simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܛܘܒܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ : XX ܕܐܦܝܩܩܘܦܘܬܐ XX . ܩ-X ܒܡXܥܝܘܬ . ܕܐܦ ܕܐܝܬܝܟ ܒܗ̇ . 46 , 3ܙܕܩ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ 41ܕܐܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ .
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܨ ܝܕ 13ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ ܟ̇ܬܒ ܪܒܐ ܐܬܢܣܝܘܣ . ܘܐܦ 14ܨ ܝܕ ܕܐܦ . 7 , 9ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܢܫ 12ܢܗܦܘܟ ܠܡܠܬܐ ܒܙܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ .
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܦܘܫܟܐ |ܩX |O 23ܗ̇ܘ ܕܐܬܝܗܒ ܥܠ ܩܐܛܝܓܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦ : ܩ XܩܐܛܝܓܘXܝẌ X2 22ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡܫ . ܝܢ .
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܒܪܐ . 6 , 32ܐܠܐ ܗܕܐ ܐܡܪ̇ . ܕܐܦܢ 17ܬܪܝܗܘܢ ܐܟܚܕ ܚܕ ܕܐܦ 15ܐܡܪ̈ ܬ : ܕܡ̣ܢ ܐܒܐ ܐܬܝܠܕ |ܩ |L 293ܒܣܪܐ ܐܝܟ 16ܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܩܬܪܘ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܃ ܒܩܢܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܬܡܢܝܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܦ ܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܃ ܂ ܝXܝXܘ ܝXܝX ܠܘܐܢܛܝܢܘ 1ܗ̇ܢܘܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܚܢܢ ܂ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܥܒܕܐ ܥܡܟ ܠܥܠܡ ܂ ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܒܨܪܝܐ ܕܐܦ ܒܠܚܘܕ ܂ ܝܝ ܛܪܘܕ ܗܝ ܡ̣ܢ ܨܐܕܝܟ ܐ ܟ ܟܠܒܐ ܡܬܘܠܥܐ ܂ 1ܡܛܠ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܬܚܕܘ ܒܓܘܡܨܐ . X ܐܚܝܢܝܐ : XܩXXXX ܐܚܢܝܐ XX ܕܐܦ 20ܕܝܢ ܡܢܗ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܣܩܘܒܠܝܝܢ ܠܚܕܕܐ̈ . 21ܗܟܢܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܒܪ ܐܘܣܝܐ ܕܐܒܐ ܡܢܗܘܢ ܡܬܐܡܪ . 26ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ̣ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܓܝܪ 24ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܪܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܐ ܡܠܬܐ ܡܬܬܘܕܐ . 25ܗ̇ܘ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܗܘ̣ܬ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ ܒܡܨ ܥܝܘܬ 31ܕܪܒܐ ܐܒܘ ܢܘܚ . 43 , ܕܐܦ 29ܕܢܦܩܝܘܗܝ ܡ̣ܢ ܣܘܪܝܝܐ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܕܛܝ̇ܝܐ 30ܗܗ̇ܝ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 1ܗܪܟܐ ܩܕXܝܬ ܡ̣ܢ ܓܝܪ ܠܘܩܒܠ ܬܪܥܝܬܐ 2ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܙܪ . ܩ ܕܐܦ ܘܠܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܟ 41ܐܣܬܪܩ ܘܐܬܒܣܪ . |O 76b|ܠ . Xܥ ܙܪܩ :
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܘܝܨ ܝܦܘܬܐ 32ܠܩܢܘܢܝܗ̇̈ ܢܫܪܪܘܢ ܘܢܣܬܬܘܢ . ܕܐܦ ܕܗܢ̇ܘܢ ܕܒܕܡܐ ܕܩܢܘXܗܘܢ ܠܫܪܪܗ̇- 31ܕܥܕܬܐ ܚ̇ܬܬܘ :
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܠܘܩܐ ܩܥ̇ܐ ܥܠܘܗܝ |X2Xb|ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܝܫܘܥ ܠܡ ܪܒ̇ܐ ܕܐܦ . XXXXX ܡܥܒ . X : ܩ ܡܝܒܪ ⁰ . XX ܠܒܣXܗ̇ : XX1ܩX ܠܒܝXܙܗ X
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܗ̇ܝ ܕܒܗܦܟܐ : ܚܠܦ ܡܪܐ |ܩ |X150ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ . ܚܠܦ ܒܪ ܕܐܦ : XXXXXX ܘܐܣܟܡܐ XX X ܘ . ܡܬܚܠܦܢ ·XXXܩX ܘܡܬܚܠܥܢ̈ XX
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ²³⁵ܡܪܐ ܘܐܦ ܥܒܕܐ |X110|ܩ̇ܪܝܢ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ . ²³⁶ 3 , ܕܐܦ . Xܝ̇ܫܐ . |L143b|ܘܕܢܒܝܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܘܕܫܠܝܚܐ̈ ܆ ²³⁴
Timothei patriarchae I epistulae ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܝܬ ܒܝܬ ܒܓܫ ܠܘܬܗ ܐܦܩܬ ܐܢܘܢ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ·Xܝ ܂ ܝ ܝ ܡ̣ܢ ܚܝܘܗܝ̈ ܫܩܝܠܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣܬ ܂
Timothei patriarchae I epistulae ܡܪܐ ܘܐܦ ܥܒܕܐ ܩ̇ܪܝܢ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܝܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܓܝܪ ܒܪܡ ܠܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܘܕܢܒܝܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܘܕܫܠܝܚܐ̣ ܂
Timothei patriarchae I epistulae ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܒܐ ܕܝܠܢ ܬ ܐܘܠܘܓܘܣ ܃ ܕܒܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܘܬܪܒܝܬ ܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܘܟܕ ܠܘܬ ܫܘܘܕܥܐ̈ ܐܘܣܝܐ ܂ ܢܝܐ̈ ܚ̇ܐܪ ܡܡܠܠ ܂
Timothei patriarchae I epistulae ܚܢܢ ܡܢܗܘܢ ܢܩܒܠ ܡܥܡܘܪ̤ ܬܐ ܂ ܠܘܬ ܗܕܐ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܃ ܕܐܦ ܠܢ ܃ ܐܢܗ̣ܘ ܝ ܕܚܕܐ ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܡܥܡܘܕ ܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܃
Timothei patriarchae I epistulae ܠܚܕ ܡ̇ܢ ܡܪܝܐ ܠܬܪܝܢ ܡܪܘܢ̈ ܂ ܠܚܕܐ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܦ ܠܟܡܐ ܕܗ̣ܘ ܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܣ̇ܕܩ ܃ ܠܗܢܐ ܐܠܨܐ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܃
Timothei patriarchae I epistulae ܒܗ ܒܥܒܪ ܐ ܚܕܐ ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܡ-ܪܘܬܐ ܡܬܚܙ ܐ ܂ ܘܒܒܣܪܐ ܕܐܦ ܩܢܐ ܘܠܡܫܝܚܘܬܐ ܬܘܒ ܡܩܒܠ ܂ ܘܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܐ ܟܢܐ ܕܐܚܘܐ ܃