simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܙܗܝܪܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ X0 ܠܕܪܓܐ ܕܝܬܝܪ
- ܐܝܬܝܗ̇ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ XXܐܠܗܐ ܒܗ ܡܬܬܢܝܚ
- ܝܒ . ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܐܚܘܬܐ̈ ܝܪܬܢ̈ ܠܐܒܘܗܝܢ
- ܢܙܝܪܘܬܐ . ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܐܦ ܐܝܕܐ ܢܘܫܛ ܥܠܘܗܝ
- ܚܬܡܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܝܬ ܥܝܕܐ ܕܢܪܫܘܡ
- ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܥܘܡܪܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܚܘܝܒܐ .
- ܟܠܡܕܡ ܕܡܬܛܝܒ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܐ . ܩܢܘܢܐ
- ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܢܐ ܗ̣ܝ ܟܕ
- ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܐܠܨܬ ܕܐܦ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ :
- ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢܢ ܩܕܡܘ
- ܦܘܩܕܢܐ̈ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ : ܕܠܐ
- . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܟܕ ܡܬܬܕܝܢܝܢ
- ܕܘܢܘ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
- ܕܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܫ̇ܠܡܝܢ ܐܢܬܘܢ
- ܝܫܘܥ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܫܐܠܬܘܢ ܡܛܠ
- Xܗܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܕܐܦ ܒܐܓܘܪܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ X
- ¹² ܕܝܠܗ . ܕܐܦ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܓܕܫ ܡܕܡ
- . ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܒܒܣܡܐ ܫ̇ܦܘ ܠܦܓܪܝܗܘܢ̈
- ܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܙ̇ܕܩ ܕܐܦ ܒܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܗܘ̣ܘ ܡܝܬܪܝܢ̈
- ܠܡܬܬܕܢܘ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܕܝ̣ܢܐ ܕܕܝ̇ܢܝܢ ܐܢܬܘܢ