simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܒܥܕܢ XXܐܣܘܪܝ̈ . ܕܐܦ ܠܝ ܢܥܢܐ ܘܢܫܪܐ
- ܘܪܥܘܬܐ̈ ܒܚܝܪܐ̈ . ܕܐܦ ܟܕ ܡܬܦܪܣܐ ܐܢܐܦܘܪܐ
- ¹² ܕܝܠܗ . ܕܐܦ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܓܕܫ ܡܕܡ
- ܒܢܡܘܣܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܕܐܦ ܠܗܢܘܢ ܕܕܠܐ X
- ܒܢܝܐ̈ ܕܢܘܗܪܐ . ܕܐܦ ܙܒܢܐ ܩ̣ܪܒ ܠܗ
- ܙܕܩܢܢ ܟܠܢ . ܕܐܦ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈
- ܕܨ̇ܒܐ ܠܡܡܪܚܘ . ܕܐܦ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚ̇ܝܐ
- Xܗܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܕܐܦ ܒܐܓܘܪܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ X
- ܗܟܢܐ . 10ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܬܫܡܫܬܐ̈ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܐܘ̇
- ܩܪܝܬܐ ܚ̇ܦܛܘ ܆ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ
- ܫܦܝܪ ܡ̇ܢ ܆ ܕܐܦ ܕܠܐ ܐܢܬܬܐ ܢܗ̣ܘܐ
- ܐܡ̣ܪܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܫܒ̇ܩ
- ܕܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܫ̇ܠܡܝܢ ܐܢܬܘܢ
- ܐܝܬܝ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܕܝܐܬܝܩܝ ܗܕܐ .
- ܕܐܒܗܬܐ̈ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܩܘܪܝܢܬܝܐ̈
- ܕܘܢܘ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
- ܠܗ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܝ̇ܕܥ ܠܗ
- ܪܒܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܠܐ ܐܣܪܚܘ
- ܟܠܡܕܡ ܕܡܬܛܝܒ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܐ . ܩܢܘܢܐ
- ܕܩܘܕܫܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܫܡܫܢܐ . XX