simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܒ̣ܥ ܠܝܢ ܡܝܥ̣ܝܢܐ ܕ ܚܝܐ̈ ܘܕܩܝܡ̣ܬܐ . ܟ-ܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܗ̇X ܕܐܬ̇ܒܣܪ ܘܚ̣ܫܪ ܚܠܝXܝܢ ܒܒ̇ܩܘܪ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܐܝܠܝܢ ܕܟܦ̣ܢܝܢ ܢܬ̇ܬܪܣܘܢ . ܘܡܠܬܐX ܕ ܟܪܘܢܘܬܐ ܕܡܪܝܐ ܕܐܦ ܘܐܩ̣ܝܡ ܠܥܕܬܐ ܇ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫ̇ܦܝܪ ܡܣܬܥܪܢẌ . ܐܝܟ ܡ̇ܢX
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܝܬܘܘܝ ܡܠܐܟܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܪܒܬܐ ܘܡܠܘܟܐ ܬܡ̣ܝܗܐ ܘܐܠܗܐ ܕܐܦ ܒܢܒܝܘܬܐ ܆ ܛܠܝܐX ܠܡ ܐܬܝܠܕ ܠܝܢ ܆ ܒܪܐ ܘܐܬܝܗܒ ܠܢ ܆ ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܠ̣ܦܘ ܠܢ ܠܡ̇ܫܒܚܘ ܇ ܝܝ ܚ ܝXܝ̇ : ܪX : ܚ ܝܝܝ . ܝ̣ ܝ . ܝ ܝܢ ܕܐܦ ܕܢ̣ܨܒ ܡܢ ܩܕ ܝܡ ܥ̇ܒܪ ܢܡܘܣܐܝ ܕ ܐܒXܘ ܐܕܡ . ܗ̇ܢܘܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܐܢܐ ܒܩܠ̣ܥܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܒܟܐܦܐ ܪܘܚܝܬ ܐ ܕ ܪܝܫ ܓܘ̣ܢܝܐ ܕܐܦ ܕ ܝܝܝ ܫܟܝܪܬܐẌ ܐܝܟ ܕܐܘܝܕ ܒܙܒܢ ܠܚܝܘܬ̈ ܫܢܐ . ¹ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܐܢܐX ܒܚܘܫܒܝܗܘܢẌ ܡܘ̣ܩܘ ܐ̣ܢܐ . . ܘܠܥܒܕܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ . . ܕܡܛܠܬܗ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܡܙܥ̣ܩ ܐܢܬ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . .
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܬ̇ܒܝܘܪ ܘܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܆ ܥܠ ܕܐܦ : ܟܕ ܢܒ̣ܐ ܘܐܬ̇ܘܦܟ̇ X ܥܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ : ܡܛܠ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܒܗܘܢ ܒܚܫܐ̈ ܒܝXܝܪܐ ܘܫܝ̈ ܘܣܓ̇ܝ ܡܟܐ̈ : ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܐܠܘܐ ܇ ܠܪܒܘܬܐ ܕ ܠܐ̣ ܣ̣ܟܐ ܕܪܚܡ̣ܬ ܐܢܫܘܬܟ .
