simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ) ܒܗ̇ܝ ( X ܕܟ̣ܬܒ ܐܘܢܓܠܣܛܐ XXܝܢ ܡܫܬܪܪܐX . ܟܕ ܠܘܩܐ ܕܐܦ ܘܠܐ ²ܐܢܫ ܫܘܠܡܐ ܐܘ ܩܒܘܪܬܗ ܆ ܥܕܡܐ ܠܗܢܐX ܝXܡܐ . X ܗ̇ܝ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts X ܠܕܝܣܩܘܪܘܣ ܚܣܝܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐX ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܆ ܠܚܘܫܒܐ ܕܐܦ ܫܦܝܪܐ ܕܥܕܬܐ ܡ̇ܣܓܦ . ܬܕܥX ܕܝܢ ܚܣܝܘܬܐ X ܕܝܠܟ
- X ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܚܪܒ ܘܒܓܘܗ ܕܗܟܠܐ ܐܩܝܡܗ . ܡܛܠ ܗܕܐ X XX X ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܨܠܡܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܬ . ܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ
- X ܠܦܫܪܐ ܢܐܬܝܢ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩ̣ܝܫܬܐ ܚܘܝܘ : ܕܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܐܦ ܐܬܚܙܝܘ ܠܗ̇ܘ ܪܝܫ ܐܒܗܬܐ̈ : ܘܫܘܘܕܥܐ ܡܢ ܥܓܐ : ܐܝܟܢܐ
- ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܥܙܝܙܝܢ ܡܢ ܕܚܒܪܗ ܡܬܚܙܝܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܕܐܦ ܕܗܢܐ ܬܘܒ ܆ ܕܦܫܝܚܝܢ ܟܐܒܘܗܝ̈ ܐܘ ܬܚܘܝܬܐ ܕܥ̇ܝܕܐ . ܐܝܟ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܐܝܠܝܢ ܕܢܩܦܢ̈ ܐܘܣܦ ܆ ܐܦܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬ̇ܟܢܫܘ ܕܐܦ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܢܚ̣ܬ ܒܣܪܗ ܕܡܪܢ ܘܥXܗܢ ܝܫܘX ܡܫܝܚܐ . ܒܗ̇ܘ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܐܝܩܪܐ ܕܐܦܣܩܩܘܬܐ ܘܥܕܬܐ ܗ̇ܝ ܠܐܝܬ ܘܟܕ ܪܝܝܝܩ ܢ̣ܦܩ ܕܐܦ ܆ ܐܫܬܘܕܥܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܬܕܘܟܣܐX . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܦܣܩܝܢܢ ܆
- ܐܟܘܬܗ̇ ܕܟܬܝܒܬܐ ܙܪ̣ ܩ . X . X ܪܢܣܬܟܠܝܝܘXܘܝ ܠܦܬܓܡܐ . ܕܐܦ ܕܙܩܦܘ ܐܪܡܝܘ ܦܣܐ : ܕܬܕX ܙܪ̣ ܩ ܪܝܝܡܬ ܐܠܗܐ ܕܐܘܚܕܢܟܝ ܆
- ܐܠܘ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚܝܝܢ · X ܗܘܘ ܚܝܐ̈ ܕܒܒܣܪܐ ¹ܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ ܆ ܕܐܦ ܝܬܪܘ ܆ ܐܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܒXܚܘܕ ܐܝܠܝܢ ܕܟܐܢܐܝܬ ܝܝܝܘ . X ܗܠܝܢ
- ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܣܝܡܝܗ̇ ܇ ܘܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒ̇ܥܝܢ ܘXܘ ܢܦܫܗ ܕܛܠܝܐ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ
- ܐܢܐ ܕܐ̇ܢ ܐܢܐ ܆ ܕܡ̇ܥܠܝ ܣܘܟܠܗܘܢ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܩܪܝܒ ܕܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ̣ ܛܒ ܡ-ܝܬܪܐܝܬ ܐܡܪܝܢ . ܐܝܟܢܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܐܢܚܢܝܢ ܢܐܚܘܕ ܠܐܘܪܚܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܕܠܐ ܛܘܥܝܝ . ܘܠܐ ܢܗܦܟ ܕܐܦ ܕܡܝܐ̈ ܒܐܘܪܚܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܠܐ ܬܘܒ ܢܛܥܘܢ̇ . X ܨܠܘ ܕܝܢ
- ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ ܗ̇ܘ ܣܩܝܩX ܡܕܥܐ ܫ̣ܪܥ . ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܕܡܢ ܕܪܝܫ ܡܣܟܝܢ ܆ ܕܫܛܘܪܘܬܐ ܕܐܦ ܠܐ ܕܫܢܝܐ̈ . ܠܘܬ ܗ̇ܝ
- ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܐܡ̣ܪ . ܕܬܘܠܥܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܠܐ ܬܡܘܬ ܕܐܦ ܘܡܫܝܡܢܝܬܐ ܇ ܟܕ ܠܐ ܡܬ̇ܛܠܩܢܐܝܬ ܡܪ̇ܛܠܩ ܒܢܘܪܐ . ܗܕܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܐܬܒܪܝܢܢ . - ܐܢ ܓܝܪ ܒܒܣܪܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܐܝܬ ܕܐܦ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܘܢܣܩ ܠܢ ܠܘܬ ܛܟܣܢ ܩܕܡܝܐ ܒܗ̇ܘ
- ܐܬܬܟܠ ܥܠܘܗܝ ܇ ܪܕܬܗX ܠܒܪܒܪܝܐ ܇ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܐܚܪܢܐ ܠܒܪ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܐ ܆ ܒܐܝܕܗ ܕܝܠܗ ܕܩܨܘܡܐ ܗ̇ܘ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܒܐܓܪܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܟܬܒܢܢ ܇ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܕܐܦ ܡܠܝܠܬܐ ܩܢܘܡܐܝܬ . ܒܗ̇ܝ ܕܝܝܢ . ܘܠܐ ܚܢܢ ܝ̇ܢܪ ܇ ܐܝܟܢܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܒܒܪ ܐܢܫܐ ܡܬܐܡܪܐ XܕXܥܡܪܐ ܒܗ ܪܘܚܗ ܇ ܟܕ ܐܚܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܦ ܆ ܐܠܐ̣ ܓܘܫܡܢܐܝܬ . ܗ̇ܝ ܝܬܝܗ̇ ܐܘܣܝܝܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ
- ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܫܘܪܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܘ̇ ܠܟܪܘܙܘܬܐ : ܘܣܓܝ ܘ̇ܠܐ ܕܐܦ ܠܗ . ܟܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܬܡܝܗܐ̈ ܘܪܘܪܒܐ̈ ܡܕܒܪ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܡܫܚܠܦ ܐܣܟܡܗ ܕܥܠܡܐ . ܘܟܕ ܕܐܦ ܢܥܬܩܘܢ . ܘܐܝܟ ܬܟܣܝܬܐ ܬܟܪܘܟ ܐܢܘܢ . ܘܢܬܚܠܦܘܢ . ܘ̇ܝ