simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܐܢܐX ܒܚܘܫܒܝܗܘܢẌ ܡܘ̣ܩܘ ܐ̣ܢܐ . . ܘܠܥܒܕܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ . . ܕܡܛܠܬܗ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܡܙܥ̣ܩ ܐܢܬ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . .
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܒܗܘܢ ܒܚܫܐ̈ ܒܝXܝܪܐ ܘܫܝ̈ ܘܣܓ̇ܝ ܡܟܐ̈ : ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܐܠܘܐ ܇ ܠܪܒܘܬܐ ܕ ܠܐ̣ ܣ̣ܟܐ ܕܪܚܡ̣ܬ ܐܢܫܘܬܟ .
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܐܢܐ ܒܩܠ̣ܥܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܒܟܐܦܐ ܪܘܚܝܬ ܐ ܕ ܪܝܫ ܓܘ̣ܢܝܐ ܕܐܦ ܕ ܝܝܝ ܫܟܝܪܬܐẌ ܐܝܟ ܕܐܘܝܕ ܒܙܒܢ ܠܚܝܘܬ̈ ܫܢܐ . ¹ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܫܘܦܪܐX ܩܕ ܡܝܐ ܕܨܠܡܐ ܡܠܝܠܐ ܘܡܬܝܕ ܥܝܐ ܝܬܝܪ ܐܠܗܝܐ² ܕܐܦ ܝ̇ܠܕܬ̇ ܐܠܝܗܐ ܒܬܘܠܝܬܐ ܗܘܐ ܒܝXܒܝܢX ܒܪܢܫܐ . ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܗ̇ܘX ܢܫ̣ܝܓ ܐܝܕ̈ ܘܗܝ ܒܡܝܐ̈ ܠܟܝܢ ܟܝܝܫ ܟܕ ܐܡ̇ܪX ܆ ܕܐܦ . ܣܝܓܝܐܬܐ̈ ܚ̇ܫܬ ܓܝܪ ܒܝܕ ܚܠ̣ܡܐ ܝܘܡܢ ܡܛܠܬܗ . ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܩܢܛܪܘܢܐX ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ X ܨܠܝܒܐ ܩ̇ܐܡ ܗܘܐ ܢ̇ܙܥ̣ܩ ܆ ܒܫܪܪܐ ܕܐܦ ܐ . . ܕܒ̇ܪܘܝܐ ܐܝܬܝܟ ܕܗܢܐ ܟܠ ܆ ܘܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ . ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܩܘܡܬܐẌ ܕܠܐ ܚ̇ . ܫܚܘ ܢܣ̣ܒܢẌ ܟܠܝܠܐ̈ ܕܙܟܘܬܐ ܕܐܦ ܇ ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܥ̇ܕ ܪ ܘ̣̇ܝܠ ܠܓܢܣܐ ܕܝܠܢ ܡ̣ܚܝܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܚܝܝܠܘܬܐ̈ ܕ ܫܡ . . . ܝܢܐ ܢܫܒܚܘܢ ܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܙܟܘܬܐ . ܕܐܦ ܒܬܪ ܕܩ̣ܡ ܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܣܠ̣ܩ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܠܫܡܝܐ . ܐܝܟܢܐܝ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܡܛܠ ܚܕ ܚܛܝܐ ܕܬ̇ ܐܒ ܡܢ . X ܩ ܛ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܕ ܣܚ̇ܬܐ ܕܐܦ ܨܚ ܢ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܟܕ ܐܬܒ̣ܝܢܪ̇ X ¹ܘܚܙ̇ܬ . ܨܛ ܚX ܐܢܗ̣ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܚܢܢ ܒܥܕܒܐ̈ ܕ ܡܢ ܓܒܐ ܕ ܝܝXܝܝܝܐ ܢܬܝܕܥ X . ܘܐܝX ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܐܠܐ ܐܡܬܝ ܕܠܦ̣ܣܐ ܕ ܐܝX ܗܢܐ ܡܫ̣ܬܘܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܐܬܟ̇ܫܦܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܟܕ ܩܒ̣ܥܬܘܢ ܚ̣ܘܪܐ ܕ ܡܕ ܥܝܟXܘ̈ . ܡ . ܕܡܝܢܐ̈ ܕܚܫ̣ܐ ܩܕ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܩ̣ܕܡ ܥܝܢܐ̈ ܕ ܝܟXܘ ܟܕ ܨܠܝ̣ܒX : ܒܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܚܢܢ ܗܫܐ ܥܠ ܣܒܪܘ̇X ܟܕ ܐܙ̇ܠܝܢܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܘܠܡܐ ܘ̇ܘ ܕܐܦ . ܡܢ ܨܝ̣ܕܐ ܠܡܨܝܕܬܘ ܒܝܕ ܩܝ̣ܡܬܐ ܕ ܝX ܕ ܡܢ ܩܒܪܐ . ܕܗ̇ܝ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܒܪܢܫܐ ܒ̣ܪܐ ܗܘ ܐ ܡܢ ܒܪܝܫܝܬ ܘܥܝ ܟܝ ܐܫ̣ܙܙܗ . . ܟܕ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠܡܕܡ X ܗܘܐ ܘܐܬ̇ܩܝܡ . . ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܠܟܠܢ ܝXܘ̣ܒ ܣܒܪܐ ܪܒܐ ܘܫܪܝܪܐ ܕܡܘܠܕܐ ܕܡܢܕܪܝܫ ܦܪܘܩܢ ܕܐܦ ܠܐܠܗܐ ܕܩܝ̣ܡܬܐ ܕ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܘܠܟܝ ܡܢ ܡXܬܐ . . ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܒܬܪ ܕܚ̣ܙܩ̣ X ܐܝܬܘܗܝ ܥܡ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܆ ܕܡܫܘܚܕ ܐܝܬX ܐܘܟܝܬ ܠܚܘܕܝ ܐ̇ܝܬܝ ܥܕܡܐ ܕܐ̇ܥܒܪ . ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܡ̇ܙܥ̣ܩ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܕܐܘܝܕ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . . ܦܪܘܩܝܢܝX ܠܡ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܕ ܐܝX ܕ ܒܬܗܘܡܐ ܒܓܠܐ̈ ܡ̇ܛܒ̣ܥ ܗܩܐX ܕܚܛܝ̣ܬܐ . ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܙܕܝܩܐ ܐܝܘܒ ܆ ܘ̣Xܩܘܐ ܕ ܩܝ̇ܡܬܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܫܒ̣ܩ ܕܐܦ ܗܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܠܗܐ ܒܩܕܝܫܘܗܝẌ̈ ܐܝX ܡܐ ܕ ܟܬܝܒ . ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܒܝܕ ܡܛܪܐ̈ ܘܐXܣܝܩܘܐ̈ ܕ ܡXܗ . . ܡ̇ܒܪܟ X ܠܟܠ : ܝܠܐ ܕܐܦ ܡ̇ܘܕܝܢ ܚܢܢ ܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒ̇ܘ ܕܚ̣ܫ ܚܝXܝܢ ܒܒ̇ܣܪ ܇ ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܐܫܛܪܐ ¹ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠܝܢ ܣܝ̣ܝXܝܐ ܗܘܬ ܣ̣ܕܩܬ ܕܐܦ ܥܠܝܟ ܫܩ̣ܠܬ ܆ ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܡܝܪܐ ܐܣ̣ܩܬX ܥXܝX . ܥܝܠ ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܒܝܕ ܠܝܫܢܐ̈ ܕܢܘܪܐ ܐ ܓܢ ܗܘܐ ܘܫ̣ܪܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܕܐܦ ܐܠܗܝܐ ܐܢܥ̣ܩ . . ܕ ܗܠܝܝܢX ܐܡ̇ܪ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܘ