܝ ܕܝܢ ܘܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܫ̇ܘܝܢ ܗܘ̣ܘ ܥܡܢ ܐܝܟ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܘܝܨ ܝܦܘܬܐ 32ܠܩܢܘܢܝܗ̇̈ ܢܫܪܪܘܢ ܘܢܣܬܬܘܢ . ܕܐܦ ܕܗܢ̇ܘܢ ܕܒܕܡܐ ܕܩܢܘXܗܘܢ ܠܫܪܪܗ̇- 31ܕܥܕܬܐ ܚ̇ܬܬܘ :
Timothei patriarchae I epistulae ܒܣܪܐ ܒܪ ܟܘܪܣܝܐ ܘܒܪ ܝ · ܬܓܐ ܘܒܪ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܕܐܦ ܬܓܐ ܘܒܪ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܒܐ ܐ ܬܘܗܝ ܂ ܓܠܝܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܘܝܕܝܥܐ ܃
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܒܣܪܐ ܒܪ ܟܘܪܣܝܐ ܘܒܪ ܬܓܐ ܘܒܪ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ . 2 , ܕܐܦ ܘܒܪ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ Xܓܠܝܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܘܝܕܝܥܐ ܆
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܒܣܪܐ ܥܒ̣ܕܐ ܐܝܬܘܗܝ |X 196| ²X⁵ܗܘܐ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܒܝܫ ܕܐܦ ²ܐܝܟ ܓܘܕܦܗ ܕܐܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܆ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܒܣܪܐ ܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܃ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܒܝܫ ܠܗ ܂ ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܆ ܐܝܟ ܓܘܕܦܗ ܕܐܪ ܘܣ ܗ̇ܘ ܝ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܆ ܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܒܥܘ̣ܠܐ ܩܕܡܝܬ ܂ ܒܛܘܪܐ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܕܒܝܬ ܡܘܬܐ ܠܢܘܚܡܐ ܃ ܐ ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬ ܐ ܡ̇ܢ ܃ ܒܚܝܠܐ ܕܝܢ ܩ̇ܢܝܐ ܝܕܥܬܗ̇ ܃ ܐܝܟ