simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) [ . . . ]ܗܪܟܐ ܡܕܡ̇ ܟܕ ܣܪܝܩ ) ܡXܟܝܟܘܬܐX ܣܓܝܐܬܐ . ܕܐܦ ܐܝܟ ܥܡܪܐ . ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܐܡ̇ܪ ܒܫܘܚܠܦܐ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܆ ܗ̇ܝ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) X[ . . . ]ܒܕܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܕܠܘܬ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܦ ܕܐܫܡܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܠܡܐܝܬ ⁶ܢܩܦܢ̈ ܠܢܡܘܣܟ ܗܪܟܐ :
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܟܦܪܘ ܒܗܘܢ . ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܣܓܝ ܬܡܝܗܐܝܬ X XXX X0 ܕܐܦ . ܗܕܐ ܠܡ ܗܟܝܠ ܫܘܝܐ ܝܬܝܪ ܠܬܕܡܘܪܬܐ . ܕܡܬܪܣܐ ܠܗ̇ܢܘܢ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܛܪ ܒܦܘܫܩܗ ܕܡܙܡܘܪܐ ܠܓܘܫܡܗ ܡܫܠܡܢܐܝܬ . ܟܕ ܝ̇ܨܦܐܢܐ ܕܐܦ ܝܬܪܝܢ . ܗ̇ܝ [ . . . ] ܕܙܕܩܢ̈ ܗܘܝ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܦܩܕܬ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܡ̇ܪܬ . ܟܕ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܡܝܬܪܐ̈ ܕܗܝܕܝܟ ܐܝܬ ܗܘܘ ܒܝܢܬܗܘܢ ܕܐܦ ܕܘܝܕ ܠܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܆ ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܓܘܐ ܕܟܠ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܐ ܐܬܚܦ̇ܛܬ ܒܟܠ ܙܒܢ ܒܥܘܗܕܢܝ ܠܡܛܪܗ̇ . ⁴⁶ܟܕ ܩܢܐ ܐܢܐ ܕܐܦ ܙܕܩܐܝܬ ܆ ܟܕ ܡܢ ܢܡܘܣܟ ܘܐܦ ܠܘܬ ܗܕܐ ܐܬܕܪܫ̇ܬ : ܗ̇ܘ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ³[ . . . ] ܗܘܝ̇ܬ . ܡܚܡܣܢ ܗܘܝ̇ܬ ܘܡܟܬ ⁴[ . . . ܕܐܦ ܘܢܡܘܣܟ ܪܚܡ̇ܬ . ²[ . . . ]ܠܡ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܥ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܐ ܩܕܡ̇ܬ ܘܐܬܝܐܒ̇ܬ ܝܬܝܪ ܠܬܘܪܨܗ . ܘܬܘܒ ܡܩܪܒ ܫܐܠܬܐ ܕܐܦ ⁵ܟܠܗ ܐܬܓܘܙܠܬ ܒ : ܐܝܟ ܕܐܩ ܙܕܩܐܝܬ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܡܕܡ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܀ ܫ̣ܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܦܠܐܬܢܝܐ̈ ܀ ܬܘܒ ܕܐܦ . ܗ̇ܝ ܕܠܝܬܝܗ̇ ܐܚܪܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܡܪܢܗ̇ ܒܦܘܫܩܐ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܬ ܝ̇ܕܥܐܢܬ . ܟܕ ܡܬܚܦܛ ܗܘܝ̇ܬ ܠܡܬܡܨܝܘ ܆ ܐܝ̣ܟ ܕܐܛܪ ܕܐܦ ܠܡ ܓܝܪ ܣܓܝ ܐܟܝܦܐܝܬ ܣܡ̇ܬ ܒܪܥܝܢܝ ܠܡܛܪ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܩܕ ܘܐܒܕ ܆ ܡܢ ܥܠܬ ܡܪܢܝܬܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܐܘܠܨܢܝ̈ ܆ ܒܕܡܘܬ ܕܐܦ ܛܒܠܡ ܗܢܐ ܟܠܗܐܬܢܣܝ̇ܬ ܒܗܠܝܢ ܥܩܬܐ̈ ܘܐܫܬܚܩ̇ܬ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܥܕ ܗܕܐ ܠܡܥܒܪ . . [X]ܫܪܘ ܠܡܪܝܐ ܕܐܦ ܒܡܙܡܘ̇X ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܆ ܡܢ ܗܠܝܢ Xܣ . ܬܥܪ̈ ܠܘܬܗܘܢ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܗܠܝܢ ܥܠܝܬܐ̈ ܐܡ̇ܪܬ . ܘܬܘܒ ܡܩܦ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܘܐܡܕ̇ ܕܐܦ . ܘܐܦ ܠܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܡܠܬܟ . ܕܢܐܡܪ ܕܐܝܟ ܫܘܘܕܝܟ . ܐܝ̣ܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܡܘܪܟ ܠܗܝܢ ܘܐܡ̇ܕ̇ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܚܒ : ܘܗܝܕܝܢ ܣ̇ܥܪ ܠܗ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ . ܐܝܟܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܐܡܪܗ̇ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܡܪܝܐ ܒܠܚܘܕܝ ܥܠ ܕܐܦ . . ]ܒܥܘܬܗܘܢ ܆ ܥܕܡܐ ܕܐܓܗܐ ܡܢ Xܬܘܬ ܡܘܬܐ X⁹ܕܬܢܢ . ܗ̇ܝ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܡܙܡܘܪܐܐܚܪܢܐ ܐܡ̇ܪ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܩܘܫܬܐܐܕܒܚ ܠܟ . ܕܐܦ ܓܡܪܝܢ ܚܢܢ ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܚܐܪܘܬܐ ܕܢܦܫܢ ܡܫܡܠܝܢܢ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܡܪܒܥܐ ܕܐܡܝ ܐܢܬ ܓܒܠܬܢܝ . ܘܡܦܣ ܗܘܝܬ ܒ ܐܦ ܗܝܕܝܟ . ܕܐܦ . ܡܛܠ ܕܐܢܬܘ ܓܒܘܠܝ ܘܥܒܘܕܐ ܕܢܦܫܝ ܕܒܟܣܝܐ . ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܦܘܫܩܐ ܚܘܝܢܢ ܣܦܩܐܝܬ . ܠܘ ܐܝܟ ܕܢܥܠܝܗ̇ ܠܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܐܦ ܡܬܚܙܐ ܦܘܫܩܗܘܢ ܗܢܐ ܫܝܛܐ ܕܪܚܝܩ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܩ̇ܪܐ ܠܐ ܥܕܢܐ ܇ ܘܩܕܡ ܕܬܓܗ . ܕܐܦ ܒܨܠܘܬܐ : ܘܒܚܦܝܛܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܘܬܗ̇ ܡܬܚܫܚ ܗܘܝ̇ܬ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܓܪܡܝܗܘܢ̈ ܢܬܒܕܪܘܢ ܘܢܬܡܛܘܢ ܠܘܬ ܡܚܬܬܗ̇ ܕܫܝܘܠ . ܕܐܦ . ܐܙܕܪܩܘ ܓܪܡܝܗܘܢ̈ ܚܕܪܝ̈ ܫܝܘܠ . ܗܟܢܐ ܢܐܒܕܘܢ ܆ ܐܝܟ