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܒܙܒܢܐ̈ ܩ-Xܝܒܝܐ̈ ܕܝܠܝܢ ܐܬܟ̇ܬܫܘ ܒܐܓܝܘܢܝܐ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ . ܠܝܢ ܇ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܩܕܡܝܐ ܗܘܐX ܚ̇ܪܬ ܡܠܦܢܐ . ܗ̇ܢܘܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܒܝܕ ܠܝܫܢܐ̈ ܕܢܘܪܐ ܐ ܓܢ ܗܘܐ ܘܫ̣ܪܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܕܐܦ ܐܠܗܝܐ ܐܢܥ̣ܩ . . ܕ ܗܠܝܝܢX ܐܡ̇ܪ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܒܝܕ ܡܛܪܐ̈ ܘܐXܣܝܩܘܐ̈ ܕ ܡXܗ . . ܡ̇ܒܪܟ X ܠܟܠ : ܝܠܐ ܕܐܦ ܡ̇ܘܕܝܢ ܚܢܢ ܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒ̇ܘ ܕܚ̣ܫ ܚܝXܝܢ ܒܒ̇ܣܪ ܇ ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܒܬܘܠܬܐ ܒ̇ܐ ܘܝ̇ܠܕܐ ܣܛܪ ܡܝܢ ܙܪܥ̣ܐ ܇ ܠܡܠܬܐ ܐܠܝXܐ ܕܐܦ ܝ ܝ ܝܝX ܝܝ ܝܪ : . . X . ܝXXܪX X - . ܝ : ܝܝ ܝXܝܪ̇ ܝX ܝXXX ܩX
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܒܬܪ ܕܚ̣ܙܩ̣ X ܐܝܬܘܗܝ ܥܡ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܆ ܕܡܫܘܚܕ ܐܝܬX ܐܘܟܝܬ ܠܚܘܕܝ ܐ̇ܝܬܝ ܥܕܡܐ ܕܐ̇ܥܒܪ . ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܗ̇ܘX ܢܫ̣ܝܓ ܐܝܕ̈ ܘܗܝ ܒܡܝܐ̈ ܠܟܝܢ ܟܝܝܫ ܟܕ ܐܡ̇ܪX ܆ ܕܐܦ . ܣܝܓܝܐܬܐ̈ ܚ̇ܫܬ ܓܝܪ ܒܝܕ ܚܠ̣ܡܐ ܝܘܡܢ ܡܛܠܬܗ . ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܚܝܝܠܘܬܐ̈ ܕ ܫܡ . . . ܝܢܐ ܢܫܒܚܘܢ ܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܙܟܘܬܐ . ܕܐܦ ܒܬܪ ܕܩ̣ܡ ܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܣܠ̣ܩ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܠܫܡܝܐ . ܐܝܟܢܐܝ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܚܢܢ ܒܥܕܒܐ̈ ܕ ܡܢ ܓܒܐ ܕ ܝܝXܝܝܝܐ ܢܬܝܕܥ X . ܘܐܝX ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܐܠܐ ܐܡܬܝ ܕܠܦ̣ܣܐ ܕ ܐܝX ܗܢܐ ܡܫ̣ܬܘܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܐܬܟ̇ܫܦܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܚܢܢ ܗܫܐ ܥܠ ܣܒܪܘ̇X ܟܕ ܐܙ̇ܠܝܢܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܘܠܡܐ ܘ̇ܘ ܕܐܦ . ܡܢ ܨܝ̣ܕܐ ܠܡܨܝܕܬܘ ܒܝܕ ܩܝ̣ܡܬܐ ܕ ܝX ܕ ܡܢ ܩܒܪܐ . ܕܗ̇ܝ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܚܢܢ ܟܝܢ ܢܫ̇ܒܚ ܟܕ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܝܝܠܬܐ ܢܣܒ̇ܝܢܢ ܕܐܦ ܠܝܫܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܕܦܣ̇ܩ ܬܪܝܨ ܐܝܬ ܡܬܐ ܕ ܫܪܪܐ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܚܢܢ ܡܫܒܚܝܢܢ ܆ ܠܗ̇ܘ ²ܕܚ̣ܠܦX ܦܘܪܩܝܢܐ ܘܚܝܐ̈ ܕ ܓܢܣܐ ܕܐܦ ܕܐ ܓܘܢܝܗܘܢ̈ X¹ܘܡ̇ܟܠܝܢܐ ܘܥܠ̣ܬܐ ܕܐܓܘܢܐ̈ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܟܕ ¹ܣܓ̇ܕܝܢܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܆ ܫܘ̣ܒܚܐ ܠܟ ܀ ܩܝ - ܒ - ܘ - ܝܝܝܝ ܕܐܦ . ܝX : ܝܝ ܝ ܝܝ̣ ܝܝ ܚܕ ܐܠܗܐ ܒܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܩܕ ܝܫܐ̈ . ܠܗ̇ܘ