simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) X[ . . . ]ܒܕܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܕܠܘܬ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܦ ܕܐܫܡܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܠܡܐܝܬ ⁶ܢܩܦܢ̈ ܠܢܡܘܣܟ ܗܪܟܐ :
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܩܕܡ̇ܬ . XX[ . . . ]ܡܠܬܐ ܬܘܒ ܗܪܟܐ ܠܡܘܠܟܢܐ ܩ̇ܪܐ . ܫܦܝܪ ܕܐܦ : ܘܗܕܐ ܬܘܒ ܕܬܕܘܢ ܒܟܐܢܘܬܐ ܒܣܘ XX[ . . . ] [161]ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܚܘܐ ܕܙܕܩܐܝܬ ܫܐ̇ܠ . ܥܝܕܟ ܗܘ ܠܡ ܠܡܬܚܫܚܘ ܕܐܦ ܕܗ̇ܢܘܢ ܇ ܪܗ̣ܛ ܠܗ ܗܘ ܠܘܬ ܬܪܥܝܬܐ ܐܠܗܝܬܐ . ܐܝܟ ܐܝܟ XX
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܗܠܝܢ ܥܠܝܬܐ̈ ܐܡ̇ܪܬ . ܘܬܘܒ ܡܩܦ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܘܐܡܕ̇ ܕܐܦ . ܘܐܦ ܠܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܡܠܬܟ . ܕܢܐܡܪ ܕܐܝܟ ܫܘܘܕܝܟ . ܐܝ̣ܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܛܠܬܗܝܢ ܫܘܙܒܬܢܝ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ . ܕܐܦ ²[ . . . ]ܩܢܝ̇ܬ . ܠܡܣܩܘ ܠܟ ܬܫܒܚܬ ³[ . . . ]ܙܕܩܐܝܬ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܛܪ ܒܦܘܫܩܗ ܕܡܙܡܘܪܐ ܠܓܘܫܡܗ ܡܫܠܡܢܐܝܬ . ܟܕ ܝ̇ܨܦܐܢܐ ܕܐܦ ܝܬܪܝܢ . ܗ̇ܝ [ . . . ] ܕܙܕܩܢ̈ ܗܘܝ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܦܩܕܬ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܩ̇ܪܐ ܠܐ ܥܕܢܐ ܇ ܘܩܕܡ ܕܬܓܗ . ܕܐܦ ܒܨܠܘܬܐ : ܘܒܚܦܝܛܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܘܬܗ̇ ܡܬܚܫܚ ܗܘܝ̇ܬ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܩܕ ܘܐܒܕ ܆ ܡܢ ܥܠܬ ܡܪܢܝܬܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܐܘܠܨܢܝ̈ ܆ ܒܕܡܘܬ ܕܐܦ ܛܒܠܡ ܗܢܐ ܟܠܗܐܬܢܣܝ̇ܬ ܒܗܠܝܢ ܥܩܬܐ̈ ܘܐܫܬܚܩ̇ܬ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܗܢܐ ܟܠܗ ܦܘܪܫܢܐ ܘܝܕܥܬܐ ܩܢܐ ܠܘܬ ܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܘܠܪܗܛܗ ܡܫܬܘܕܥ . ܟܠ ܙܒܢܐ ܕܕܢܚܗ ܘܕܡܥܪܒܘܗܝ̈ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܙܕܩܐܝܬ ܡܣܬܥܪܐ ܗܕܐ ܠܘܬܝ ܕܥܓܠ ܢܩܒܠܢ̈ ܒܝܫܬܝ̈ ܫܪܝܐ . ܕܐܦ ܠܘܬ ܡܘܗܒܬܗ̇ ܕܫܐܠܬܝ . ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܝܢ ܐܦ ܣܓܝ ܟܪܐ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܥܕ ܗܕܐ ܠܡܥܒܪ . . [X]ܫܪܘ ܠܡܪܝܐ ܕܐܦ ܒܡܙܡܘ̇X ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܆ ܡܢ ܗܠܝܢ Xܣ . ܬܥܪ̈ ܠܘܬܗܘܢ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܢܩܦܐܝܬ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . [42]ܐܬܠ ܦܬܓܡܐ ܠܡܚܣܕܢܝ̈ ܡܛܠ ܕܐܦ ܕܡܢܗܘܢ ) ⁶ܗ̇ܘ ( ܕܠܚܪܬܐ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܩܒܠܘ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܗܢܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܢܫܬܘܕܥܘܢ ܡܢܗܘܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ : ܕܐܬܩܒܠ̈ ܕܐܦ ܕܒܣܝܡܢ . ܐܠܐ̈ ܠܡ ܓܝܪ ܘܐܦ ܐܡܢܥ ܠܗܝܢ ܠܫܐܠܬܝ̈ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܫܠܝܚܐ ܐܡ̇ܪ . ܗ̇ܝ ܕܗܘ ܢܫܚܠܦ ܦܓܪܐ ܕܡܘܟܟܢ : ܕܢܗܘܐ ܕܐܦ ⁸ܠܗ̇ ܠܕܡܝܘܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܕܩܝܡܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܡܙܡܘܪܐܐܚܪܢܐ ܐܡ̇ܪ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܩܘܫܬܐܐܕܒܚ ܠܟ . ܕܐܦ ܓܡܪܝܢ ܚܢܢ ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܚܐܪܘܬܐ ܕܢܦܫܢ ܡܫܡܠܝܢܢ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܥܒ̣ܕ ܗܟܢܐ . ܕܡܝܩܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܛܝܒܘܬܐ : ܡܢ ܕܐܦ ܐܢ ܙ̇ܕܩ ܥܝܢ ܒܓܠܐ ܠܡܐܡܪ : ܡܢܗ̇ ܕܬܫܥܝܬܐ ܡܬܢܣܒܐ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܫܘܥܝ̈ ܛܘܪܐ̈ ܬܢܢܐ ܢܥܛܪܘܢ ܘܢܣܩܘܢ . [6]ܘܐܒܪܩ ܕܐܦ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܆ ܡܚܕܐ ܡܬܡܠܝܐ ܥܡܪܬܐ ܟܠܗ̇ ܢܘܪܐ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܦܘܫܩܐ ܚܘܝܢܢ ܣܦܩܐܝܬ . ܠܘ ܐܝܟ ܕܢܥܠܝܗ̇ ܠܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܐܦ ܡܬܚܙܐ ܦܘܫܩܗܘܢ ܗܢܐ ܫܝܛܐ ܕܪܚܝܩ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܟܕ ܓܒܠܬܢܝ ܡܦܣ ܗܘܝܬ ܒ ܕܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܐܝܬܝ ܘܕܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܕܐܦ ܐܢܗܘ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܣܘܥܪܢܝ̈ ܘܡܦܣ ܐܢܬ ܒܚܘܫܒ̈ : ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܪܢ ܐܝܟ ܕܠܡܪܓܗ̇ ³²[ . . . ] ܕܟܠ ܕܒܐܟܝܦܘܬ ³³[ . . . ] ܕܐܦ . ܠܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܠܡܪܓ ܚXܠܦ ܗ̇ܝ ܕܠܡܡܢܥܘ ܣܡܗ̇ : ܐܝܟ